Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Neden ve Niçin Namaz?

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/editorial/images/article/rahim.jpg

 

Anne karnýndaki bir çocuðun aðzý vardýr, gözü vardýr, kulaðý vardýr, eli vardýr, ayaðý vardýr. Bütün aza ve cihazatý tam tekmil verilmiþtir. Halbuki bunlarýn hiçbirine orada lüzum yoktur. Orada çocuk, gýdasýný, göbeðinden annesine baðlý bir hortumla almaktadýr.

 

Simdi bu çocuk:

 

—Ya Rabbi! dese, su hortum bana yetmektedir. Pekiyi þu aðza, þu göze, þu kulaða, þu ele, þu ayaða ne lüzum vardý. Hiçbir iþe yaramamaktadý rlar?

 

Herhalde ALLAH'dan þöyle bir cevap alacaðý muhakkak:

 

— “Acele etme kulum, aklýn almadýðý þeye de burnunu sokma. Sen kýsa bir müddet sonra öyle bir âleme gideceksin ki burada 'her þeyim' dediðin hortum, orada hiçbir þeye yaramayacak, kesilip atýlacak. Lüzumsuz sandýðýn aðýz, göz, kulak gibi þeylerde en lüzumlu cihaz durumuna geçecek.”

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/editorial/images/article/rahim-2.jpg

 

O çocuk bu gerçeklere inanmasa ve bir inkârcý olarak dünyaya gelse hakikaten hortumun iþe yaramadýðýný, ebenin onu kesip kaldýrýp attýðýný; lüzumsuz sandýðý aðýz, göz gibi cihazlarýn devreye girdiðini, onlarsýz olunmayacaðýný görse utanýr mý, utanmaz mý? Ýnanmadýðý için dizlerini döver mi, dövmez mi?

 

Þu anda bizde, týpký o çocuk gibi bir ananýn karnýndayýz. 9 ay, 9 sene veya 90 sene sonra bir baþka dünyaya doðacaðýz. O dünyanýn adý ahiret. Biz þu anda dünya anamýza maddi hortumlarla, midemiz ile baðlý durumdayýz.

 

Eðer biz:

 

—“Ýþte geçinip gidiyoruz. Ya Rabbi! Þu Namaza, oruca, hacca, zekâta, dine, imana, Ýslam’a ne lüzum vardý?” Dersek Rabbimizden söyle bir cevap alacaðýmýz muhakkak!

 

— “Ey kullarým! Kýsa bir müddet sonra bu dünyadan çýkacaksýnýz. Öyle bir âleme götürüleceksiniz ki orada 'her þeyim' dediðiniz bu maddi hortumlarýn hiçbiri iþe yaramayacak. Lüzumsuz sandýðýnýz namaz gibi, zekât gibi, hac gibi ibadetler de en lüzumlu þeyler durumuna geçecek. Orada insanlara arabasýna, parasýna, servetine ve suretine göre deðil; kalbine ameline ve ibadetine, namazýna göre deðer verilecek.

 

Yani namazýnýz, zekâtýnýz, orucunuz, haccýnýz, hayýr hasenatýnýz, ahirette sizin için her þey olacak. El olacak, ayak olacak, dil olacak, dudak olacak, villa olacak, havuz olacak, senet olacak, berat olacak, uçak olacak, sonu olmayan zenginlik ve saadet olacak kýsaca Cennet olacak.

 

Eðer biz bilgiçlik eder, fen ve teknik asrýnda olduðumuzla þýmarýr, Rabbimizin hikmet lisanýyla buyurduðu bu gerçekleri kabul etmez, ibadetsiz bir tembel veya bir inkârcý olarak ahirete gider, gerçekleri görürsek utanmaz mýyýz? Hakikaten her þeyim dediðimiz hortumlarýmýzýn, yani arabamýzýn, apartmanýmýzýn, paramýzýn, pulumuzun hiçbir iþe yaramadýðýný müþahede ederek, ibadetlerin her þey olduðunu anlasak o anne karnýnda aðzý lüzumsuz gören çocuk gibi mahcup olmaz mýyýz? Dizlerimizi dövmez miyiz? Keþke inansaydýk, keþke namazýmýzý kýlsaydýk, orucumuzu tutsaydýk, zekatýmýzý tam verseydik, ALLAH için yasasaydýk, eþsiz insan þanlý Peygamber Hz. Muhammed ( s.a.v)'in yolunda yürüseydik demez miyiz?

 

http://www.sorularlaislamiyet.com/editorial/images/article/rahim-3.jpg

 

Piþman olacaðýn, dizlerini döveceðin o gün gelmeden aklýný baþýna al...

Niçin NAMAZ, Vehbi Karakaþ, s, 70-72

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...