Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Peygamber Efendimiz'in (sas) 'Oruç tutunuz ki sýhhat bulasýnýz' hadis-i þerifinden hareketle araþtýrmalar yapan Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný ve Fatih Üniversitesi Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Ramazan Yiðitoðlu, ilginç sonuçlara ulaþtý

 

 

Orucun kalp yaðlanmasý için þifa olduðunu belirten Yiðitoðlu, vücutta birçok hastalýk yapan toksik etkili kimyasallarýn da oruçla uzaklaþtýrýldýðýný söyledi.

 

Yiðitoðlu, "Oruç gibi açlýk durumlarýnda bacak ülserlerinin iyileþmesi, bronþial astým, romatoid artrit, egzama, sedef hastalýðýnýn iyileþme eðilimine girmesi toksit maddelerin vücuttan atýlmasýyla ilgili." dedi.

 

On bir ayýn sultaný Ramazan ve oruç ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Yiðitoðlu, "Asýrlar öncesinden 'Her þeyin bir temizleyeni (zekatý) vardýr, bedenin temizleyeni (zekatý) oruçtur.' buyuran Sevgili Peygamberimiz'i (sas) zaman ve bilim doðruluyor." diye konuþtu.

 

Orucun biyolojik bedenin temizleyicisi olduðuna iþaret eden Yiðitoðlu, yýl boyunca yorulan ve yýpranan vücuttaki organ ve hücrelerin oruçla birlikte dinlenip kendini yenilediðini ifade etti. Normal karaciðerin yüzde 2-5'inin yaðlardan oluþtuðunu kaydeden Yiðitoðlu, yaðlý karaciðerde bu oranýn yüzde 25-50'ye çýktýðýna vurgu yaptý. Oruç sýrasýnda daha az kalori alýndýðý için karaciðere daha az yað asidi ve glukoz geldiðini belirten Yiðitoðlu, "Sünete uygun olarak fazla yenilmeden tutulan oruçla karaciðer yaðlanmasýnýn önlenmesi söz konusudur." diye konuþtu.

 

Benzer þekilde, orucun kalp yaðlanmasý için þifa hükmü taþýdýðýný söyleyen Yiðitoðlu, oruç sýrasýnda kalp kaslarýnýn glikojen depolarýný iki misli artýrdýðýný bu sebeple oruç esnasýnda kalp krizi geçirenlerin sað kalma ihtimalinin iki misli fazla olduðunu ifade etti. Yiðitoðlu, kalbin yakýt olarak tercih ettiði yað asitlerini Ramazan ayýnda daha fazla bulduðunu vurguladý.

 

VÜCUT ORUÇLA STRESE ALIÞTIRILIR

 

Ramazan ayý boyunca gündüzleri aç kalýp geceleri sahura kalkan oruçlu kimselerin biyolojik saatlerinin deðiþtiðine iþaret eden Yiðitoðlu, bu durumun hücrelerde strese yol açtýðýný kaydetti. Ramazan ayýnýn ikinci haftasýndan itibaren vücudun strese uyum saðladýðýný aktaran Yiðitoðlu, "Vücut ýsýsý daha düþük bir haldedir, kalp yavaþ çalýþýr, solunum hýzý düþer. Oruç adeta stres egzersizi gibi vücudu strese alýþtýrýr." dedi.

 

Hastalýk yapan toksik etkili kimyasal maddelerin oluþmasý için demire ihtiyaç olduðunu belirten Yiðitoðlu'nun verdiði bilgiye göre, demir miktarýnýn düþük olmasý halinde toksik madde üretimi azalýyor. Oruç tutanlarda demir miktarý düþtüðü için toksik madde ortaya çýkmasý azalýyor. Çünkü toksik maddeler daha çok yað dokusunda depo ediliyor. Açlýkta yaðlarýn yýkýlýmýyla birlikte açýða çýkan toksik maddeler oruç gibi kesintili açlýk durumunda temizlenmiþ oluyor. Yiðitoðlu, oruç gibi açlýk durumlarýnda bacak ülserlerinin iyileþmesi, astým, romatoid artrit, egzama ve sedef hastalýðýnýn iyileþme eðilimine girmesinin toksik maddelerin vücuttan uzaklaþtýrýlmasý sayesinde olduðunu belirtti.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...