Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ebu Said el-Hudri Radiyallâhu Anhýn rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþtur:

 

 

Sahur yemeðinde bereket vardýr. Bir yudum su bile içecek olsanýz sahura kalkmayý ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de baðýþlanmalarý için dua ederler.” (Müsned, 3:44)

 

 

Sahura kalkmak iki türlü berekete vesiledir. Birisi, sahur yemeðini yiyen insanýn gündüz oruç sýkýntýsýný çok daha az çekmesi, oruca dayanýklý olmasýdýr. Böylece Cenab-ý Hak onun rýzkýna, yediklerine bereket, bolluk ihsan eder.

 

Diðeri de, seher vakti uyanýk kalmakla insan, ibadete, duaya ve zikretmeye fýrsat bulur. Çünkü sahura kalkamayacak olsa o bereketli saatleri uyku ile geçirecek, dolayýsýyla manevî hissesi az olacaktýr.

 

Hadisteki teþvik bu iki noktanýn saðlanmasý açýsýndan önem taþýr.

 

Ayrýca Peygamber Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellem iftar yemeðini acele tutarken, sahur yemeðini geciktirirdi. Ýmsak vaktinin girmesine yakýn zamana kadar bekler, o zaman gelince yer içerdi. Çünkü, yemek ne kadar geç yenirse o kadar geç acýkýlýr, oruca daha hazýrlýklý olunur.

 

Enes’in Radiyallâhu Anh rivayetine göre ise Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem sahur yemeðini yememizi özel olarak tavsiye ederek þöyle buyururlar:

 

Sahur yemeði yiyin, zira sahur yemeðinde bereket vardýr.” (Buhari, Savm: 20, Müslim, Sýyâm: 45; Tirmizî, Savm: 17; Nesâi, Savm: 18.)

 

Oruç ibadeti Hz. Musa ve Hz. Ýsa’nýn þeriatýnda da vardý. Çünkü oruç semavi dinlerin ortak ibadetidir. Bakara Sûresinde:

 

 

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. Umulur ki, takvaya erersiniz” buyurulur. (Bakara Sûresi, 183)

 

 

Âyette de açýkça ifade edildiði gibi Yahudi ve Hýristiyanlar da ilk zamanlar oruç tutuyorlardý. Fakat namaz ve zekat gibi diðer ibadetleri kendi elleriyle deðiþtirdikleri gibi, orucun vaktini, tutulma þeklini de deðiþtirdiler. Ýlk zamanlarda tuttuklarý oruçla bizim orucumuz arasýnda sadece bir fark vardý. O da sahur.

 

Amr ibni Âs Radiyallâhu Anhýn rivayet ettiði bir hadiste Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem bu farký þöyle bildirir:

 

 

Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabýn orucunu ayýran fark sahur yemeðidir.”

(Müslim, Sýyâm: 46; Ebu Dâvud, Savm: 15; Tirmizî, Savm: 17; Nesâi, Savm: 27)

 

 

Mehmet Paksu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...