Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

Dinazor neslini yok eden ‘küçük beyin büyük zýrh’ idi. Ýnsansal dinazorlarý yok eden eski sorulara eski cevaplar vermeleri diyen Prof. Nevzat Tarhan, yeni cevaplar bekliyor.

 

Hilmi Özkök paþa Milliyet gazetesinde çok önemli iki vurguda bulundu bu vurgularý baþörtüsü konusunda da uygulamak mümkündür.

 

Birincisi kimlik konusunu tanýmlamakta kendisini yetkin görmediðini bilim adamlarýna býrakmak gerektiðini söyledi. Ýkincisi Kürt ve Türk kelimelerinin lafzi ve öznesel manalarýndan çok, sýfat ve nesnesel özelliklerine dikkat etmek gerektiðini hatýrlattý.

 

Bölücülük gibi irticaya da bilimsel yaklaþým

 

YÖK Genel Kurulu bilimsel dayanaðý, sosyal faydasý olmayan ve irrasyonel irtica korkusunun eseri olan katsayý yasaðýný kaldýrdý.

 

Eski YÖK açýkça çýkýp Ýmam Hatipler kapansýn demek yerine katsayý ile oynayarak meslek liselerine toptan ayrýmcýlýk yapmýþtý.

 

Ýmam Hatip konusu bana hep 1974 Kýbrýs harekatý günleri Tuzla Piyade Okulu’nda gönüllü Kýbrýsa gitmek isteyen asteðmenlerin yüzde sekseninin Ýmam Hatip kökenli olmasýný hatýrlatýr.

 

Ýrtica tehlikesinin bilimsel dayanaðý yok

 

Ýnsanlar niçin çocuklarýný Ýmam Hatip’e göndermek istiyorlar konusunda yapýlmýþ bir tane bilimsel araþtýrma bilmiyorum.

 

Türkiye için irtica tehlikesi reel ve rasyonel mi? Hiç bir üniversite böyle bir araþtýrma yapamadý.

 

Bilgi ve veriye dayanmayan kararlar verildi. Bilgi veri olarak MGK’da sunulan bilgilerin de asimetrik psikolojik savaþla yetiþtirilmiþ, geliþtirilmiþ, oynanmýþ ve kara propaganda edilmiþ bilgiler olduðu bugün anlaþýldý.

 

Siyasi simge çaðrýþýmý aþýlabilir mi?

 

Eski YÖK’ün diðer uygulamasý da baþörtüsüne siyasi simge diyerek üniversitelerde yasaklamasý oldu. Baþýný örtmeye devam edenlere siyasi simge ile dolaþarak kamu düzenini bozuyorsun diye ceza verildi. Bir kaç ceza sonrasý kýzlar okula alýnmadýlar.

 

Üniversitelerde baþ örtüsünün siyasi simge olduðu ve irtica tehdidi anlamýna geldiði ve rejime tehdit olduðu ile ilgili hiç bir bilimsel araþtýrma yoktur.

 

Bütün kýþkýrtmalara raðmen baþörtüsü konusu toplumsal kalkýþmaya dönüþmedi. Demek ki siyasi simge deðilmiþ. Siyasi simge olsa insanlar daða çýkarlardý.

 

Fakat propagandalar sonucu toplumun bir kesiminde çarþaf için oluþmuþ fobik tepki benzeri fobi ‘Þule baþ’ biçimi örtünme için de oluþtu. Fobi bilindiði gibi akla uygun olmayan orantýsýz korku nefret gibi duygusal tepki demektir. Fobi nin düzelmesi için kademeli duyarsýzlaþma yapýlýr.

 

Orduevlerinde sorun çözüldü mü?

 

Baþörtüsü yasaðý bilindiði gibi ilk orduevlerinde baþladý. Baþlangýçta her türlü baþörtüsü yasaktý. Daha sonra ve bugün Orduevleri Babaannem gibi geleneksel biçimde baþýný örtenleri ve þapka gibi kendi özel tasarýmlarýný geliþtirenleri serbestçe sorun çýkarmadan içeri alýyor.

 

Eski sorulara yeni cevaplar gerekiyor...

 

Laiklik bütün yaþam tarzlarýna eþit duran yaklaþým ve yaþam tarzý deðil midir?

 

Ateist, deist, materyalist yaþam tarzý,

 

Müslüman, Hindu yaþam tarzý,

 

Yahudi, Hýristiyan yaþam tarzý gibi çeþitli yaþam tarzlarý ve bu yaþam tarzlarýný besleyen ideolojiler vardýr.

 

Laikliði bu yaþam tarzlarýndan materyalist yaþam tarzýný öneriyorsa laiklik taraflardan birisini tutuyor demektir.

 

Laikliði böyle bir konumuna koyarsanýz laikliði ideoloji haline getirmiþsiniz demektir.

 

Laikliði taraflar arasýnda eþit iliþki kurma ve yönetim biçimi olarak tanýmlamak modern dünyanýn uygulamasýdýr.

 

‘Ladini’ olarak tanýmlanan eski yaklaþým bütün dünyada marjinal kaldý. Türkiyede sadece yüksek yargý ve askeri bürokrasinin bir kýsým dinazorlarý bunun farkýnda deðil.

 

Dinazor neslini yok eden ‘küçük beyin büyük zýrh’ idi.

 

Ýnsansal dinazorlarý yok eden ise eski sorulara eski cevaplar vermeye devam etmeleri olmuþtur.

 

Dinazorlar küçük beyinleri nedeniyle çok korkuyorlardý her þeyden kaçýyorlardý. Deðiþen dünyaya uyum saðlayamadýlar. Ýnsansal dinazorlar ise dini tezahürlerden çok korkuyorlar. Anlamaya çalýþmazlarsa tükenmek zorundadýrlar.

 

Yerli dinazorlarýn Yüksek Yargý’daki ve askeri bürokrasideki temsilcileri bakar kör olmaya devam edebilirler bu onlarýn tercihidir.

 

Üniversiteli öðrencisinin dini tercihinden YÖK’e ne?

 

Laikliði dinden uzak durmak olarak anlamak bir çeþit dinazor olmaktýr. Üniversite öðrencisi bir kiþinin dindar olma hakký var.

 

Eski YÖK’ün gerekçesi olan baþörtüsünün ‘siyasi simge’ olmasý bilimsel bir veriye dayanmýyor. Tek tip üniforma gibi giyinenler varsa onlarý kýsýtlayalým kendi özel tasarýmýný geliþtirmiþ kimliði belli olan bir genç kýzýn tesettüründen bize ne?

 

’Sýkma baþ’ alerjisi olanlarý tahrik etmeyen ‘özel tasarýmlarýný’ genç kýzlarýmýz zaten geliþtirebilirler. Ýlahiyat Fakülteleri ve Orduevleri bunu baþardý.

 

YÖK tarafýndan Üniversite rektörlerine inisiyatif vererek üniforma çaðrýþtýrmayan kýyafetleri bir genelge ile serbest býrakmak mümkün. Rehberimiz akýl ve bilimdir. Ýtiraz edenlerden bilimsel veri istenmelidir.

 

Nevzat Tarhan - Haber 7

ntarhan@gmail.com

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...