Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Murat Göðebakan'ýn en büyük üzüntüsü

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67031.jpg

 

Murat Göðebakan zor bir derde düþtü. O metaneti elden býrakmadý. Her sözü "Allah'tan gelen her þey baþým gözüm üstünde" oldu. O þimdi bir þeye çok üzülüyor:

 

Türkiye, Murat Göðebakan'ý 'Ay Yüzlüm' þarkýsýyla tanýdý. Besteleri, þarký sözleri gönüllerine iþledi sevenlerinin. Popüler olmak niyetinde deðilse de insan sevgisi milyonlarýn gönlüne taht kurmasý için yeterli bir sebepti. Geçen mayýs ayýnda akut lösemi teþhisi konulduðunda kendisinden çok sevenleri üzüldü acý habere.

 

O ise metaneti elden býrakmadý. Her sözü "Allah'tan gelen her þey baþým gözüm üstünde" oldu. Ýnancý en büyük umuduydu ünlü sanatçýnýn, "Lösemiyi yendiðimi düþünüyorum, vücudumda tek bir kanserli hücre yok." demesi boþuna deðil. Ýlik nakli olmadan iyileþebileceðini düþünse de Göðebakan için müjdeli haber de gecikmedi. Dünya ilik bankasýndan altýda altý uyumlu 4 donör bulundu. Þimdi operasyon için gün sayýyor. Yaþadýðý acý günleri, yüksek ateþleri, kollarýndaki morluklarý çoktan unutmuþ. Onun en büyük üzüntüsü yaklaþan Ramazan'da oruç tutamamak: "Hayatýmda ilk kez oruç tutamayacak olmanýn ezikliði içindeyim. Rabbim bana en yakýn zamanda kefaretimi ödemeyi nasip etsin. Ýyileþir iyileþmez borcumu ödeyeceðim. Bu Ramazan'da yakýnlarýma kendi ellerimle yemekler hazýrlayacaðým, onlara hizmet etmekten onur duyacaðým." Hastanede geçirdiði günleri Zaman'a anlatan ünlü sanatçý, ilk olarak herkesin merak ettiði konuya açýklýk getiriyor. Bu yöndeki soruya hiç tereddütsüz cevap veriyor: "Ýlk duyduðumda çok metanetliydim. Her þeyin Allah'tan geldiðini bildiðim için olgunlukla karþýladým. Ama eþim, oðlum, annem ve babam benim kadar dayanýklý deðildi. Onlar çok üzüldü." Hastalýðýný duyduðunda doktoruna tek soru sormuþ: "Bir yýllýk ömrüm mü var?" Ardýndan, "Eðer öyleyse 6 ayýmý hastanede geçirmek istemiyorum. Eþimle, dostumla, sevdiklerimle ve en önemlisi sahnede olmak istiyorum." diye ilave etmiþ. Ancak tedavi boyunca ümidini hiç kaybetmemiþ: "Yaþadýðým acýnýn bir gün geçeceðinden emindim. Derdi veren dermaný da verir. Ama ölüm de bizim için. Bu can bize emanet, kimin malýný kimden saklayacaðým? Bir gün gelse emaneti alacaðým dese 'alma' mý diyeceðim?" Ünlü sanatçý, yaþadýðý acýlarý anlatýrken ise utanýyor: "Hz. Eyüp'ün yaþadýklarýnýn yanýnda benimki dert mi?"

 

'10 BÝN YEÐENÝN ÝLÝK VERMEK ÝÇÝN SIRADA'

 

Hastane odasýndaki en büyük tesellisi ise sevenlerinden gördüðü yakýn ilgi olmuþ. Odasý hediyelerle, mektuplarla dolup taþmýþ. Ýlkokul çocuklarý, anaokulu öðrencileri resimler çizmiþ Murat aðabeyleri için. Uzaklardan gelen bir telefon ise, "Onlar için yaþamalýyým." dedirtmiþ: "Telefon geldi, ben baktým. Karþýdaki ses 'Murat Göðebakan'la mý görüþüyorum?' dedi. 'Evet benim' dedim. "Evlat, ben Urfa'dan arýyorum, filanca aþiretin reisiyim. 10 bin yeðenin sana ilik vermek için sýrada bekliyor.' dedi. O an inanýlmaz onur duydum."

 

Sevenlerinden sadece dua beklediðini belirten Göðebakan, iyileþip hastaneden çýktýktan sonra sanatçý arkadaþlarýyla bir vakýf kuracaklarý müjdesini veriyor. Kendisini hayýr iþlerine adayacaðýný ve yardýmlarýnýn sayýsýný artýrmaya çalýþacaðýný söyleyen ünlü sanatçý, "Ýlik bankasýna 2-3 bin baðýþ yapýlmasý için uðraþacaðým, konserler vereceðim." ifadesini kullanýyor.

 

Türkçe Olimpiyatlarý'na katýlmak için hastaneden firar etmeye kalkýþtým

 

Hastane odasýndan çýkmak istediði tek bir an olmuþ ünlü sanatçýnýn. Jüri üyesi olarak davet edildiði Türkçe Olimpiyatlarý'nýn olduðu akþam hastaneden firar etmeye kalkýþmýþ. Göðebakan þöyle anlatýyor o akþamý: "Doktorumdan programa bir saatlik katýlmak ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen çocuklara destek olmak için izin istedim. Ama kemoterapinin ilk zamanlarýydý ve baðýþýklýk sistemim çok zayýftý. Doktorum her an bir mikrop kapabilirim endiþesiyle izin vermedi. Ben de onun yokluðunu fýrsat bildiðim bir an hastaneden kaçmayý denedim. Kapýyý zorladým ama dýþarýda bekleyen yakýnlarým engel oldu." Olimpiyatlarý televizyondan izlemekle yetinen ünlü sanatçý barkovizyonla fotoðrafý ekrana gelince duygulanýp aðlamýþ.

 

Hastanede 50 beste yaptým, yeni albüm ocakta çýkacak

 

Murat Göðebakan, müzik çalýþmalarýna da ara vermiyor. 50 tane beste yaptýðýný dile getiren ünlü sanatçý, 4. kemoterapinin ardýndan dinlenmek için eve geldiðinde demolarý hazýrlayacak. 5. kemoterapinin sonunda da seslendirmeleri yapacak. Ocak ayýnda da albümün çýkacaðý müjdesini veriyor. Son iki kemoterapisinin kaldýðýný söyleyen Göðebakan, kendisine uygun 4 donör bulunduðu için de son derece memnun. Detaylý incelemeler yapýldýktan sonra 5. kemoterapinin sonunda ilik nakli operasyonu geçireceðini anlatýyor.

 

ZAMAN, 16.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...