Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

http://picfu.net/beb90a/thumbnail.jpg

 

Terlik ve dalak polemiði...

 

Hatýrlarsanýz, son yazýmda, bir zamanlar Soner Yalçýn ve ekibi tarafýndan vurup vuruþturulan Ahmet Hakan'ýn nasýl olup ta son zamanlarda bu ekibin has adamý olduðunu sorgulamaya baþlamýþtým...

Merak edenler için hemen söyleyeyim bu enteresan iliþki yumaðýnýn kaynaðýný...

 

Korku ve ondan dolayý meydana gelen ayakta kalma savaþý!

Türkçesi þu yani; Son yýllarda yýldýzý inanýlmaz bir þekilde parlayan ve her ne þekilde olursa olsun bu parlaklýlýðýný korumaya çalýþan Ahmet Hakan'ýn, deðiþik gazete ve hatta internet portallarýnda kalem oynatan Soner Yalçýn ve ekibinin topyekun saldýrýsýna karþý haklý olarak ismini, imajýný koruma çabasý...

 

Bakýn, onun neden haklý olduðuna açýklýk getirecek bir örnek vereyim size...

Ahmet Hakan bir yazýsýnda, isim vermeden Soner Yalçýn'ý eleþtiriyor. Onun eleþtirisine cevap, eleþtirdiði muhatabý yerine, Akþam'daki kankasý Oray Eðin'den geliyor... Diyor ki Eðin; Ama Ahmet Hakan'ýn gazetecilik yapmaya niyetlenmek bir yana, ölçüyü iyice kaçýrarak bir de gazeteci düþmaný olmaya baþladýðýný gözlemliyorum. Geçen gün isim vermeden diyor ki 'Kitaplarý çok satsýn diye ailelerin soy kütüklerini sýralayan adam.' Kastettiði kiþi, iþte benim arkadaþým olan Soner Yalçýn..." (Yazýnýn tamamýný okumak için arþive bakýnýz; 26 Ocak 2006 Akþam...)

Þimdi bazýlarýnýzýn, "Bize ne medya içi bu kavgalardan! Niye yazýyorsun bunlarý þimdi?" deyip, sinirlendiðini hissediyorum...

 

Lütfen sinirlenmeyiniz ve þu aþaðýda yazdýklarýmýn altýný çize çize okuyunuz...

Hani günlerdir tartýþýlan bir konu var. Ekrem Dumanlý'nýn baþlattýðý ve birçok meslek erbabýnýn peþinden gittiði þu, "Hangi gazeteciler tasfiye olacak?" meselesi...Hani birçoðunun "Tasfiye, tasfiye" diye baðrýnýp ama hiçbirinin adres veremediði, isim iþaret edemediði mevzu...

 

Ýþte ben aslýnda o konuya alenen açýklýk getiriyorum bu yazýda!

 

Diyorum ki; Ey odacýlar dikkat edin! Bu kafayla gitmeye devam edersiniz duvara toslayacaksýnýz enin sonu. Zannetmeyiniz ki hiç kimse hiçbirþeyin farkýnda deðil! Var mý dünyanýn baþka bir medyasýnda, " Her kim bu camiada canýný sýkmýþsa toplu halde saldýrýya geç! Adamýn aðzýndan girip burnundan çýk! Ýstediðinizi alana kadar vura vura adamý haþat et! Sonra da hiçbir þey olmamýþ gibi, "Medyada küslük olmaz. O da bizden canýmmmm.." deyip, geçmiþe sünger çek!

 

SABAH

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...