Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýskender Büyük, Gladyo'yu anlatýyor

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67072.jpg

 

Bugün konuk olarak Kurtlar Vadisi Gladio filminin baþrol oyuncusu Musa Uzunlar, nam-ý diðer Ýskender Büyük'e Gladio ile ilgili sorularýmýzý yönelttik.

 

Ropörtaj: Mustafa Sami Atalay

 

 

 

-Seyirciler Musa Uzunlarý merak ediyor...

 

-1959 Antalya doðumluyum. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldum. Ayný yýl devlet tiyatrosuna baþladým halen bu görevi devam ettiriyorum.

 

Þu anda da doðduðum topraklarda KV Gladio filminin sonlarýnýn çekimindeyiz. Bu da ayrý bir heyecan vermekte bana.

 

Ýnsaný en güzel anlatan bir sanat dalý olan tiyatronun içinde, tiyatronun ve oyunculuðun bir parçasý olan kameranýn önündeyim. KV Pusu'daki Ýskender'i, Gladio filminde de devam ettiriyoruz...

 

-Tiyatro ve sinema tüm hayatýnýzý kuþatmýþ durumda galiba...

 

-Kiþisel ve sosyal hayatýmý kuþattý. Aðýrlýklý olarak evet diyebilirim. Kendime zaman ayýrmaya çalýþýyorum...

 

-Hobileriniz...

 

-Her zaman belirlediðim hedeflerim vardýr. Bir uçurumun dibine inmek, Boðaz'da yüzmek, yamaç paraþütü yapmak, jamping gibi þeyler...

 

Yeri geldiðince gerçekleþtirmeye çalýþýrým. En sonuncusu Boðaz'da karþýdan kaþýya yüzmekti.

 

2oo7 de Olimpiyat Komitesince temmuz ayýnýn ikinci haftasýnda yapýlan yüzme yarýþlarýnda. Kanlýca'dan Kuruçeþme'ye kadar yüzerlerken, ben Kanlýca'dan baþlayýp, ikinci köprünün altýndan geçip Rumeli Hisarýndan çýktým.

 

-Korkmadýnýz mý? Korkularýnýz, fobileriniz yok mu?

 

-Fobim yok ama var ise de bilmeden üstüne gidiyor olabilirim. Uçurumun dibi, yamaç paraþütü, Boðaz'da yüzmek... Niçin yapmak istedim? Aþmam gereken duygularým da olabilir. Bilemiyorum duygularýn derinliðine inmek gerek.

 

Ama doðayý seviyorum, duyumsamak istiyorum... Müthiþ bir doða sevgisi var bende.

 

-Bilinçli olarak mý tiyatro bölümünde okumak istediniz?

 

-Üniversite sýnavýnda istediðim bölüme girmedim. Ama þuur altýmda yerleþmiþ bir þeyler de olabilir.

 

Oyunculuk için devlet tiyatrolarý Antalya'ya gelmiþti. Ben de merak ettim, ilgilenmek istedim.

 

Verilen rolü çalýþýrken, elimi ayaðýmý vücudumu deðiþik þekilde duyumsadým. Müthiþ bir keyif verdi bana.

 

Çok etkilendiðim bir film olduðunda temel karakteri biraz sürdürürdüm. Evde ne oluyor dediklerinde çaktýrmamaya çalýþýrdým... Bunlarý keyifle yaþadýðýmý anýmsýyorum.

 

O zamanlar da Alain Delon tarzý filmler revaçtaydý.

 

-Pana Film ile yollarýnýz nerede ve nasýl kesiþti?

 

-Devlet tiyatrosu, özel tiyatro, turneler derken çok yoðun bir tempomuz vardý. Senaryo geldiðinde Ýskender Büyük karakterinden çok etkilendim. Çok güzel malzeme veriyor oyuncuya. Ayrýca bir oyuncu kendisini çok yenilemek istemez veya ben öyle yapýyorum.

 

Ýskender Büyük farklý bir karakter, keyif veriyor bana. Benim doðal yapýmdan çok çok uzakta bir karakter.

 

Onu denemek, onu araþtýrmak, onu oynamak istedim.

 

Benim naif bir karakterim var. Benim için terslik oluþturan bir karakter. Bu zýtlýk beni daha çok çekti...

 

Pana Film, reji bana güvendiler ben de onlarý yanýltmamaya, þaþýrtmamaya çalýþtým.

