Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hoþgeldin Yâ Þehr-i Ramazan

 

Hiç unutmuyorum daha geçenlerde Elveda Yâ Þehr-i Ramazan demiþ, gözlerden yaþlar akýtmýþtýk. Aðýzlarda ise þu dualar vardý: „Ya Rabb, bizleri bir daha ki Ramazan-ý Þerife ulaþtýr“. (Amin)

 

Rabbimize ne kadar hamd etsek azdýr, öyle deðil mi, neden mi? Bizleri bir kez daha ulaþtýrdý Ramazan-ý Þerife, inþaallah.

Þurada sadece sayýlý bir kaç gün kaldý. Ve kapýda mübarek günler ve geceler. Bir fýrsat mevsimini birkez daha hep beraber yaþýyacaðýz inþaallah.

 

Bu öyle büyük fýrsat ki, baþka hiç bir yerde eþi benzeri bulunmaz. Ýmam-ý Rabbani Hz.leri ne güzel ifade etmiþ:

Mübarek Ramazan ayý, çok þereflidir. Bu ayda yapýlan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, baþka aylarda yapýlan farzlar gibidir. Bu ayda yapýlan bir farz, baþka aylarda yapýlan yetmiþ farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahlarý affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabý kadar, ayrýca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabý hiç azalmaz…“

 

Al iþte bulunmaz fýrsat bize! Rabbimizin cömertliðine bakar mýsýn. Subhanallah!

 

Bir verene binler misli fazlasýyla karþýlýk veriyor bu veren. Kim yapar bunu baþka? Dükkana gittiðimizde bir ekmek aldýðýmýzda, bize iki ekmek hediye veren hangi bakkal amcamýz var söyler misiniz?

Vermez vermez, kimse beleþe hiç birþey ekstradan vermez. Verenler vardýr mutlaka ama istisnalar kaideyi bozmaz öylemi? Öyle…

 

Býrakýn o vermeyenleri, bize Mevlamýz veriyor. Yeter ki veren O olsun. Biz daha kimden ne isteriz ki.

 

Biraz ufkumuzu acalým, bu heyecaný içimizde bizde bire bir yaþýyalým. Bu ay Kûran ayýdýr. Bu ay affolunma ayý. Günahlardan silip arýnma ayý. Fýrsat ayý. On bir ayýn Sultanýný misafir edeceðiz sofralarýmýzda, gönüllerde…

 

Aman dikkat! Davranýþlarýmýzý, ibadetlerimizi, ailemizle olan baðlarýmýzý bir kez daha Ramazanda gözden geçirelim. Varsa kusur, af dilenelim.

Velhasýl, Fýrsat ayýný iyi deðerlendirmemiz duasý ile…

 

Hayýrlý ve huzurlu Ramazanlar…

 

 

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...