Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýþ arayan baþörtülü kýza inanýlmaz cevap

 

 

 

Baþörtüsü ile iþ arayan Þeyma Engin bir çok yere iþ baþvurusu yaptý. Bu baþvurulardan biride Çilek Grup adýyla faaliyet gösteren bir organizasyon þirketine oldu. Ancak þirketten gelen mail Þeyma Engin'i þok etti. Laiklik ve çaðdaþlýktan söz eden mail sahibi Emir Onur Çilek iþ baþvurusu yapan genç kýza aðza alýnmayacak hakaretlerde bulundu. Baþörtüsüne "Bez parçasý" diye hakaret eden Çilek, Engin'e nerelerde iþ bulmasý gerektiðini bile söyledi. Genç kýza Fatih Bölgesi'nde iþ bulmasýný tavsiye eden Çilek'in hakaretleri bununla da sýnýrlý kalmadý. Engin'i 'Din üzerinden ticaret yapmak' ile suçlayan kiþi, din sömürüsü yapanlarý bünyelerinde barýndýramayacaklarýný da yazdý. Ancak Emir Onur Çilek'in iþ baþvurusu yapan bayanla bir kez dahi görüþmediði ortaya çýktý. Ýþte 8sutun.com sitesinde yayýnlanan ve okuyaný 'bu doðru olamaz' düþüncesine iten o mail;

 

Þeyma Haným;

 

Baþvurunuzu inceledik. Üzgünüz.

 

Laik Atatürk Türkiye'sinde yaþayan, cumhuriyet çocuklarý ve muhafýzlarýndan oluþan bir kurum olarak sizin gibi baþörtüsü, türban, tesettür þeklindeki bez parçalarýný dini inançlar ile hiçbir baðlantýsý olmamasýna raðmen bu þekilde gösteren, tamamen siyasi amaç güden, din üzerinden ticaret, din üzerinden siyaset yaparak din sömürüsü yapan insanlarý bünyemizde barýndýrmýyoruz.

 

Unutmayýnýz; Demokrasi gericiliðin önünü açmak deðildir.

 

Ýþ arayýþýnýzda baþarýlar.

 

Fatih bölgesini denemenizi þiddetle tavsiye ederiz.

 

Ýyi Çalýþmalar..

 

Emir Onur Çilek, Çilek Grup (info@cilekgrup.com) Gönderme tarihi: 22 Temmuz 2009 Çarþamba 19:24:35

 

ÇÝLEK GRUP'UN ÝLGÝLÝ AÇIKLAMASI

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/cicek_grup_aciklama.jpg

 

 

 

Moral Haber, 27.07.2009

Link to comment
Share on other sites

E. Onur ÇÝLEK kimdir?

Çilek Grubu yetkilisi Emir Onur Çilek kimdir? Tecavüz suçlamasýyla yargýlandýðý iddia edildi.

http://www.gazeteturka.com/news_detail.php?id=58268

 

Ýntiharýn esrarý Türkiye’de çözülebilecek mi?

Ýstanbullu iki gencin yolu geçen yýl Miami’de kesiþti. Nermin tecavüze uðradýðýný söyleyip altý gün sonra intihar etti. Emir delil yetersizliði gerekçesiyle aklandý.

http://www.hurriyetusa.com/haber/haber_detay.asp?id=4009

 

Cumhuriyet muhafýzý Emir Onur Çilek tecavüzcü mü?

Þirketlerine iþ baþvurusu yapan baþörtülü bayana hakaret ederek baþvurusunu reddeden Çilek Grubu yetkilisi Emir Onur Çilek'in tecavüz suçlamasýyla yargýlandýðý ortaya çýktý.

http://www.timeturk.com/Cumhuriyet-muhafizi-Emir-Onur-Cilek-tecavuzcu-mu-_84484-haberi.html

 

 

For Referer: http://www.cilekgrup.com/

Link to comment
Share on other sites

Baþörtülü kýza hakaret eden þirketten özür

 