 

-Baþarýlý da oldunuz...

 

-Teþekkür ederim...

 

-Kurtlar Vadisi pusu'da oynarken bu karakterin bir gün sinema filmi haline geleceðini ve baþrol oyuncusu olacaðýný düþündünüz mü?

 

-Hayýr... Hiç düþünmedim...

 

-Çok yoruluyor musunuz?

 

-Ýskender Büyük'ün gençliði yordu yaþlandýrdý beni, yaþlýlýðý ile aram çok iyiydi. Baya sýký bir gençliði varmýþ...

 

O elli beþ doðumlu. Karþýlaþtýðým ilk tuzak gençlik sesi oldu. Yeni bir ses karakteri oluþtu. Daha hýzlý konuþan ve genç bir ses tonu...

 

-Seyirci merakla bekliyor Ýskender Büyük'ten neler gelecek diye.

 

-Ben de bilmiyorum! Hiçbir zaman bir karakteri eleþtirmemiþimdir. Eleþtirmek, sevdirmek, nefret ettirmek oynadýðýmýz oyun dýþýnda seyirciye kalmýþ bir þey. Biz onu yaptýðý her þeyi ile tamamýyla anlayarak onu hissettiðimiz gibi yaptýðý her þeyi anlayarak oynamayý tercih ettik. Þimdi de gençliðinde bunu deneyimliyorum. Bunun da sonuna geldik yavaþ yavaþ.

 

-Ýskender Büyük'te Musa Uzunlar karakter ve yapý olarak bir þeyler bulabiliyor mu?

 

-Temelde, özünde insanlarýn hepsi aynýdýr. Asýl farklýlýk back-round'umuzda, yaþadýðýmýz olaylarda. Kimse kendi arkasýný görmez.

 

Ýskender Büyük'ün back-round'unda kendisinin getirmiþ olduðu bir yaþantý var, dünya görüþü var. Doðru ya da yanlýþ, iyi ya da kötü o beni çok ilgilendirmiyor. Sadece o back-round'daki Ýskender'i anlayýp onu hayata geçirmek ve onu yansýtmak benim görevim. Elimden geldiðince onu yapmaya çalýþtým.

 

-Örtüþen tarafýnýz yok mu?

 

-Astýðý astýk, kestiði kestik gibi görünen Ýskender Büyük centilmen bir adam. Ýskender'in kadýnlarla diyalogu da kötü deðil!

 

Ben de centilmen birisiyim veya kendimi öyle görüyorum. Bunun yaný sýra Ýskender, tuttuðunu koparmaya çalýþan birisi. Hedeflerine ulaþmak için her yolu deniyor.

 

-Musa Uzunlar'da var mý bu özellik?

 

-Benim kendi adýma koyduðum, bireysel hedefler. Benzerlikten bahsederken onu oraya getiren þartlar önemli. Niçin öyle bir ortamda yaþadý, bizim yaþamadýklarýmýzý yaþadý?

 

Bir þeylerden, baþka kiþilerden etkilendi kendi dünya görüþünü oluþturdu ve kendi doðrultusunda gidiyor gibi geliyor bana.

 

-Pana Film'de ve çalýþma ekibinizde farklý bir þeyler görüyor musunuz?

 

-Burada biz bir aile olduk. KV Pusu'da 30-40 bölüm çalýþtýk. 21 Haziran itibariyle de Gladio'yu çekiyoruz.

 

Çok daha detaylý ve çok daha fazla emek sarf ediyorlar ve en iyisi yapýlmaya çalýþýlýyor olabildiðince.

 

Keyifli ve yoðun bir þekilde de gidiyor.

 

An be an eðleniyoruz, yoruluyoruz. Ben keyif alýyorum bu birliktelikten.

 

-Aksiyon sahneleri için özel bir çalýþma yaptýnýz mý? Ders aldýnýz mý?

 

-Deneyimli ve profesyonel arkadaþlar yardýmcý oldular, yol gösterdiler.

 

Silah ve bir yerleri basma konusunda teknik ve taktik görüþlerinden faydalandýk, diðer þekilde, fiziksel olarak zamanýmýz olmadý.

 

-Çekim sýrasýnda sizi tanýyamadým. Musa Bey nerede diye sormak zorunda kaldým. Sizi iþaret ettiler. Þaþýrdým. Daha da gençleþmiþ gördüm sizi.Bu görüntü için ne yaptýnýz? Psikolojik olarak sizi etkiliyor mu?

