Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Murat Göðebakan: 'Hastalýðým imtihan'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/62760.jpg

 

Bestelediði müzikler, yazdýðý þarký sözleriyle milyonlarca insanýn kalbinde taht kuran Murat Göðebakan yakalandýðý lösemi hastalýðý için 'Bu bir imtihan ümitsizliðe kapýlmýyorum' dedi.

 

Nergihan Çelen'in haberi

 

Bestelediði müzikler, yazdýðý þarký sözleriyle milyonlarca insanýn kalbinde taht kuran Murat Göðebakan kan kanserine (lösemi) yakalandý. Hareketli, kýpýr kýpýr, adeta yerinde duramayan ünlü sanatçý, þimdi bir hastane odasýnda hastalýðýyla mücadele ediyor. Dünyayý sadece yattýðý odanýn penceresinden seyredebiliyor. Kemoterapi aldýðý için ailesiyle bile sýnýrlý görüþebiliyor.

 

Geçen haftaya kadar haberdar bile olmadýðý rahatsýzlýðýn kendisini bunalýma sürüklemediðini söyleyen 41 yaþýndaki sanatçý, sözleriyle herkese örnek oluyor: "Allah'a inanan ve her þeyin O'ndan geldiðini bileni hastalýk nasýl yýkar? O, verdiði için çektiðim bütün ýzdýraplara raðmen 'Eyvallah' diyorum. Sadece Rabbim alnýmýn akýyla bunu atlatmayý nasip etsin diye dua ediyorum." Odasýnýn kapýsýna umudunu kaybetmediðini ve sevenlerinden dua beklediðini yazan Göðebakan, birkaç aya kadar iyileþmeyi ümit ediyor.

 

Bir aydýr halsizlik yaþayan sanatçý, nedeninin grip olduðunu düþünmüþ. Kollarýndaki morluklar artmaya ve diþ etleri kanamaya baþlayýnca þüphelenerek hastaneye gitmiþ. Kan testleri sonucunda lösemiyle yüzleþmiþ. "Ýlk duyduðum anda bile üzüntü veya þok yaþamadým." diyen Göðebakan, insanlarýn dünyada baþýna gelen her þeyin imtihan olduðuna inanýyor. "Biliyor ve hissediyorum ki yüzlerini bile bilmediðim insanlar benim için dua ediyor. Bunun bana ne kadar büyük bir kuvvet verdiðini anlatamam. Bu yüzden moralimi hiç bozmuyorum. Ýyileþip sevenlerimin arasýna geri döneceðim günleri iple çekiyorum." diye konuþuyor. Ünlü sanatçý, hastalýðýný öðrenmeden önce yeni albüm projesi içinde olduðunu belirtiyor. Rahatsýzlýðýnýn bu fikre engel olmadýðýný vurguluyor. Hastane odasýnda gitarýyla yeni besteler yapan Göðebakan, rahatsýzlýðýn kendisine farklý kapýlar açarak ilham verdiðine dikkat çekiyor. Eþini bir an bile yalnýz býrakmayan Sema Göðebakan ise hastalýðý çekenin de hastaya bakanýn da her dakikasýnýn ibadet olduðunu hatýrlatýyor. Edilen dualarýn kendilerini ayakta tuttuðunun altýný çiziyor.

 

ZAMAN, 08.05.2009

Link to comment
Share on other sites

"Allah'a inanan ve her þeyin O'ndan geldiðini bileni hastalýk nasýl yýkar? O, verdiði için çektiðim bütün ýzdýraplara raðmen 'Eyvallah' diyorum

 

hayran oldum su teslimiyete...

Link to comment
Share on other sites

1 Mayýs'ta kaldýrýldýðý hastanede Lösemi olduðunu öðrenen Murat Göðebakan 22 gün sonra hayranlarýna duygu dolu bir köþe yazýsýyla seslendi.

