Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýmam-ý Azam Hazretleri oðluna þu nasihatte bulunuyor:

 

Ey oðlum; 500 bin hadis arasýndan seçtiðim þu 5 hadise uy.

Amel ancak niyetledir. Ve bir kiþiye ancak niyet ettiði vardýr.

 

Kýþýnýn malayaniyi (manasýz boþ söz) terk etmesi Ýslamiyet'inin güzelliðindendir.

 

Kendý nefsiniz için istediðiniz ve sevdiðiniz þeyi, din kardeþiniz için de istemedikçe hiçbiriniz tam iman etmiþ sayýlmazsýnýz.

 

Þüphesýz helâl belli, haram da bellidir. Allah güzeldir, ancak güzel þeyleri kabul eder.

 

Müslüman, Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermeyen kimsedir. Sen, Allah'ýn azabýndan kork ve rahmetini um; havf ile reca (ümit ve korku) arasýnda ol. Fakat ümidin korkuya (recân havfe) galip gelsin. Sýhhatli olduðun halde, korku ve rahatlýk arasýnda sabit ol. Cenab-ý Allah hakkýnda hüsn-i zanda bulun.

 

Oðlum! Bozuk itikatli olanlardan uzak olmaný, kalbiselim sahibi olarak ölmeni isterim. Þüphesiz Allah (cc) Gafûr ve Rahîm'dir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...