Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kendimizi bulmak için üç soru

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66828.jpg

 

Gündem yoðunluðu, hadiselerin çapý, iç ve dýþ problemlerin krize dönüþerek insanlarýn sofrasýna yaptýðý olumsuz tesir.. gibi sebepler bir sarmala dönüþüyor.

Bizleri arkasýna takýp sürüklüyor. Ýradelerimizi felç ederek tam manasýyla nesneleþtiriyor.

 

Buna izin vermemek lazým. Selin üzerinde sürüklenen kuru yaprak durumuna düþmemeli. Efendimiz'in "Bir zaman gelecek ümmetim selin üzerinde sürüklenen çör-çöp gibi olacaklar. Haþaratýn bulaþýk kaplara üþüþtüðü gibi üzerlerine üþüþülecek" ikazý kukalarýmýzda çýnlamalý ve irkilmeliyiz.

 

Ama nasýl?

 

Gündelik hayatýn keþmekeþinden sýyrýlýp çýkabilmek, kendisine çekidüzen verip, tekrar hayata müdahil olmak üzere iþine dönebilmek için Müslümanlarýn elinde istisnai fýrsatlar var aslýnda. Mesela namaz. Bir darbe daha alsa nakavt olacak boksörlerin imdadýna gongun yetiþmesi gibi, hayatýn aðýr þartlarýnýn iflahýmýzý keseceði anda namaz yardýma koþuyor. Ve birinci soru iþte burada ortaya çýkýyor:

 

Ezaný duyuyor muyuz?

 

Ezan sesi, 'Gonga vuruldu; birinci raunt bitti' tesirini uyarýyor mu üzerimizde? Elde, avuçta ne varsa býrakýp, müezzinin ardýndan ezanýn mübarek kelimelerini tekrarlayarak camiye doðru yürümeye baþlayabiliyor muyuz?

 

Bir namaz kendinden önceki vakitte iþlenen kusurlara keffaret oluyor. Bir Ramazan da kendinden önceki Ramazan'la arasýndaki bir yýlýn kusurlarýna keffaret oluyor. Önümüzde bir Ramazan var. Geçen bir yýl içinde hadiselerin kalbimize, kafamýza, hatta bedenimize bulaþtýrdýðý isten, pastan arýnmanýn zamaný geliyor.

 

Geçmiþi kirlerinden arýndýrmakla birlikte yeni bir baþlangýç yapma fýrsatý veren Ramazan, bize iki þeyi hatýrlatýyor ve iki soruyla çýkýyor karþýmýza. Birinci hatýrlatma: Allah, bu ayda son mesajýný gönderdi insan oðluna. O yüzden müminler Ramazan'da hatimler indirerek, mukabelelere iþtirak ederek Rabb'lerinin ihsanýna þükürde bulunmaya çalýþýyorlar. Ve iþte ikinci soru da buradan çýkýyor:

 

Kur'an'a sorduk mu hiç? Ýçine düþtüðümüz bu sarmaldan nasýl çýkabiliriz? Rabb'imiz bizlere hangi yolu gösteriyor?

 

Ýkinci hatýrlatma: Cehaletin insan hayatýný zifiri karanlýða döndürdüðü bir zamanda Cenab-ý Hak dünyamýza bir kandil astý. Aslýnda o kandilin mahiyeti bir güneþ olarak yaratýlmýþtý. Dallarýný, yaprak ve meyvelerini gayb âlemine açmýþ büyük bir aðacýn dünyamýza sarkan dalýydý sanki o kandil. Ve insanlarýn dikkatini çekti. Ýnsanlýðý, ahlaký, duruþu bir baþkaydý. Ona El-Emin dediler; güvendiler ve O'na özendiler.

 

O ise çýrpýnýyordu. Ýnsanlarýn dünyasýný karartan cehalet perdesini sýyýrabilmek için kývranýyordu. Bir Ramazan günü, semanýn kapýlarý aralandý. Âlemlerin Rabbi, insanlar arasýna astýðý o kandilin mahiyetindeki güneþi ortaya çýkarmak üzere ilk vahyini gönderdi. Cehaleti marifete çevirebilmenin yolunu gösterdi ona. Ve yirmi üç senede bedevi bir kavmin, ilmî, ahlakî, siyasî, ekonomik... bütün buhranlarý çözüldü. Büyük bir medeniyetin temel taþý haline geldiler. Aydýnlanmak, þikâyetlerden kurtulup, dünyayý bir þükür fabrikasýna çevirmek isteyenler için emsalsiz bir numune oldular.

 

Ve iþte üçüncü soru da buradan çýkýyor: Efendimiz'in hayatýný didik dikik ederek düþündük mü hiç? Onca problemin üstesinden bu kadar kýsa bir zamanda nasýl gelebildi? Hangi yollarý kullandý?

 

Baþýmýzda onulmaz krizler varsa, onlarýn baþýmýza gelmesine izin veren var. Ve önümüzde bir Ramazan var. Ramazan, Efendimiz'e ve O'na indirilen Kur'an'a sarýlarak krizi nimete, mahrumiyeti ihsan ve iltifata çevirebilecek kudrete dilekçe vermenin tam zamanýdýr.

 

Hamdullah ÖZTÜRK, Zaman, 09.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...