Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bize raðmen yine de hoþ geldin!

 

Ramazan, Allah'ýn belirlediði gündemdir. Müminlerden bir ay boyunca tali ve günübirlik gündemlerle meþgul olmayýp, Allah'ýn belirlediði gündemi yaþamalarý istenir.

 

Ramazan, bir iç imar seferberliðidir.

 

Ramazan, insanýn hep ihmal ettiði iç dünyasýna yapmasý gereken seferin ideal zamanýdýr.

 

Ramazan, nefsi terbiye, ruhu tezkiye ve þeytaný tasfiye etme dönemidir.

 

Ramazan, dört boyutlu maddeye beþinci bir boyut eklemek için insana verilen Ýlahi bir fýrsattýr.

 

Herkesin herkesle meþgul oluyor göründüðü dünyada, insanýn en az ilgilendiði kendisidir. Herkesin hep birilerini kurtarmak için koþturduðu bir ortamda, insanýn en çok ihmal ettiði yine kendisidir.

 

Ramazan, bir yýl boyunca yangýn kovalayan, hatta yoksa önce yangýn çýkarýp arkasýndan söndürmek için seðirten eteði tutuþmuþ itfaiyecilerin kendi eteklerindeki yangýný söndürme vaktidir.

 

Ramazan, hayatýn yoðun ve karmaþýk trafiðinde bir yýl boyunca seyreden insanýn bakým ve onarýma, rektefiye ve revizyona alýnmasýdýr.

 

Tahrip edemediði deðerleri tahrif eden “seküler/laikçi mantýk” ve bu mantýðýn þifa bulmaz tezgahtarlarý Ramazan'ý “geleneksel bir þenlik”, Ramazan Bayramý'ný “þeker bayramý”, Kurban Bayramý'ný da “et bayramý” olarak lanse ediyorlar.

 

Gündemine alanlar için bir rahmet ve maðfiret saðanaðý olan Ramazan'ý “iftar pidesi” ve “sahur davulu” edebiyatýna kurban etmek olayý sulandýrmaktýr. Oysa ki Ramazan çok fazla dünyevileþen hayatýmýzýn yeniden dinileþtirilmesi ve ona aþkýn bir boyut eklenmesinde bulunmaz bir fýrsat olarak deðerlendirilebilir.

 

Þimdi kendimizle tanýþmanýn tam vakti...

 

Ümmetin coðrafyasýnda kan gövdeyi götürüyor.

 

Müslümanlar uluslararasý ve ulusal küfür odaklarýnýn kýskacýnda.

 

Üniversal kafirler, bölgesel kafirler, tümü tek yumruk olup Ýslâm'a ve onun evrensel deðerlerine saldýrýyorlar.

 

Ýslâm ümmeti param parça. Her bir parçanýn baþýna musallat edilen ulusal devletler ve baskýcý rejimlerin zulmü sürüyor.

 

Düþünce felç.

 

Ýlim kör.

 

Hikmet yitik.

 

Hýrsýzlar yönetici.

 

Alimler namussuzlar kadar cesaretli deðil.

 

Böyle bir zamanda geldin ey Ramazan.

 

Hoþ geldin ama hoþ bulmadýn.

 

Hoþ bulmadýn, çünkü:

 

Ýslâm Ýslâm'a düþman.

 

Müslümanýn Müslümana tahammülü yok.

 

Papyonlu hocalar,

 

Köþe dönücü hacýlar,

 

Feminist bacýlar var artýk.

 

Ýmanlara illet, müminlere zillet tebelleþ oldu.

 

Kimileri dolmuþa binerken, kimileri de dolmuþ taþlýyor.

 

Çocuðun boðuluþunu seyredenler cesedini paylaþamýyorlar.

 

Sevgiyi tanýmadan “Müslüman” olanlar var.

 

Entel takýlanlar, nostaljik takýlanlarý 'ti'ye alýyor.

 

“Telsiz güdümlü füze”lerden sonra, telsiz güdümlü beyinler de çýktý.

 

Yamuk bakanlar, hatayý bakýþýnda deðil de baktýðýnda arýyorlar.

 

Kerameti kendinden menkul beyler, efendiler, beyefendiler “beþ arþýn atlamak” için Haleb'i yetersiz buldular, artýk “uzay istiyorlar.

 

Yeryüzünün þu kurak mevsiminde çölleþmiþ gönüllerimizin dudaklarý çatladý.

 

Ey rahmet ayý,

 

Ey Ramazan,

 

Bize raðmen, yine de hoþ geldin.

 

 

 

Mustafa Islamoglu, Yeni Safak, 23.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...