Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soðuk karlý bir kýþ günü,

 

Toprak altýndaki buðday tanesinin,

 

Güneþi beklediði gibi özlemiþtik O’nu.

 

Ve tepelerin ardýndan beklenen Güneþ doðdu.

 

En güzel renkleriyle boyadý gökkuþaðýný

 

Iþýkla rengin vuslatý,

 

Aydýnlattý kalpleri.

 

Yüreklerin rüzgarýnda,

 

Sevgiden yapýlmýþ uçurtmalar havalandý.

 

Bir çocuk uçurtmayý gördü.

 

Merak etti.

 

Acaba bir yürekte uçurtma nasýl uçabilir diye…

 

 

Evet…Uçurtmalarýn yüreklerde uçtuðu bir aydýr ramazan…

 

 

Peki, çocuklarýmýza nasýl hissettirebiliriz yüreklerdeki bu tatlý rüzgarý ve nasýl sevdirebiliriz sadece ramazan mevsiminde yüreklerde uçan, o rengarenk uçurtmalarý…

 

 

1. Lisaný-ý hal, lisan-ý kalden etkilidir

 

 

Biraz heyecan, biraz neþe, biraz hüzün yansýyýnca gözlere, anlar, öðrenmek ister nedenini çocuk. Lakin bedenimizin dili, bizim söylediklerimizden çok daha fazlasýný anlatýr ona. Önce hissetmek, sonra yaþamak gerek ramazaný. Daha fazla müsamahayý, daha fazla anlayýþý, daha fazla þefkati ve daha fazla sabrý.

 

 

2. Ramazaný karþýlama töreni hazýrlayýn

 

 

Nasýl ki sevilen önemli bir misafir evlerimize gelmeden önce evimizi temizleriz, süsleriz, hazýrlýk yaparýz. Ramazan misafirini de her gün coþkuyla karþýlamalýyýz. Evinizdeki en güzel yeri, yahut çocuðunuzun odasýný kendi hazýrlayacaðýnýz ya da özel olarak satýn alacaðýnýz süslerle süsleyin. Çocuk deðiþimi somut olarak da fark edebilmeli.

 

 

3. Ramazan günlüðü tutun

 

 

Çocuðunuz okuma biliyorsa beraberce yazýn her gün olup biteni. Belki ilk teravihi, ilk orucu. Þayet çocuðunuz daha küçükse resimler yapýn bu günlüðe. Altýna siz notlar düþün, tarih atýn. Sahurda, iftarda yahut misafirlikte, Sultanahmet Kitap Fuarý gibi fuarlarda ya da farklý ramazan þenliklerinde fotoðraflar çekin. Bu fotoðraflarý günlüðünüze ekleyin.

 

 

4. Sürpriz ramazan hediyeleri hazýrlayýn

 

 

Ramazan ayý hediyeleþme, paylaþma ve verme bilincini yerleþtirmek için önemli bir fýrsat sunar bize. Sevdiklerinize, komþunuza, aile büyüklerine, arkadaþlarýna minik ramazan hediyeleri hazýrlayabilirsiniz.

 

 

Çocuklar hediye almayý hediye vermek kadar çok sever. Çocuðunuzun Ramazan ayýndaki olumlu davranýþlarýný, hatta saatlik oruçlarýný sözel olarak takdir etmek kadar, sürpriz hediyelerle de pekiþtirebilirsiniz.

 

 

5. Ramazan aðacý hazýrlayýn

 

 

Birlikte büyük bir aðaç resmi çizin kartonun üzerine. Üzerine ramazan ayýndaki gün sayýsýnca gülen yapraklar çizin. Her gün bitiminde ise aðacýn altýna bir aðlayan dökülmüþ yaprak çizin. Aðaçtaki bir gülen yapraðýn üzerine de çarpý atýn. Böylelikle ramazanda kalan günleri çocuðunuz kolaylýkla takip edebilir.

