Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yemeðin tuzuna bakmak, kolonya koklamak, boðazdan su kaçýrmak.. orucu bozar mý?

 

Soru 1: Oruç tutan haným bazen piþirdiði yemeðin dil ucuyla tadýna tuzuna bakýyor, sonra da dilinin uçundakini tükürüyor, diþlerini fýrçalýyor. Bunlar orucu bozar mý?.

Cevap: Bu gibi durumlarda dikkat edilecek temel ölçü þudur: Gerek dil ucuyla yemeðin tadýna, tuzuna bakmada, gerekse diþ fýrçalama sýrasýnda boðazdan aþaðýya bir þeyler kaçýyor mu? Mühim olan budur. Bu ölçü ile baktýðýmýzda þöyle diyebiliriz:

 

Oruçlu haným, piþirdiði yemeðin tadýna, tuzuna dil ucuyla bakar da, sonra dili uçundakini boðazýndan aþaðý kaçýrmaksýzýn dýþarýya atarsa, yeme de yok, içme de.. Öyle ise bununla oruç bozulmaz. Diþ fýrçalama da böyledir. Boðazýndan aþaðýya macun parçasý veya su kaçýrmazsa orucu bozulmaz, kaçýrýrsa bozulur. Çünkü boðazdan aþaðýya bir þeylerin kaçmasý halinde yeme ya da içme gerçekleþmiþ olur, oruç bozulur, hata ile bozulduðundan dolayý sadece kaza lazým gelir. Kefaret gerekmez.

 

Demek ki, oruçlu kimseler, orucu bozma tehlikesi taþýyan þeylerden uzak kalsalar, daha isabetlisini yapmýþ olurlar. Yemeðin tadýnda tuzunda bir eksiklik olursa, yemeði yiyenler bunu tabii bulmalý, oruçlu hanýmý, dil ucuyla da olsa piþirdiði yemeðin tadýna, tuzuna bakmaya mecbur býrakmamalýlar.

 

Soru 2: Oruçlu kimsenin esans, kolonya, gül gibi þeyler koklamasý orucu bozar mý?.

 

Cevap: Kokular orucu bozmaz. Ancak oruçlu kimsenin bozar mý bozmaz mý diye þüphe ettiði þeylerden uzak durmasý, vesveseden kurtaran yerinde bir tedbir olur.

 

Soru 3: Abdest alýrken, gusül yaparken dikkat ettiði halde boðazýndan aþaðýya su kaçtýðýný hissederek hata ile orucunu bozduðunu anlayan kimse, bu orucuna yine devam edecek, bayramdan sonra hata ile bozmuþ olduðu bu orucunu yeniden tutacaktýr. Bunu biliyoruz.

 

Ancak, hata ile bozduðu bu orucunu, artýk orucum bozuldu, tutmaya gerek kalmadý (zannýyla!) o gün yerse bu kimse kefaret mi yüklenmiþ olur? Yoksa sadece yediði günün orucunu mu tutmasý gerekir.?

 

Cevap: Normalde baþladýðý Ramazan orucunu bilerek bozan kimse, kefareti yüklenmiþ olur. Ancak bu kimse orucunu (kasten) yemiyor da, artýk tutmak gerekmez (zannýyla!) yemiþ bulunuyorsa, bu (zan!) onu kefaretten kurtarýr, yediði tek günü sonra kaza etmekle kurtulur, diyenler çoðunluktadýr.

 

Bu sebeple, hata ile oruç bozanlar, orucum bozuldu diyerek yememeli, oruca devam etmeliler. Sonra sakatladýðý bu orucunu saðlamýyla deðiþtirmeliler. Nitekim abdest alýrken, guslederken dikkatsizlik yüzünden boðazýndan içeriye su kaçýrarak hata ile orucunu bozan kimse, bu orucuna yine devam eder, sonra bunu yeniden tutarak saðlam bir oruçla deðiþtirmiþ olur.

 

Soru 4: Sahura kalkan kimse, yýkanmasý gerektiðini anlasa, ne yapacak? Yýkanmaya girse sahur vakti geçecek, aç kalacak; yýkanmasa cünüpken yemek yemiþ olacak...

 

Cevap: Sahura kalkan kimse yýkanmaya vakit bulamazsa ekmeðe deðen elini, aðzýný yýkar, normal olarak sahur yemeðini yer, sonra da bulduðu fýrsatta guslünü yaparak orucuna devam eder. Cünüplük hali sahur yemeye ve oruca niyet etmeye mani olmaz.

 

Oruçlu iken banyo yapmak, denizde yýkanmak, yahut gusülsüz olarak sabahlamak orucu bozmaz, oruca devama da mani olmaz. Yeter ki yýkanmalarda aðýzdan burundan içeriye su kaçýp da orucu bozmasýn.

 

 

Ahmed Sahin, Zaman, 25.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...