Baþörtülü fotoðrafýyla bir organizasyon firmasýna iþ baþvurusunda bulunan Þeyma Engin'e (21) gelen hakaret dolu mail gündeme getirilmiþti. Þirket bugün konuyla ilgili açýklama yaptý. Engin'i sadece baþörtüsü takýyor diye din üzerinden siyaset yapmakla suçlayan ve þirketin Yönetim Kurulu Baþkaný Emir Onur Çilek imzalý mailde, Engin'e Fatih bölgesinden iþ arama tavsiyesinde bulunuldu. Konuyla ilgili internet sitelerine bir açýklama koyan Çilek Grup yetkilileri ise, söz konusu mailin iþten çýkardýklarý bir personel tarafýndan bilgileri dýþýnda gönderildiðini savundu. Mail maðduru Þeyma Engin ise konuyu mahkemeye taþýyacaðýný söyledi.

 

Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü'nden bu yýl mezun olan Þeyma Engin iþ aramaya baþladý. Bu baþvurulardan birini de Çilek Grup adýyla faaliyet gösteren bir organizasyon þirketine yaptý. Kendisinin baþörtülü fotoðraflý bir özgeçmiþini iþ yerine maille gönderen Engin, iþ yerinden bir mail aldý. Hakaret içeren mailde baþörtüsünden "Bez parçasý" diye bahsedilmesi dikkat çekti. Söz konusu mailde genç kýzý din üzerinden siyaset yapmakla suçlayan kiþi, din sömürüsü yapan kiþileri bünyelerinde çalýþtýrmadýðýný ifade etti. Engin'in kendi iþ yerinde asla çalýþamayacaðýný söyleyen kiþi, genç kýza Fatih'te iþ aramasý konusunda da tavsiyede bulundu.

 

Engin'e "info@cilekgrup.com" adresinden gönderilen mailin tam metni ise þöyle;

 

Þeyma Haným;

Baþvurunuzu inceledik. Üzgünüz.

Laik Atatürk Türkiye'sinde yaþayan, cumhuriyet çocuklarý ve muhafýzlarýndan oluþan bir kurum olarak sizin gibi baþörtüsü, türban, tesettür þeklindeki bez parçalarýný dini inançlar ile hiçbir baðlantýsý olmamasýna raðmen bu þekilde gösteren, tamamen siyasi amaç güden, din üzerinden ticaret, din üzerinden siyaset yaparak din sömürüsü yapan insanlarý bünyemizde barýndýrmýyoruz.

Unutmayýnýz; Demokrasi gericiliðin önünü açmak deðildir.

Ýþ arayýþýnýzda baþarýlar.

Fatih bölgesini denemenizi þiddetle tavsiye ederiz.

Ýyi Çalýþmalar.. Emir Onur Çilek Çilek Grup (info@cilekgrup.com) Gönderme tarihi: 22 Temmuz 2009 Çarþamba 19:24:35

 

"MAÝL ONURUMU KIRDI"

 

Dini inançlarý için baþörtüsü taktýðýný ve gelen mailde baþörtüsünün "Bez parçasý" olarak tanýmlanmasý nedeniyle onurunun kýrýldýðýný ifade eden Þeyma Engin, olayý þöyle anlattý: "Okulumu bu sene bitirdiðim için birçok yere iþ baþvurumu gönderdim. Bu iþ yerinin de 'yetiþtirmek üzere bir personel arýyoruz' þeklinde bir ilaný vardý. Buraya sadece CV'mi gönderdim. 4 gün sonra maillerime baktýðýmda ise þok oldum. Daha önceden de böyle þeylerin olduðunu biliyordum. Ancak, yüzyüze ilk defa bu olayla karþýlaþýyordum. Resmen ayrýmcýlýktý. Tesettürümden dolayý bana yapýlan bir ayrýmcýlýktý. Mailde baþörtümün bir bez parçasý olduðu, baþörtümle iþ bulamayacaðýmý ve sonunda da Fatih'te iþ aramam gerektiði ifade ediliyordu." dedi.

