Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Bediüzzaman'ýn þahane projesi

 

Yeni Þafak yazarý Hakan Albayrak, Bediüzzaman Said Nursi'nin "Kürt meselesi" ile ilgili "þahane bir proje" ortaya koyduðunu söyledi.

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin daha Kürt meselesinin tohumlarýnýn atýldýðý günlerde bu meselenin çözümü için devreye girdiðini, "Arapça'nýn farz, Türkçe'nin vacip, Kürtçe'nin caiz" olduðu okullarýn açýlmasýný istediðini ve Türkçe-Kürtçe yayýn yapacak bir gazetenin kurulmasý için Osmanlý hükümeti nezdinde giriþimlerde bulunduðunu, Türk-Kürt beraberliðinin bekasý için vaazlar verip makaleler yazdýðýný hatýrlatan Albayrak, "Said Nursî'nin, þu günlerde en çok andýðýmýz isimlerden birisi olmasý gerekmez miydi?" diye sordu.

 

Milyonlarca Türk ve Kürdün "Bediüzzaman'a derin bir baðlýlýk duyduðuna" dikkat çeken Albayrak, "Kürt açýlýmýnda bu baðlýlýktan istifade yoluna gidilmemesi, anlaþýlýr þey deðil. Said Nursi'nin hâlâ 'tehlikeli' bir isim olduðu mu düþünülüyor? Süleyman Demirel o 'tehlike'yi daha 1970'li yýllarda göze almýþtý… Demirel'in aðzýnda eðreti duran Said Nursi ismi, Kürt açýlýmýna çok yakýþacaktýr" dedi.

 

Bediüzzaman'ýn "þahane bir proje" ortaya koyduðunu belirten Albayrak yazýsýný þöyle sürdürdü:

 

"Sadece Türk-Kürt kardeþliðinin deðil genel olarak Ýslam kardeþliðinin de bayraktarlýðýný yapan Bediüzzaman Said Nursi'den þahane bir proje:

 

"Câmiü'l-Ezher Afrika'da bir medrese-i umumiye olduðu gibi, Asya Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir darülfünun, bir Ýslâm üniversitesi Asya'da lâzýmdýr. Tâ ki Ýslâm kavimlerini, meselâ: Arabistan, Hindistan, Ýran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, menfî ýrkçýlýk ifsat etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan Ýslâmiyet milliyeti ile 'Mü'minler kardeþtirler' (Hucurât Sûresi, 49:10.) Kur'ân'ýn bir kanun-u esasîsinin tam inkiþafýna mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barýþsýn ve Avrupa medeniyeti, Ýslâmiyet hakaikiyle tam musalâha etsin…" (Emirdað Lâhikasý s. 437, yeni tanzimde s. 841)

 

 

Moral Haber, 18.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...