Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://img7.imageshack.us/img7/6637/mustafaeminayamansandal.jpg

 

ÝSTANBUL - - Evlendikten sonra durulan Mustafa Sandal, tamamen evinin erkeði oldu. Eþi ve çocuðunu daha fazla zaman ayýran Sandal, yanýnda çalýþanlarý da ihmal etmiyor. Kelebek yazarý Cengiz Semercioðlu, bugünkü köþesinde Sandal'ýn bir baþka yönünü yazdý...

 

"Bundan beþ yýl önce birileri söylese inanmakta güçlük çekerdik ama Mustafa Sandal çok iyi bir aile babasý oldu...

Emina’yla evlilik öncesi iliþkisinden daha iyi giden güzel bir evliliði var...

Elbette bir de Yaman var.

Þu sýralar yeni albümünü bitiren Mustafa Sandal her baba gibi oðluna tapýyor, Yaman’la yatýp Yaman’la kalkýyor.

Sandal ailesini derinden sarsan bir geliþme oldu kýsa bir süre önce.

Mustafa Sandal’ýn yanýnda çalýþanlardan biri oðlunu kaybetti, hem de çok talihsiz bir þekilde...

4 yaþýndaki çocuk bahçede aðaçtan kiraz yerken, iki kiraz çekirdeði boðazýna kaçýyor.

Aile durumu fark ettiðinde çocuðun gözlerinin sabitleþtiði ve nefes alamaz þekilde yerde yattýðý söyleniyor.

Baba apar topar çocuðu hastaneye yetiþtiriyor, ne yazýk ki çok geç...

Boðazýna kaçan kiraz çekirdeði 4 yaþýndaki yavrucaðýn hayatýna mal oluyor... Mustafa Sandal ve Emina bu ölüm haberini duyduðunda uzun süre kendine gelemiyor.

Olayý hiç olmamýþ gibi kabul edip, kendi çalýþanýnýn yanýna bile gitmemeyi istiyor.

Ancak sonra hemen ailenin yanýna koþup, yardým için her þeyi yapýyor...

4 yaþýndaki bir çocuk için cenazeler, mezarlýklar, taziyeler.

Olayýn etkisinden uzun süre kurtulamýyor Mustafa Sandal ve Emina...

Önümüzdeki ay bir yaþýna basacak Yaman’ýn üzerine daha bir titriyorlar.

Bir de birlikte Kuran okumaya baþlýyorlar.

Boþnak bir Müslüman olan Emina, daha önceden de arada Kuran okurmuþ, bu kez ölen çocuðun ardýndan Mustafa’yý da yanýna alarak Kuran okumaya baþlamýþ.

Emina ve Mustafa þu sýralar kaybettikleri çocuðun ardýndan düzenli olarak Kuran okuyup Yaman’ý korumasý için Allah’a dua ediyorlarmýþ."

 

NetGazete, 06 Temmuz 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...