 

-Piyanonun baþýna geçince haliniz deðiþiyor ya da spor ayakkabý giyince haliniz deðiþiyor. Tabi ki silahý tutunca, o kýyafetleri giyince, aynaya baktýðýnýz zaman biraz daha genç görününce haliyle daha da dik duruyorsunuz!

 

Psikolojik olarak mutlaka etkisi oluyor. Sakalýnýzda beyaz varsa þimdi yok, saçlarýnýz siyah, operasyona gittiðiniz arkadaþlarýnýz çok daha genç, diyalog kurduklarýnýz devlet büyükleri deðil kendi ekibinizdeki insanlar.

 

Bu da doðal olarak yansýyor.

 

-Kurtlar Vadisi Irak Dünyada ses getiren bir film oldu. KV Gladio'da geniþ bir hinterlandý ve Türkiye ile birlikte Amerika'yý da ilgilendiren bir film. Dünya piyasasýnda ses getirir mi?

 

-Gladio'nun telaffuz edilmesi ile birlikte insanlar araþtýracaklar. Bence Ýskender Gladio'nun oyuncaðý olmuþ gibi görünüyor. En azýndan olmamaya çalýþýyor baçk-round'unda. Doðal olarak Politika ile ilgilenenler bunu ne kadar oyuncaðý olup olmadýðý konusunu ve Amerika'nýn pozisyonunu sorgulayacaklardýr diye düþünüyorum. Tabiiki bununla birlikte Türkiye'nin de.

 

Amerika'yý ilgilendiren doðal olarak tüm dünyayý ilgilendirecektir.

 

Tartýþýlacaðýný, yorumlanacaðýný ve ses getireceðini düþünüyorum.

 

-Gladio vizyona girmeden ciddi manada ses getirdi. KV ve Ýskender hayranlarý bu filmde neler görecek?

 

-Ben de bilmiyorum... Yoðunluk olarak tanýdýklarý Ýskender'den daha deðiþik bir Ýskender görecekler. Belki de Ýskender'i daha iyi anlayacaklar. Belki daha çok nefret edecekler, belki de daha çok sevecekler.

 

Ama daha çok seveceklerini düþünüyorum. En azýndan back-round'unda, hizmeti sýrasýnda niyeti belli.

 

-Ýskender karakterinin kýsa sürede tutulmasýný neye baðlýyorsunuz?

 

-Baþlangýçta bu karakteri oynarken bütünün içerisinde Ýskender'in omurgasýný oluþturma konusunda fazla bilgiye sahip deðildim. Aþaðý yukarý biliyordum fakat oynadýkça ve senaryo geldikçe Ýskender ile tanýþtým. Ne yaptýðý çok fazla belli olmayan bir adam...

 

Dizide bir sürü karakter kaliteli oyuncular tarafýndan çok güzel oynandý.

 

Ýskender'e acaba deðiþik ne þekilde yaklaþýlýrsa etkili olabilir baðlamýnda bir þekil oluþturduk. Sesi ile tarzý ile bu sevildi ve bundan sonra da erk'i sevildi, enerjisi sevildi. Ben böyle düþünüyorum.

 

-Sesi nereden çýktý?

 

-Ýskender Þeker hastasýydý, ölüme yakýn bir insandý eyvallahsýzdý, haliyle bu da konuþmasýna yansýyor. Konuþma stili olarak da askerlik dönemindeki bir üsteðmenden esinlendi.

 

-Son sorumuz Türk sinemasý ile ilgili. Son dönem Türk sinemasý ve filmleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz? -En azýndan iyi örnekler çoðaldý, az da olsa. Baþyapýtlar örnek teþkil ediyor.

 

Ýyi ve kötü birbirinden daha güzel ayrýlýyor. Sýradanlýk ve Türk Filmi deyimi yavaþ yavaþ kalkacak ve Türk sinemasý çok güzel bir yere gelecek. Tabii burada ekonomi de çok önemli. Ekonomi ne kadar düzgün olursa kaliteli yapýtlar da artacaktýr.

 

-Musa Bey çok teþekkür ediyorum, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. Merakla bekliyoruz Gladio'yu...

 

-Ben teþekkür ederim. Size de iyi çalýþmalar diliyorum.

 

 

 

www.yazete.com, 17.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...