Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Özgürlük neydi? Biz özgür müydük?

 

 

 

Özgürüz diye geçinenler dinlesin beni, dinleyelim birbirimizi. Daðlarla, tepelerle tartýþmak, onlara haykýrmak ister çoðu zaman insanoðlu, daðlara yazmak ister dile getiremediklerini, yaþayamadýklarýný.

 

 

 

Öyle büyük, yapamayacaðým düþüncelerim yok benim. Ben sadece anlayamadýklarýmý insanlarýn kulaklarýna, gözlerine hatta ki haddimi aþmýþ mý olurum bilmem yüreklerine haykýrmak istiyorum.

 

 

 

Özgür müyüz?

 

 

 

Bir meydanda kalabalýðýn içinde tek baþýna, bacak kadar bir çocuk. Dolaþýyor avare avare, içindeki fýrtýnalarýn sürüklediði yere. Bazen oturuyor, insanlarý seyre dalýyor, taþýn üzerinde. Minicik yüreði neler düþünüyor kim bilir? Ellerini kirletmiþ, karýþaný yok; kimse kýzmýyor ona kirli olduðu için, pantolonunu yýrttýðý için. Kimse neden taþýn üzerinde oturuyorsun diye uyarmýyor onu. Kimse endiþelenmiyor o kadar insanýn içinde tek baþýna dolaþtýðý için. Ýstediðini,dilediðini yapýyor. Akþam da evine gidiyor. Kimseye zararý yok. Özgürlük…..==kimseye zarar vermeden dilediðini yapmak… böyle öðretmediler mi bize ilkokul sýralarýnda. Ýtiraz edin hadi. Bilinen bu!! Peki þimdi bu çocuk özgür mü? Elinde boyundan büyük, bedeninden aðýr boya kutusuyla…. Þimdi elinde gazete, dilinde gaste diyen bu çocuk özgür mü!!! Söyleyin bu delik cebinde bozuk para taþýmaya çalýþan beden özgür mü!!!

 

 

 

Karanlýk…. Belki de gün ýþýðý vuruyor her sabah, her akþam pencerenin kenarýndan. Iþýldýyor birden bire o güzel yüz. Tertemiz duygularla, bir baþýna. Birini bekliyor, belki de biri de onu bekliyor. Ama diline varamýyor düþünceleri. Kimseden habersiz yaþýyor hayallerini. Aslýnda söylese kim bilir belki de her þey dilediði gibi olacaktý ama korku. Korku ile düþüncelerde hapis kalan bir hayat. Dýþarý çýkýp, gezmek serbest, dilediðini giymek serbest, ama korkudan içinden çýkýlmayan bir hayal. Özgürlük bu mu? Düþüncelerde kalan hayaller mi? tedirginlik yüzünden, insanlarýn en yapacaðýný kestiremediði için mi bu kýsýtlama, adýný özgürlük dediðimiz kelimenin açýlýmýný bir daha açýklayýn bana….

 

 

 

Özgürlük= kimseye zarar vermeden dilediðini yapabilmek.. dünyanýn her gün güncelleþtiðini söyleyen insanoðlu, kelime anlamlarýný da güncelleþtirsin hayata göre.

 

 

 

Biz özgür müyüz þimdi;? Dilediði gibi oynayamayan çalýþan çocuklar özgür mü? Dilediði mesleði yapamayan, ama para için kendinden vazgeçen insanlar özgür mü? Töre içinde yaþayanlar, hala kýz olduðu için düþünceden öteye gidemeyen kýzlar özgür mü? Bazen de düþünceler ifade edildi diye ayýplanan, kýnanan, hor görülen hatta cezalandýrýlanlar özgür mü? Ben özgür müyüm, sen özgür müsün? Düþünmek gerekir, özgürlük nedir þu yýllarda. Özgürüz diyebilmemiz için illa iþkence görmememiz, illa bir yerlerde zincire vurulmamýþ olmamýz mý gerekir. Biz þimdi elimiz ayaðýmýz baðlý deðil diye özgür müyüz? Ya düþüncelerimizdeki hayallerimizdeki zincirler??

 

 

 

FÝLÝZ KÖYLÜ

 

20.08.09

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...