 

Bundan sonraki süreçte dava açmayý planladýðýný belirten Engin, 'mailden sonra bu iþ yeriyle görüþtünüz mü?' sorusuna ise, "Ýþ yeriyle görüþmedim. Sadece kendilerine hukuk yoluyla görüþürüz maili attým. Özür olarak az önce gelen bir mail var. Maili kendisinin deðil iþten çýkartýlan bir kiþinin attýðýný söylemiþ. Yarýn mahkemeye gitmeyi düþünüyoruz. Bundan sonraki sürece yargý karar verecek" þeklinde konuþtu.

 

Bu arada olayýn internet sitelerine yansýmasýnýn ardýndan Engin'e özür maili atan söz konusu firma ise konuyla ilgili internet sitesinden bir açýklama yaptý. Söz konusu mailin iþten çýkardýklarý bir personel tarafýndan 'þirketi yýpratma' amacýyla yapýldýðý savunulan açýklamada, "Lakin iddia edilen e-postanýn atýldýðý adres zan altýnda býrakýlmak istenen yönetim kurulu baþkanýmýzýn e-posta adresi deðil, þirketin web sitesinin genel e-posta hesabýdýr. Eski bir çalýþanýmýz tarafýndan düzenlenen bu gerçek dýþý, suni, düzmece yýpratma giriþimiyle ilgili olarak gerekli yasal sürecin baþlatýldýðýný duyururuz. Ayrýca iþ baþvurusunda adý geçen Þeyma Engin isimli þahýs yönetim kurulu baþkanýmýz Emir Onur Çilek tarafýndan bizzat aranmýþ ve kendisine durum izah edilerek özür dilenmiþtir." ifadeleri yer aldý.

 

Þirket bünyelerinde 2 baþörtülü çalýþan bulunduðu belirtilen açýklamada ayrýca, "Ne bireysel ne kurumsal anlamda hiçbir kapalý/açýk yada inanç ayrýmý yapmamýza ve bu tutumumuz ve duruþumuzun ofisimize gelen müþterilerimiz tarafýndan da bilinmesine raðmen bu tarz bir zan altýnda býrakýlmak ve bu tip yýpratma politikasý ve iftiraya uðramak çok vahim ve trajikomiktir." ifadeleri de yer aldý.

 

CÝHAN, 28.07.2009

Link to comment
Share on other sites

IP NUMARASI İŞİ ÇÖZECEK

Genç bayana yollanan mailin kendisi tarafından gönderilmediğini ısrarla dile getiren Emir Onur Çilek'in sözlerinin gerçekliğinin tek ispat yolu bilgisayarın IP numarası.

Kurum adına gönderilen mailin şirketin bünyesinden mi gönderildiği yoksa şirket dışından mı gönderildiği IP numarası ile belli olacak.

 

Çilek Grubu'nun Şeyma Engine gönderdiği mailin kaynak kodunda CilekPC ibaresi geçiyor. Emir Onur Çilek'in iddiasına göre maili işten çıkardığı bir elemanı atmıştı. Ancak mail gönderilen bilgisayarın adının CilekPC olarak geçmesi olayın içeriğini gözler önüne seriyor. Böyle bir durumda işten çıkarılan birkişi nasıl iş bilgisayarını kullanarak mail atabilir?

 

Received: from CilekPC ([81.214.132.188]) by host204.websahibi.com with MailEnable ESMTP; Wed, 22 Jul 2009 19:24:29 +0300

 

 

Burada dikkat çeken başka bir konuda maile 20 dakikada cevap verilmesi. Mağdure bayanla mail öncesi hiçbir şekilde görüşmeyen şirket kamuoyundan da tepki topluyor.

 

ŞİRKETİN SİTESİNDEKİ DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİKLİK?

Referansları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP, Biz Kaç Kişiyiz ve Yeni Parti gibi kurum ve kuruluşları da gösteren Çilek grup, internet sitesinde bugün bu açıklamayı yayınlarken referanslar bölümündeki kurum isimlerini siteden çıkarmış. Daha doğru bir ifadeyle sitede Referanslarımız bölümü görünüyor. Ancak bu bölümü tıkladığnız zaman açılmıyor. Dün açılan bölümde yukarda saydığımız kurumlar referans olarak gösterilmişti.

 

http://www.8sutun.com/haber?id=47304

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...