Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ezber bozan Yahudi tarikatý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67074.jpg

 

Ýsrail'in yýkýlmasýný istiyorlar. Askere gitmiyorlar. Devletten para almýyorlar. Kimlik bile kullanmýyorlar. Kendilerine Kudüs'ün bekçileri diyorlar.

 

Bir Yahudi'nin çýkýp da ülkesi Ýsrail'i kýnadýðýný, "siyonist terörist" olmakla suçladýðýný düþünebiliyor musunuz? Ýþte bu tarikat bunu yapýyor... Dahasý Ýsrail'in yýkýlmasý ve bir Filistin devletinin kurulmasý en temel arzularý...

 

Askere gitmeyi reddediyorlar. Ýsrail kimliklerini de kullanmýyorlar. Onlar da Yahudi ama ezber bozan bir gruplar...

 

Ýsrail'in bölgede uyguladý teröre en sert tepkiyi de yine bu Yahudi tarikatý veriyor. Ýsrail bayraklarýný yakýyor ve "kahrolsun Ýsrail" diye slogan atýyorlar...

 

Tarikatýn ismi Neturei Karta... Siyonizmi lanetleyip, Ýran ile dostlar. Aþýrý dindarlardan oluþan bu tarikat bildik Ýsrail ve Yahudi imajýndan çok ama çok farklý...

 

NETUREÝ KARTA, KUDÜS'ÜN KORUYUCULARI: Neturei Karta, ortodox Yahudilerin kurduðu bir grup. Grubun kuruluþ amacý, Siyonist Ýsrail devletine karþý, Yahudi halkýný birleþtirmek ve Ýsrail devletinin yýkýlmasý için çabalamak. "Neturei Karta", aslen Aramice bir kelime ve kelime anlamý, "Þehrin(Kudüs'ün) koruyucularý"dýr.

 

ÝSRAÝL'Ý TANIMAYAN YAHUDÝLER: Mesih gelmeden kurulmuþ olan Ýsrail Devleti'nin, geçerli bir devlet olamayacaðýný savunurlar. Bu nedenle cemaatin üyeleri, her türlü resmi yazýþmalarýný Ýsrail Devleti ile deðil, Ürdün Krallýðý ile yapmaktadýrlar. Yahudi soykýrýmýnýn da, siyonistler tarafýndan, Ýsrail Devleti'nin kurulmasý maksadýyla kullanýldýðýný iddia etmektedirler. Siyonizme inanmamaktadýrlar. Kudüs'te, halen Ýsrail'i tanýmayan cemaate baðlý 500 Naturei Karta ailesi yaþamaktadýr. Örgütün kurucusu ise, Moþe Hirsch'tir.

 

ÝSRAÝL’Ý REDDEDÝYORLAR

 

Ýsrail’de yaklaþýk 500 Neturei Karta Yahudi ailesi bulunuyor. Siyonizmi reddeden ve Ýsrail devletini tanýmayan Neturei Karta Yahudileri, yerel ve genel seçimlere katýlmýyor. Çocuklarýný devlet okullarýný göndermeyen Neturei Karta Yahudileri, orduda da görev yapmýyor.

 

DEVLETTEN YARDIM ALMIYORLAR: Ýsrail devletinden yardým kabul etmeyen Neturei Karta Yahudileri, günlük hayatlarýnda Ýbranice’yi de kullanmýyor. Kimlik kartýna sahip olmayan Neturei Karta Yahudilerinin büyük bir bölümü ABD, Ýngiltere ve Kanada’da yaþýyor.

 

ÖLDÜRME HAKKI YOK: Yahudilerin herhangi bir halk üzerinde hüküm sürdürme, zarar verme, öldürme hakký olmadýðýna inanan Neturei Karta, Siyonist giriþimin siyasi karmaþa ve savaþlara yol açarak gerçek Yahudiliðe aykýrý olduðuna inanýyor. Deklarasyonlarýnda þöyle diyorlar: "Tüm dünya bilmelidir ki, Ýsrail adýný kullanan Siyonist hareketin Yahudi halký adýna konuþmaya hakký yoktur!"

 

ÝRAN ÝLE DOSTLAR: Tarikatýn ileri gelenleri, bölgede Ýsrail'in en sevmediði aktörlerle barýþ görüþmeleri yapmaktan da çekinmiyor. Ýsrail'in, Lübnan'a savaþ açma sebebi olan Hizbullah'ýn lideri Seyid Hasan NasrAllah'a "Selamünaleyküm" diye baþlayan bir mektup yollayan tarikat, kendi üyelerinin Ýsrail hakkýnda Lübnan ve Filistin halkýyla ayný düþüncelerde olduklarýný anlatmýþtý.

 

AHMEDÝNEJAD ÝLE GÖRÜÞTÜLER: Tarikatýn "Ýsrail haritadan silinmeli" diyen Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinecat ile de iyi anlaþtýðý biliniyor. Ahmedinecat, 2007'deki ABD ziyaretinde tarikat üyeleriyle bir araya gelerek dostça bir sohbet gerçekleþtirmiþti.

 

Toplantýda tarikat üyeleri, Ahmedinecat'ýn Yahudilerin düþmaný olmadýðýný, dahasý Ýran'daki Yahudi nüfusuna çok iyi davrandýðýný söylemiþlerdi. Neturei Karta üyeleri de Ahmedinecat'a iade-i ziyarette bulunup ülkedeki sinagoglarý gezmiþler. Ýran'daki Yahudi nüfusunun rahat yaþadýðýný düþündükleri için, dostça iliþkilerinin devam etmesi gerektiði sonucuna ulaþmýþlar.

 

Ýnternethaber.com, 17.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...