Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BÝLGÝSAYAR VE ÝMAN

 

Cami imamý Abdullah hoca , bir iþ için resmi dairelerden birine gider.

Kendisinden TC kimlik numarasý istenince, en yakýn internet- cafenin yolunu tutmak zorunda kalýr.

Cafenin kapýsýndan girerken levhada yazýlý isim 'fesubhânallah' lar,estagfirullah'lar çektirir hoca efendiye, hem de peþpeþe:

CEN.NET CAFE

Cafe iþleten delikanlýya:

- Evlâdým T.C. kimlik numarasý istediler benden, yardýmcý olabilir misin?

- Tabi amcacým, siz þuraya oturun, þu iþimi hemen bitirip sizinle ilgilenirim.

Abdullah hoca baþlar beklemeye. Böylelikle bulundugu mekâný inceleme fýrsatý da geçer eline.

Demek ki gençlerin girip bir türlü çýkmak bilmedikleri, internet-cafe denilen yer burasýdýr.

Gözüne takýlan her detaydan rahatsýz olarak, huzursuz bakýþlarla etrafýný süzer durur.

Evin bodrumunda kurduðu fare tuzaklarý gelir aklýna. Küçücük bir peynire tutsak olan fareler

nasýl kapandan çýkamýyorlarsa, ayrý telden, ayrý telden oyunlara yakalanan gençlerin de

buradan çýkamadýklarýný düþünür. Bir 'fesubhanallah'

Bir 'fesubhânallah' daha çeker ve:

- Ähir zaman fitneleri iþte caným, der kendi kendine.

Hoca efendinin huzursuz olduðunu fark eden delikanlý hemen bir çay söyleyince, kendisine ikram edilmesinden memnun olur.

En azýndan bu da bir hürmet ifadesidir. 'Aferin' derken içinden, hayýflanýr, istemeden:

- Yazýk oluyor bu gençlere, hayatlarýný heder ediyorlar.

Boþa hayýflanmanýn, vah vah demenin, bir faydasý olmayacaðýný bildiði için, delikanlýyla hasbihal etmeye karar verir:

- Delikanlý sana bir þey soracaðým ama bilmem ne düþünürsün?

- Buyurun amca, ne soracaktýnýz?

- Sen Allah'ý bilir misin?

Birbirine girmiþ, hiçbir þekle benzetemediði jöleli saçlarý,

her baktýðýnda bir 'fesubhanallah' daha çektiði sakal þekliyle bu delikanlýdan aldýðý cevap, hoca efendiyi pek þaþýrtýr.

Cafeyi iþleten delikanlý gülümseyen gözlerle bakarak:

- Kul, kendisini yoktan var edip hayat bahþeden, düþünecek akýl, görecek göz veren Rabbini nasýl bilmez amca?

Hayretle sormaktan alamaz kendisini:

- Biliyor musun? Peki neyle biliyorsun Allah'ý, bana bir anlatýr mýsýn?

Delikanlý eliyle cafedeki bilgisayarlarý göstererek cevap verir:

- Bu bilgisayar ile biliyorum amca.

- Bunlarla mý? Pek anlayamadým.

- Bu bilgisayarlarýn varlýðý benim nazarýmda Allah'ýn varlýðýnýn en açýk delillerinden biridir.

Bilgisayar kullananlar gayet iyi bilirler amca,böyle bir makine, ancak bir mühendis ve üstün bir teknoloji ile var olabilir.

Ateistin en önde gidenine sorsan, bu zýmbýrtýnýn tesadüf eseri oluþmayacaðýný,

mutlaka birisi tarafindan yapýlmýþ olduðunu söyler sana.

Meselâ Darwin kalkýp dirilse, þu laptopu göstersen, desen ki:

'Bu Älet, þu hesap makinesinin tesadüfler zinciriyle evrimleþmiþ hâlidir.' Darwin bile 'çüþ lan deve' der.

Abdullah Hoca delikanlýnýn anlattýklarýndan hoþlanmýþtýr. Keyiflenir:

- Bilgisayarýn kendiliðinden yapýldýðýný kabul etmeyen adam, onu yapan insanýn yaratýlmýþ olduðuna gelince kývýrýveriyor deðil mi evlâdým?

- Bak amca, burada 20 tane bilgisayar var, bunlar bir sistemle birbirine baðlý, hepsi bir program tarafýndan idare ediliyor.

