Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bediüzzaman 1 asýr önce uyarmýþ!

 

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/67025.jpg

 

Bugün fark edilen hadiselerin iç yüzünü, Bediüzzaman yüz yýl önce görmüþ ve daha o günden ilgili mercileri ikaz etmiþ.

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin bir asýr önce bugünleri nasýl iþaret ettiðine dair Risale haber tarafýndan hazýrlanan raporda önce uzmanlarýn görüþlerine yer vermek istiyorum. Dünkü yazýmda üniversite ve diðer eðitim kurumlarýndaki öðretim üyelerinden yardým isterken, iþte bu meseleleri toplumumuzla paylaþmalarýný dilemiþtim.

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun gereði olarak din ve fen ilimleri birlikte okutulmasý gerekirken, eðitim sistemimizden din ile ilgili müspet konular çýkarýlmýþ, daha çok ateizmi çaðrýþtýran bir eðitim sistemi uygulanmaya konulmuþtur.

 

Uzun yýllar süren bu yanlýþ ve manevi deðerlerden yoksun eðitimle yetiþen insanlarýn pek çoðu, ülkemizin birlik ve beraberliði ile barýþ ve huzuru için potansiyel birer tehlike haline gelmiþ, anarþi ve terör olaylarý dýþarýdan destekle de çok ciddi boyutlara ulaþmýþtýr.

 

Ülkenin genelinde olduðu gibi bu uygulamanýn Kürtler üzerindeki etkisi de çok büyük olmuþtur. Böyle bir eðitimden geçip, materyalist düþünceleri benimseyerek yetiþen insanlar, Ýslam kardeþliði düþüncesinden koparýlarak, ayrýlýkçý fikirler taþýmaya baþlamýþlar ve bu düþüncelerin paralelindeki ideolojileri benimsemiþlerdir.

 

Devlet bir bakýma bu yanlýþ eðitim sistemi ile kendi kendini büyük bir zarara uðratmýþtýr. Þimdi gelelim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin yüz yýl önceki çabasýna ve yaptýklarýna.

 

Doðu’daki þehir ve kasabalarý uzun yýllar gezerek, medreselerin durumunu inceleyen Bediüzzaman Hazretleri; Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinin okutulacaðý ve bütün Orta Doðu, Orta Asya ve Kafkasya’ya hitap edecek ve Medresetüzzehra adýný verdiði Dar-ül Fünun’larýn kurulmasý için hazýrladýðý projeyi, Sultan Abdülhamid’e sunmak ve onayýný almak için 1907 yýlýnýn sonunda Ýstanbul’a gelir.

 

Projesinin gerçekleþmesinin o kadar kolay olmadýðýný görür, fakat mücadeleden vazgeçmez. Çok büyük sýkýntýlara ve baskýlara maruz kalýr. Ýstanbul’u gördükten sonra bu durumu þu þekilde izah etmektedir:

“Evvel doðuda fenalýðýn sebebi, doðunun uzvu hastalanmýþ zannediyordum, vakta ki, hasta olan Ýstanbul’u gördüm. Teþrih ettim (açtým baktým) anladým ki, kalbindeki hastalýktýr her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalýþtým; bir divanelikle taltif edildim.”

 

Tabii bu arada Abdülhamid’in de baþýnýn ne kadar büyük bir dertte olduðunu, Ýttihat ve Terakkicilerin, bugünkü Ergenekoncular gibi, ülkeyi kasýp kavurmak istediklerini hesap edersek, hem Bediüzzaman’ý hem de Abdülhamid’i daha iyi anlamýþ oluruz.

 

Evet, o zamanlar eðer Üstad Bediüzzaman divanelikle taltif edilmeseydi, öncelikle bu üniversite; Ýran, Arabistan, Kafkasya, Türkistan, Mýsýr, Afganistan, Pakistan gibi Ýslâm merkezlerine yakýnlýðýyla beraber, ayný zamanda Doðu Anadolu’nun merkezinde bir kalp hükmüne geçecekti.

 

Bir merkez olarak, bütün Asya ve Ýslâm âlemini alâkadar edecek mahiyette ve ehemmiyette olacak; bu eðitim kurumunun gerçekleþmesi sonucu Ýslâm kavimlerini ýrkçýlýk illeti ifsad etmeyecek; burada din ve fen ilimleri beraberce okutulurken, ayný zamanda hürriyet ve demokrasinin güzellikleri de ilân ve ispat edilecekti.

 

Bediüzzaman Hazretleri’nin büyük bir öngörüde bulunarak 1907 yýlýndan itibaren defalarca dile getirdiði ana dilde eðitim konusuna demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde çözüm getirilseydi, belki de bugün; ne insan bakýmýndan, ne ekonomik, ne kültürel, ne de sosyal kayýplar olacaktý.

 

Gelin görün ki, tek tip adam ve tek tip düþünce baskýsý, “baskýcýlarýn cüzdanlarýný doldururken, vicdanlarýný boþalttý, boþalan vicdanlardan da acý, gözyaþý, ýstýraplar aktý.” Artýk acýlar dursun, gözyaþlarý son bulsun, analar babalar evlat acýsý yaþamasýn. Ülkemiz ve milletimiz; huzur, güven ve istikrara kavuþsun. Bütün bir milletin istediði budur.

 

Hüseyin Öztürk, VAKÝT, 15.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...