 

 

6. Ramazan ayýna has oyunlarýnýz olsun

 

 

Örneðin ‘Ben kimim?’ oyunu oynayabilirsiniz. Herkes aklýndan önemli bir büyüðü (Bir sahabe, bir evliya vs.) tutar. Aile üyeleri de 10 soruda bu zatýn kim olduðunu tahmin etmeye çalýþýr.

 

 

7. Ramazan televizyonu yapýn

 

 

Büyük bir karton kutuyu keserek çocuðunuza ait bir ramazan televizyonu hazýrlayýn. Her gün örneðin iftar sonrasý 5 dakika ailece bu televizyonu seyredin. O gün çocuðunuz yeni öðrendiði bir menkýbeyi, bir sureyi, güzel bir sözü, canlý yayýnda bu televizyondan anlatabilir size. Bu aktivitede ailece herkesin çocuða kulak vermesi onun benlik geliþimi açýsýndan son derece önemli. Çünkü, deðer gören çocuklar, deðer vermeyi öðrenirler.

 

 

Bir gün de siz anne baba olarak bir sunum hazýrlayabilirsiniz. Mesela Hacivat ve karagözü anlatan kukla þovunu, anne ve babasýndan dinlemek çocuðunuzun çok hoþuna gidecektir.

 

 

8. Ramazan kumbarasý yapýn

 

 

Boþ bir karton kutudan bu kumbarayý yapabilirsiniz. Renkli boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Ýsterseniz bir çatý ekleyip ev þeklinde, dilerseniz büyük düðmeler yapýþtýrýp araba þekline de dönüþtürmek mümkün.

 

 

Ramazan süresince her gün bu kumbaraya bir miktar para koyun. Ýhtiyaç sahibi bir çocuða bu biriken parayla yardým edeceðinizi açýklayýn. Çocuðunuza her gün verdiðiniz harçlýk miktarýný artýrýn ki bir bölümünü bu kumbaraya koyabilsin.

 

 

10 kuruþ ya da 20 kuruþ. Miktarý önemli deðil. Önemli olan çocuðun kendine ait bir þeyden bir miktarýný verebilmesi. Takdir edin ki, bu davranýþ ilerleyen yýllarda alýþkanlýk haline gelebilsin.

 

 

9. Dramayla evinizi þenlendirin

 

 

Her gün efendimizin hayatýndan bir hikayeyi ya da Yaratanýn güzel isimlerinden birini hikayeler aracýlýðýyla anlatýn. Mesela Taif’te kendisine kötülük yapanlara, efendimizin iyilikle karþýlýk vermesi gibi. Sonra anlattýklarýnýzýn resmini çizmesini isteyin.

 

 

Çocuklar dramayý çok sever. En güzeli de rolleri aile fertlerinin paylaþarak, anlatýlan hikayenin evde canlandýrýlmasý. Herkes istediði karakteri seçebilir. Çocuðunuz belki hikayedeki rahmet yaðmuru olup gürül gürül yaðacak belki de þemsiye bulut. Bu þekilde Allah Rasülü ile çocuk arasýnda duygusal bir baðýn tesis edilmesi kolaylaþacak.

 

 

10. Ramazanda çocuðunuzu çok öpün

 

 

Rahmet Elçisisin þu iki müjdesini anmadan geçemeyeceðim.

 

 

‘Kim kendi neslinden küçük bir çocuðu razý ve memnun ederse, Allah da kýyamet günü onu memnun ve razý eder’

 

 

‘Çocuklarýnýzý çok öpün. Zira her öpücük için size cennette bir derece verilir ki her iki derece arasýnda 500 senelik mesafe mevcuttur. Melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar’

 

 

Bilhassa Ramazan ayýnda çocuklarýnýza sevginizi gösterin, kalp kýrmayýn ki, bilinçaltýndaki programlara Ramazan ayý özel bir ay olarak kaydedilsin.

 

 

Bu ramazan;

 

 

Þefkatimiz ve sabrýmýz evlerimizde mis kokulu Ramazan gülleri açtýrsýn.

 

 

Ramazan’ýn güzelliðin yüzümüze ve yüreðimize yansýsýn.

 

Berrin Göncü, Moralhaber, 20.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...