 

 

1 Mayýs'ta kaldýrýldýðý hastanede Lösemi olduðunu öðrenen Murat Göðebakan 22 gün sonra hayranlarýna duygu dolu bir köþe yazýsýyla seslendi.

 

Köþe yazarlýðý yaptýðý haber sitesine gönderdiði mektupta hayranlarýnýn dualarýyla ayakta durduðunu yazan Göðebakan, tedavi sürecinde her þeyin yolunda olduðunu belirtti. www.haberaktuel.com isimli haber sitesinde yazarlýk yapan Murat Göðebakan, hastalýðý sýrasýnda hatýralarla yüzleþtiðini anlattý.

 

Hastane Koridorlarýndan Gelen Ses

 

Hastane penceresinin açýk kalan aralýðýndan ýlýk bir rüzgâr yanaðýma deðiyor. Dýþarýda kuþlar birbiriyle yarýþýyor. Ben ise içime okkalý bir nefes daha çekiyor ve Allah'a bana bir nefes daha lütfettiði için hamd ediyorum.

 

Ruhumun resmini hastane duvarlarýna çiziyorum. Ve bir çizgide bin hatýrayla yüzleþiyorum. Düþündüm de, bu hastalýk bana düþünmem ve anýlarýmla hasbihâl etmem için bir fýrsat veriyor galiba.

 

Biliyor musunuz? Ýnsan sanki sevdikleri adedince parçalardan müteþekkil ve her sevdiði onu hatýrladýkça bir parçasý da vefa huzmeleriyle sonsuzluða ulaþýyor. Daha hastalýðýmý fark ettiðim ilk günümde en kalbi duygularla dað gibi yanýmda duran dostlara nasýl teþekkür edeceðimi bilemiyorum. Ýçimden hepsini birer yýldýza dönüþtürüp gökyüzüne takmak geliyor.

 

Ýçime dolan dualarýnýz kalbimde helezonlar çiziyor ve önümü aydýnlatýyor. Anladým ki iyi olmak için hiçbir engel yok aslýnda. Teslim oldum. Ve þimdi teslimiyetim siliyor karanlýðýn bütün izlerini. Bir sabah rüzgârý gibi esiyor. Serinliðiyle uyandýrýyor içimde uyuyan ne varsa. Kokusunu getiriyor yolunu gözlediklerimin ve gönlümün gözü açýlýyor Yakup'un gözleri gibi.

 

Hastalýðýmýn tedavi sürecine gelince... Memorial Hastanesinin doktorlarý, görevlileri sað olsun, tüm hastalara olduðu gibi bana da özenle yaklaþýp dikkatle tedavime odaklanýyorlar. Her þey yolunda. Kaderimin bu bölümü hastane koridorlarýnda çekiliyor. Sahnelerde çekilecek yeni bölümlerin geleceði günü hasret ve tevekkülle bekliyorum.

 

Hastalýk esnasýnda bir takým kliþelerin ne denli geçersiz olduðunu içiniz yana yana öðreniyorsunuz. Sevdikleriniz ve sevenleriniz olmasa hayatýn ne tadý, ne de tuzu kalacak.

 

Tüm insanlýða vefa dersi veren siz sevdiklerime Haberaktuel.com aracýlýðýyla binler þükran, binler selam olsun.

 

Dualarda buluþalým.

 

Murat Göðebakan

 

Zaman

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Murat Gögebakan: 'Allah'ýn tokadýný yedim kendime geldim'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66812.jpg

 

Kan kanseri ile mücadele eden Murat Göðebakan, "Para kazanma derdine düþtüm. O konser bu proje derken ailemi, dostlarýmý unuttum. Allah’ýn tokadýný yedim" dedi.