Bu sistemi ben kurdum, burayý ben çekip çeviriyorum. Buradaki düzen benden sorulur;

Yani bir anlamda da farzi muhal buranýn rabbi benim.

Bazen oyun oynayýp, interneti kullanýp para ödemeden sývýþmaya kalkanlar oluyor.

Hemen yakaliyorum onlarý. 'Gel bakalým! Nereye gidiyorsunuz böyle?

Buranýn nimetlerinden faydalanýp baþýboþ býrakýlacaðýnýzý mý zannettiniz?

'Paramýz yok abi! ' derlerse; 'Yok öyle yaðma! ' deyip cezalandýrýyorum.

Ýnternet-cafeyi temizletiyorum: paspas yapýyorlar, camlarý silip tuvaleti t! emizlettiriyorum.

Bir saat oyunun, internetin bedeli olur, bunun hesabý sorulur da, sayýsýz nimetlerle dolu koca bir ömrün hesabýný sormazlar mý insana?

Bir cafenin bile iþlerini düzenleyen, tertip eden biri varken, koca kâinatý kusursuz iþleyen bu sisteminin bir kurucusu olmaz mý?

Olmaz diyenin ahmaklýðýný bütün noterler tasdik etmez mi?

- Vallahi evlâdým pek takdir ettim seni. Peki Allah'ý nasýl bilirsin, neye benzetirsin?

-Ben Allah'ý hiçbir þeye benzetmeden bilirim amca.

- Bunun böyle olacaðýný nasýl bildin evlâdým?

Delikanlý eliyle bilgisayarlarý iþaret etti:

- Yine bunlar sað olsun. Bu bilgisayarlarý yapan mühendisler baþka, bilgisayarlar baþkadýr.

Birbirlerine benzemezler.

Programý yazan insan baþkadýr, ortaya konulan program ise bambaþka.

Bilgisayarda yüklenmiþ bilgiler vardýr, fakat benim bilmem yine baþkadýr.

Kamerasý vardýr, ses düzeni vardýr, ama benim gözlerim ve duyup konuþmam farklýdýr.

Abdullah amca çocuðun feraset ve anlayýþýný çok beðenmiþti.

Sorduðu sorulara aldýðý cevaplar, gayet mantýklýydý ve berrak bir imana iþaret ediyordu.

Aslýnda buradaki iþi bitmiþ, kimlik numarasýný çoktan almýþtý; ama muhabbete devam etmek istedi.

- Peki varlýðýna inandýðýn Rabbin için ne yapman gerektiðine dair ne biliyorsun?

- Ne yapmam gerektiðini biliyorum amca, fakat ne kadarýný yapabildiðim hususunda

kendimi yeterli görmüyorum.

- Ne bildiðini söylersen, neler yapabileceðine dair yardýmcý olabilirim belki evlâdým.

- Neler yapmam gerektiðine dair þuradan biliyorum amca:

Öncelikle, Rabbim bana bir gönül vermiþ. Kendisini bilmeyi nasip edip muhabbetini gönlüme yerleþtirmiþ.

Ben de gönlümde sadece O'na ve sevdiklerine yer vermeliyim,

O'nun istemeyeceði þeyleri gönlümden uzak tutmalýyým.

Ýkinci olarak bana verdiði dili razý olmayacaðý sözlerden korumalýyým. Her zaman O'nu soylemeli, O'nu anlatmalýyým.

Son olarak bana verdiði bu bedeni onun razý olacaðý þekilde kullanmalý, bir gün toprak olacak vücudumu

O'nun yolunda eskitmeliyim. Benim bildigim bundan ibaret.

- Ee evlâdým daha ne yapacaksýn, baþka bir þey kalmadý ki!

- Efendim yapmalýyým, etmeliyim diyorum ama, bal demekle aðýz tatlanmýyor ki!

Gidilecek yolu bilmek ayrý, usuluyle yolda yürüyebilmek apayrý bir þey

Yine bilgisayar tabirleriyle söylemek gerekirse,

Þeytan denilen melun HACKER, benim sistemimde ki NEFS virusunu aktif hale getiriyor.

Üstesinden gelebilene aþk olsun. Etkili bir antivirus programý bulmam lazým belki de..

- Ben biliyorum, dedi Abdullah Hoca ve ekledi: ""NAMAZ""

- Eveeet amca, ""NAMAZ"" anti-virus programlarýndan birisidir.

Hayat sistemine kurup, günde beþ kere de baðlanýrýz

Böylece sürekli güncellenir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...