Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Biz kimi örnek alacaðýz?

 

Bu soru tüm okuyanlara gelsin. Soruyu birkez daha tekrarlýyorum “Biz kimi örnek alacaðýz?”…

 

Cevabý duyar gibi oldum sanki. Cevap þu olmasýn: “Peygamber (a.s)´i “. Bildik! Bravo, herkesi tebrik ediyorum.

 

Bu teoride böyledir, ya pratikte? Evet, örnek alýnýcak kiþi þeksiz þüphesiz Muhammed (s.a.v)´dýr. Biz buna eyvallah deriz. Doðrudur. Þimdi hepimiz elimizi vicdanýmýz üzerine þöyle bir yerleþtirelim, ve þöyle farklý bir soru soralým kendimize; “Örnek insaný, hayatýmýzda ne kadar örnek alýyoruz?”. Bu soru daha iç yakýcý oldu öyle deðil mi? Diðer soru biraz basit kaçmýþtý. Soruya cevap verme, sadece saniyelerimizi aldý, doðrumu? Yine cevaplarýnýzý sezer gibi oldum doðrusu.

 

Bu konuya nerden esinlendin diyenleriniz olabilir. Nerden esinlendiðimi açýklamak isterim.

 

Ve açýklýyorum:

 

Hepimizin maðlumu bugün ilk teravih namazýmýzý eda ettik. Allah huzuru ilahiye´de kabul buyursun inþaallah. Evet kimimiz camiilere gidip cemaat ile kýldý, kimisi gidemedi evinde eþi çocuklarýyla veya arkadaþlarýyla eda etti. Gidenlere bir ara sorusu sormak istiyorum: „ Siz namaz kýlarken, sizi rahatsýz eden ufak boylu, cýyak cýyak baðýran yavrucaklar varmýydý?“

Kiminiz vardý, kiminiz yoktu demiþ olabilirsiniz. Benim iþim vardý diyenlerle.

Baþtan alýyorum þimdi: Hani yukarda iki soru sormuþtuk, birincisi, biz kimi örnek alacaðýz idi, diðer soru ise, örnek aldýðýmýz insanýn davranýþlarýný hayatýmýzda ne kadar örnek alýyoruzdu. Ýlk soruya cevap hýzlý geldi. Lakin diðer soruda biraz düþündük, ölçtük biçtik. Yani anlýyacaðýnýz birazcýk terledik.

 

Þimdi bu sorulara ben cevap vermek istiyorum. Evet , Hz. Muhammed (a.s)´ý örnek alacaðýz. Alacaðiz almasýnada, hayatýmýzýn neresinde örnek aldýk þimdiye kadar? Bu soru bana olsun. O zaman cevaplamakta bana düþer.

 

Çoðu zaman aldýðýmýzý veya alacaðýmýzý düþünsekte, iþ fiiliyata gelince hiçte örnek almadýðýmýz ortaya çýkýyor. Yani yakalanýyoruz. Kime mi? Kendimize… Çünkü söylediklerimiz ile yaptýklarýmýz birbirine zýt düþüyor.

Konu teravih namazýndan açýldý, onunla devam edelim o zaman.

 

Düþünsenize iki tane ufak yavrucuklarýnýz var, ALLAH baðýþlasýn. Ve sizde teravih namazýna camiiye gidiyorsunuz. Gittiniz. Durdunuz namaza. Çocuk ya bu yerinde durmaz, yanýnýza oturtsanýzda, tembih yaðmurlarý yaðdýrsanýzda, çocuk çocukluðundan vazgeçmeycektir. Baþlayacaktýr aðlamaya veya yanýnýzdan kalkýp, baþlýycaktýr oynamaya. Oynarken biraz sesi yükselir, çocuktur ya bu.

 

Siz namaza adapte olduðunuz anda bu olay canýnýzý biraz sýkar, hatta býrazý geçer baya bir sýkar. Susmasýný istersiniz, veya namazýn bir an önce bitmesini. Çünkü çocuðunuzun çýkartýðý sesler diðer namaz kýlan din kardeþinizi rahatsýz edebilir, öyle deðil mi? Öyle öyle, ben gayet iyi biliyorum.

 

Ama sizde haklýsýnýz, yaþanan bazý negativ olaylar böyle düþünmenize sebeb olmuþtur. Sizide anlatmak gerek. Kolay deðil çocuk ile cemaatla namaz kýlmak.

Namaz zar zor biter sizin adýnýza. Ve siz daha çocuðunuza tembih sözcükleri yaðdýramadan, diðer safta oturan teyzeciðimiz baþlar veryansýnlara “Sus bakim sen, yoksa kemiklerini kýrarým, sus bakim, camiide oynanmaz, vs vs” Size söyleyecek hiç birþey býrakmaz, öyle deðil mi? Ýþte siz bundan korkuyordunuz. Namaza adapte olamama sebebiniz buydu.

 

Ve napacaðýnýzý þaþýrdýnýz, kalkýp elinden tutup, çocuðunuzla birlikte camiiyi terk ettiniz.

 

Ýþte bir teravih namazý…

 

Bir de örnek alýnmasý gereken Hz. Muhammed (a.s)´ýn, çocuklar ile kýldýðý namazlara bir bakalým.

 

Sonrasýný size býrakýyorum…

 

Sevgiler

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

harika bir paylasim arkadasim, tebrik ederim seni..

 

gercekten bu olaylar o kadar ince bir konuki, cocuk kücük yasta camiiden sogutuluyor, ve ilerdede neden cocuklar gencler camiilere gelmiyor diyoruz..

 

iste böyle "bilinciz" yapilan haraketlerden söylenen sözlerden dolayi..

 

ve ne yazikki, kimsede o teyzelere birsey diyemiyor saygisizlik olmasin diye, cünki desen sende herkezin icinde azar isitiyorsun, yada susturuluyorsun..

 

isimiz zor..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...