Mayýs ayý baþýnda kan kanseri teþhisiyle tedavi görmeye baþlayan Murat Göðebakan’ý hastane odasýnda ziyaret ettim. Göðebakan’la röportaj yapma isteðimi ilettiðimde, eþi Sema Haným, “Buyurun gelin, ancak fotoðraf çekmek yok” demiþti. Göðebakan yakalandýðý hastalýðý yeneceðine emin, Her þeyden önce Allah’a güveniyor ve inanýyor. Allah yardýmcýsý olsun..

 

Geçmiþ olsun Murat Bey...

 

Ben iyiyim ya. Hayatýmda deðiþen hiçbir þey yok. Çocukluðumdan beri hiç dinlenmemiþtim, 2 ay mecburiyetten yattým.

 

Ne þikayetiniz vardý?

 

Apandisitten þüphelenip hastaneye gittim, kanser olduðumu öðrendim.

 

SABIRLI OLDUM

 

Erken teþhis deðil mi?

 

4 Mart’ta yaptýrdýðým checkup’ta sapasaðlam çýkmýþtým. 7 Mart’ta yani 3 gün sonra bu virüs vücuduma girmiþ. Kaderinde yazýlmýþsa yaþarsýn.

 

Hayattan ders çýkarýr mýsýnýz? Bu hastalýk ve hastane süreci size ne öðretti?

 

Çok hiperaktiftim. Benim için çalýþmanýn sýnýrý yoktu. Ama Cenab-ý Allah, “Gel bir odaya gir, oradan hiç çýkmayacaksýn. Bütün hayatýný burada sürdüreceksin” dedi. O hiperaktifliði aldý ve bir sabýr verdi. O sabýr iç dünyaný geniþletiyor farkýnda olmadan. Eðer negatif olursan kýrarsýn, pozitif olursan sevgi verirsin.

 

Siz hangi tarafý seçtiniz?

 

Ben pozitif olmayý seçtim. Bu süreç ayrýca ‘ben’ olgusunu sorgulamama neden oldu. Sanatçý arkadaþlarýmýn hepsi ‘ben’ der önce. Ben de az kalsýn buna düþecektim. Sonuçta insaným. Konsere git televizyona git. Allah’ý unuttum. Çalýþayým daha çok para kazanayým derdine düþünce, eþimi unuttum, oðlumu unuttum. Bu olayýn farkýna vardýðým an Allah’ýn tokadýný yedim, kendime geldim.

 

BÝR KAPI KAPANIR DÝÐERÝ AÇILIR

 

Bu süreçte “Niye ben” dediniz mi?

 

Ýsyan etmedim. Her kim ki Kelime-i Þahadet’i getirmiþse yolunu da kendisi bulacaktýr.

 

Hayat felsefenizi özetler misiniz?

 

Küçük bir derdim büyük bir Allah’ým var. Odamýn kapýsýna yazýp astýrdým bunu. En kötü durumlarda bile mutlaka bir kapý açýldý bana. Bir kapý kapanýr, diðer kapý açýlýr.

 

GIRTLAK KANSERÝ OLMUÞTUM

 

Birçok kez ölümle karþý karþýya geldim. 19 yaþýndaydým. Gýrtlak kanseri oldum. Ya biyopsiyi ya da ameliyatý ödeyecek kadar param vardý. Ýkisi arasýnda kaldým. Doktora, “O zaman sen orada ne varsa komple al” dedim. Bana “Ya iyiyse kanser deðilse” dedi. ‘Boþver’ dedim. 6 ay þarký söyleyememiþtim. O 6 ayda inanýr mýsýnýz, dostum kim, düþmaným kim onlarý gördüm. Kimler varmýþ etrafýmda onlarý gördüm. Cenab-ý Allah bana dostlarýmý gösterdi. Yýllar sonra ayný þey tekrar baþýma geldi.

 

ORUÇ TUTAMAYACAÐIM

 

Ramazan’a az kaldý, hasta olduðunuz için oruç tutamayacaksýnýz deðil mi?

