Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Da Vinci Þifresi’ni çözen Türk...

 

 

 

Dan Brown'ýn "Da Vinci Þifresi" dünya genelinde en çok satan kitaplar arasýnda geliyor.

 

Kitap çok popüler olunca baþrolünü Tom Hanks'in oynadýðý filmi de çekildi.

 

Dan Brown "Melekler ve Þeytanlar" kitabýyla seriyi sürdürdü.

 

Üçüncü kitabý da yakýnda piyasada olacak.

 

Dan Brown, ilk kitabýnda Da Vinci'nin resim ve þekillerindeki þifrelerden yola çýkarak, aslýnda Hz. Ýsa'nýn soyunun devam ettiðini ileri sürüyor.

 

"Tapýnak Þövalyeleri" ile gündeme gelen "Kutsal Kase" sembolünün de Vatikan'dan gizli tutulan bu soyu koruma kavgasý olduðunu ileri sürüyordu.

 

Hem kitap hem de film popüler olunca, Vatikan büyük tepki gösterdi.

 

Dan Brown, kitabýyla Da Vinci'yi bir kez daha Rönesans'ýn gizemli bilim adamý haline getirdi.

 

Her kitabý ve eseri þaþýrtan sembollerle, þifrelerle merak konusu oldu.

 

Ýlginç bir þekilde bu þifreleri Dan Brown deðil ama bir Türk profesör çözdü.

 

Prof. Fuat Sezgin, Da Vinci'nin eserlerini bizzat incelemiþ.

 

Ýþte sizleri de þok edeceðini düþündüðüm tespitleri:

 

"Optik bilimcisi Ýbnü'l Heysem'in iki büyük kitabý vardýr. Ýspanyolca'ya tercüme edilmiþti. 50 sene önce Ýtalyanca tercümesi çýktý. Bu tercümelerin Leonardo da Vinci'nin elinde olduðunu görüyoruz. Bana göre Leonardo da Vinci, Ýbnü'l Heysem'i okudu. Zaten Leonardo da Vinci'nin kitabýnda aletlerin krokileri var, fakat hiçbir alet yapmadý. Buna raðmen ona dahi diyebiliriz ama kitabýnda bulunan her þey Ýslam dünyasýndan geliyor."

 

Prof. Sezgin'in iddialarý bunlarla da sýnýrlý deðil.

 

Da Vinci'nin resimlerini çizdiði aletler ve matematik hesaplarýnýn da Ýslam âlimlerinin buluþu olduðunu iddia ediyor.

 

Bu bilgileri kullanan Da Vinci'nin devrine göre inanýlmaz kabul edilen resimler çizebildiðini söylüyor.

 

Prof. Sezgin, "Hâlbuki Leonardo'nun Ýslam bilginlerinin buluþ ve bilgilerini kullandýðý kabul edilse, resimlerinin çözülemeyen sýrlarý aydýnlanmýþ olacaktýr" diyor.

 

Prof. Sezgin tezinde oldukça iddialý...

 

"Problema Alhazeni" örneðini veriyor.

 

"11'inci asrýn ilk yarýsýnda yaþayan Ýbnü'l Heysem, bir optik problemini dördüncü dereceden denklemle çözdü. Küçük bir yanlýþlýkla Latinceye çevrilen problem, Avrupalýlarý 'Problema Alhazeni' adý altýnda 13. asýrdan 19. asra kadar uðraþtýrdý. Avrupalýlar çözümü ancak 19. asýrda yapabildi."

 

Prof. Sezgin, Ýbnü'l Heysem gibi önde gelen bilim adamlarýnýn pek çok çizimini çalýþýr halde canlandýrdý.

 

Almanya'daki Goethe Üniversitesi bünyesindeki "Arap-Ýslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü"nde görev yapýyor.

 

16 ciltlik Ýslam Bilim Tarihi'nin yazarý.

 

Dünya çapýnda birçok ödülün de sahibi...

 

Bu kadar deðerli bir akademisyeni "Türkiye'den kovduðumuzu" utançla söylemek zorundayým.

 

Prof. Sezgin'i, 1960 darbesi sonrasý kardeþi Demokrat Partili olduðu için atmýþýz.

 

Milli Birlik Komitesi üyesinin kýzýyla evli bir akademisyenin haset eseri ihbarýyla...

 

Baþka bir deyiþle, 147'likler arasýnda.

 

Ancak içindeki vatan hicraný her geçen gün katlanmýþ.

 

O da bir vefa örneði olarak Gülhane'deki, "Ýstanbul Ýslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni" tamamladý.

 

Ýbnü'l Heysem gibi deðeri bilinmeyen yüzlerce Ýslam bilim adamýnýn unutulan eserleri burada sergileniyor.

 

Da Vinci'yi çözen Türk'e, özgüvenimizi tazeleyen müthiþ çalýþmalarý için çok teþekkürler...

 

Prof. Fuat Sezgin'in çalýþmalarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiye Prof. Dr. Ýrfan Yýlmaz'ýn "Yitik Hazinenin Kâþifi" isimli eserden ulaþabilirsiniz.

 

Erhan Baþyurt, Bugün, 16.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...