Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dualarým neden kabul olmuyor?

 

Sayýn Paksu, benim dualarým hiç kabul olmuyor. Bu da benim inancýmý yitirmeme sebep oluyor. (Rumuz: Duacý)

"Yediðim yemek mideme gitmiyor" gibi bir söz bu. Böyle bir þey mümkün mü?

 

Bir kere dua bir ibadettir. Kulluðun ruhudur ve hâlis bir imanýn neticesidir. Dua, kulun Rabbine yaklaþmasý, yakýnlaþmasýdýr.

 

Duanýn diðer bir anlamý da Allah'ý çaðýrmak, Ona bir çaðrý göndermektir. Çaðrýmýza cevap verdiðini bildiðimiz için, içimizde bir rahatlýk ve huzur olur. Bir ayette bildirildiði gibi, "Bana dua edin, Ben de duanýza cevap vereyim" denmektedir.

 

Duada iki kavram vardýr. Biri cevap, diðeri kabul. Allah her duayý iþitir, cevap verir. Fakat duayý aynen kabul etmeyebilir.

 

Doktor-hasta örneðinde olduðu gibi. Hasta doktora þikâyetini söyler, hatta bir ilaç ismi de belirterek reçeteye o ilacý yazmasýný ister. Doktor ise muayene ettikten sonra ya hastanýn istediði ilacýn aynýsýný verir ya daha iyisini verir veya hiç ilaç yazmaz. Yani, hastanýn durumunu doktor daha iyi bildiði için, ona göre bir tedavi uygular.

 

Kul olarak biz de derdimizi Allah'a arz ederiz, isteðimizi ve ihtiyacýmýzý bildiririz. Cenab-ý Hak da bizi bizden daha iyi bildiði için, geleceðimizi ve daha çok neye ihtiyacýmýzýn olduðunu en iyi O takdir ettiði için, bazen istediðimizin aynýsýný verir, bazen daha iyisini verir, bazen de hiç vermez. Vermemesi de faydamýzadýr, çünkü ileride o þey bizim zararýmýza olabilir.

 

Bazý zamanlarda da ettiðimiz dua sonucu baþýmýza gelebilecek bir belayý kaldýrýr. Özetle yapýlan hiçbir dua karþýlýksýz kalmaz, boþa gitmez. Zaten dua bir ibadettir. Ýbadetlerin karþýlýðý ise âhirette verilecektir.

 

Dua etmeye devam edelim. Her dua imanýmýzý güçlendirir, bizi Allah'a baðlar.

 

61 gün tutmam mý gerekir?

 

Mehmet Bey, sahura kalkamadým, sabah orucu yedim. 61 gün tutmaya gerek var mý?

 

Sahura kalkmak fiili bir niyettir, ama sahura kalkmadan da oruç tutulur. Çünkü sahur orucun þartý deðildir. Akþamdan yarýnki Ramazan orucunu tutacaðýnýzý bilmeniz, içinizden, kalbinizden geçirmeniz oruç tutmak için bir niyet sayýlýr.

 

Bu bakýmdan siz baþlanan bir orucu yemiþ/bozmuþ oluyorsunuz. Dolayýsýyla 61 gün, kazasýyla birlikte kefaret orucu tutmak durumunda kalmýþsýnýz.

 

'Faizsiz kredi'de faiz var mýdýr?

 

Mehmet Bey, bir bankanýn "faizsiz kredi" adý altýnda verdiði krediyi almamýz caiz midir? Sistem þöyle iþliyor: 5.000 TL kredi için 400 TL komisyon alýyor. Bize verdiði 4.600 TL ama 10 ay vadeyle 5000 TL geri ödüyoruz. Bu durum faiz midir? (Rumuz: Yaðmur)

 

Evet, bu durum tam bir faiz iþlemidir. Çünkü sizden peþin olarak 400 TL keserek verdiði paranýn faizini almýþ oluyor. Bu iþlem faizsiz bir kredi sayýlmaz. "Faizsiz kredi", verdiði paranýn miktarý kadar geri ödeme almasýdýr. Hiçbir banka da bunu yapmaz/yapamaz.

 

Mehmed Paksu, Bugün, 29.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...