Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

25 yýl önce aðýr bir felç geçiren Ayten Salihi, kendine geldiði günden beri sadece 'Allah Allah' diyerek konuþuyor. Kýzgýnlýðýný, üzüntüsünü, sevincini, hayretini, her türlü isteðini, meramýný, derdini Cenab-ý Allah'ýn lafzý celaliyle anlatan Ayten Haným'ýn hayat arkadaþý Ýhsan Kasým Salihi, eþinin kendisi ve çocuklarý için 'Allah'ýn bir lütfu' olduðunu söylüyor

 

http://medya.zaman.com.tr/2009/08/28/ramazan.jpg

 

Öðrencilerine güzel konuþmayý öðretme gayesine hayatýný adamýþken, bir gün dilinin tutuluvermesi ne çetin imtihandýr bir öðretmen için. Aylarca hasta yataðýnda suskun kaldýktan sonra dünya kelamý adýna bütün kelimelerin dilinden silinmesine ve sadece Rabb'inin adýný 'Allah Allah' diyerek tekrar edebilmesine ne demeli peki? Ýhsan Kasým Salihi, buna 'Allah'ýn lütfu' diyor. Eþini, kendisine ve çocuklarýna baðýþladýðý için Yaradan'ýna þükürler ediyor. Arapça öðretmeni Ayten Haným ise tatlý tatlý gülümseyerek 'Allah Allah' diyor her zamanki gibi. Salihi ailesinin Kuzey Irak'ýn Kerkük þehrinde baþlayan hikâyesi tüm zorluklara raðmen þükür hali üzere Çengelköy'de devam ediyor.

 

5 çocuk annesi Ayten Haným, 1984'te bir sabah evinin mutfaðýnda felç geçirir. Aldýðý nefesten baþka hayat emaresi yoktur. Baðdat'ta bir hastanede üç ay hiç hareketsiz yatar. Herkesi gördüðü halde tepkisizdir. Ziyaretine gelen küçük oðlu Hamit'i gördüðünde sadece bir 'ahh' sesi çýkar aðzýndan. Bu görüþ ve sesleniþ iyileþme sürecinin baþlangýcý olur. Yavaþ yavaþ çevresini tanýmaya baþlar. Hastaneden eve çýkarýlýr. Zamanla hafýzasý tamamen döner, ancak dilinde yalnýz 'Allah Allah' nidasý kalmýþtýr. Sað el ve ayaðý halen az çalýþsa da, fizik tedavi terapileriyle ayaða kalkýp kendi iþini görebilecek kadar saðlýðýna kavuþur. Kendine geldikten sonra bir gün bile namazýný býrakmayan, Kur'an'ý, Cevþen'i elinden düþürmeyen Ayten Haným, evinde misafir bile aðýrlýyor.

 

Ýhsan Kasým Salihi, Ayten Haným'ýn hiçbir zaman hayatýndan þikâyet etmediðini, her zaman güler yüzünü koruduðunu söylüyor. Eþinin durumuna bakýþýný þöyle anlatýyor: "Bu, Allah'ýn bize bir hediyesi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Hastalar Risalesi'nde diyor ki 'Evliyalar velayete ulaþmak için nefislerini öldürüyor. Felçliler, yarý bedenleri gittiði için zaten yarý evliya olmuþlardýr.' Ben de eþimde o haleti görüyorum. O yüzden bereket kaynaðý ve hediye olarak görüyorum. Ýman olmasa insan hayatta buna dayanamaz. Onun bereketini dünyada gördüm, ahirette de göreceðim. Ne kendisi, ne ben, ne evlatlarýmýz bir kere bile 'ah niye öyle oldu' demedik. Allah Teala bir kapýyý kapatýrsa yüz kapýyý açar. Hastalýk bizim için öyle oldu. Bunun karþýlýðýnda aile içinde saygý ve yardým verdi. 4 gelinimiz annesi gibi sever, yardým eder. Komþular da, misafirlerimiz de çok iyidir."

 

Salihi ailesi, 1992'de Türkiye'ye yerleþmiþ. Zaman içinde çocuklarý evlenmiþ, gelinleri, damatlarý, torunlarý olmuþ. Çocuklarýnýn üçü Kerkük'te, ikisi Ýstanbul'da yaþýyor. Irak'ta iken birçok kez hacca gitmiþler. Ýhsan Kasým Bey, hasta halinde bile birer kere umre ve hacca götürmüþ eþini. Þimdilerde ise sýk sýk araba ile Ýstanbul'da gezdiriyor.

 

Hayat arkadaþliði bu dünyadan ýbaret deðýl ký!

 

Ýhsan Kasým Bey 1935, Ayten Haným 1936 doðumlu. 1960'ta evlenmiþler. Ayten Haným rahatsýzlandýðýnda çocuklar küçük olduðu için arkadaþ çevresinden Ýhsan Kasým Bey'e ikinci bir evlilik yapmasý tavsiye edilmiþ. O ise bu öneriyi 'Böyle bir þeyi hayalimden bile geçiremiyorum' diyerek reddetmiþ. Salihi, eþine sevgisini ve evliliðe bakýþýný þöyle anlatýyor: "Arkadaþlarýmýn evlilik sözü býçak gibi deldi baðrýmý. Çok aðýr geldi bana. Çünkü eþim hasta olana kadar 24 sene bana hizmet etti. 24 sene de ben ona hizmet etsem ancak bir karþýlýðý olmaz. Hayat arkadaþlýðý bu hayat bitince bitmiyor. Bir gün kavga ettiðimizi hatýrlamýyorum. Saðlýklý iken de hep balayý gibi bir hayatýmýz oldu. Þimdiye kadar birbirimize hiç 'hayýr' demedik. 49 senedir cennet hayatý yaþýyoruz."

 

Sadece 'Allah Allah' diyerek sohbet de ediliyor

 

Ayten Haným'ýn eþi Ýhsan Kasým Salihi, "Eþim 'Allah Allah' dediði zaman ne demek istediðini anlýyorum. Çok sýkýntýda kaldýðý zaman eliyle yazýyor. Çocuklar, gelinler, komþular herkes anlar onu. Allah Allah diyor ya vurgularý, ifade þekli hep farklýdýr. Ses tonundan soru mu soruyor, kýzmýþ mý belli oluyor." diyor.

 

Þemsýnur Özdemýr Ýstanbul

Zaman, 28.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Ilk defa duydum ve biryandan üzüldüm öbür yandan Ihsan Kasim abini müthis tavrina hayretlerle kaldim.

Vallah Allah Ihsan Kasim abiden ebediyyen razi olsun. Kendisini ve esini Peygamber efendimize cennete komsu eylesin insallah! Onlar ancak buna layikdir!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...