 

Oruç tutmamý yasakladý doktorlar. Ömrümde ilk defa oruç tutamayacaðým. Bunun bedelini ödemek zorundayým. Hastaneden çýktýðým da Allah izin verirse kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz.

 

Umre ya da hacca hiç gittiniz mi?

 

Geçen yýl arkadaþlarýmýzla birlikte umreye gidiyorduk. O hafta 9 tane konser geldi bana. Tabii ben konseri deðil, umreye gitmeyi tercih ettim. Ama ekibimin kýþ olduðu için paraya ihtiyaçlarý var. O gece bir rüya gördüm. Rüyamda bütün ekip beni dövüyordu. Diyorlardý ki “Senin paran vardý da gittin ama bizi aç býraktýn” diye. Sabahleyin kalktým, “Özür dilerim ben gelemiyorum” dedim ve umre’ye gidemedim, konserlerimi yaptým. Bu sene bir niyetimiz vardý, Cenab-ý Allah böyle bir þey nasip etti. Ýnþallah kýþa ölmez kalýrsak eþim ile umreye gitmek istiyorum. Ýnþallah Allah bize bunu nasip eder.

 

HASTANEDE ÞARKI YAZDIM

 

Kardeþlerinizin ilikleri uydu mu size?

 

Uymadý. Yurt dýþýndan bana uyan 4 ilik bulundu. Þimdi onun yazýþmalarý yapýlýyor. Ýlik bulunmasaydý da önemli deðildi, kendi iliðimi bana verebiliyorlardý

 

Ýleriki günler için ne hayal ediyorsunuz?

 

Çok þarký söylemek.

 

Hastane odasýnda yazdýðýnýz þarkýlardan bir tanesinin sözlerini söyleyebilir misiniz?

 

Gelecek misin ey sevgili, Sensiz batan güneþe sensiz mi bakacaðým, Yanan yüreðimi bir kez olsun görebilseydin, Aþk yolunda yürürken elimi tutabilseydin.

 

BUGÜN, 09.08.2009

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Murat Gögebakan hastaligi yendi

 

http://www.hurriyet.com.tr/_np/9583/9469583.jpg

 

Mayýs 2009'dan bu yana lösemi teþhisiyle Memorial hastanesinde tedavi gören Murat Göðebakan ilk kez basýn karþýsýna çýktý.

 

Hastalýðýna teþhis ve tedavi aþamasýnda hayranlarýný üzmemek için görüntü vermekten kaçýnan Göðebakan, bugün doktoru Hematoloji Uzmaný Dr. Hüseyin Saffet Beköz tedavi süreci ve saðlýk durumu hakkýnda bilgi verdi.

 

Beköz, yaptýðý açýklamada sanatçýnýn kan ve kemik iliðinde hiçbir problem kalmadýðýný, artýk hayatýný normal insanlar gibi devam ettirebileceðini söyledi.

 

Murat Göðebakan ise Allah'ýn kendisine bir þans daha verdiðini belirterek; "Allah'ýn izniyle bu hastalýðý yendim. Yeniden doðdum. 10 yýl gençleþtim." dedi.

 

Ayný hastalýðý yaþayanlara ne olursa olsun inançlarýný kaybetmemeleri gerektiðini söyleyen Göðebakan; "Hastane odasýnýn kapýsýna her gün farklý notlar yazýyordum. O notlardan birisi de þuydu; "Benim küçük bir derdim büyük bir Allah'ým var." Hemþireler odaya geldiklerinde beni hiçbir zaman hasta yataðýnda göremediler. Her zaman refakatçi koltuðunda yatýyordum. Kemoterapi'den hiçbir þekilde zarar görmedi. Saçlarým hiç dökülmedi. Sadece biraz inceldi.

Kemik iliði nakline gerek görülmedi. Sadece benden bir parça ilik toplanýp saklayacaklar. Gerek görülürse bana görülmezse baþka bir arkadaþýmýza kullanýlacak. Ben sadece hastalýðý öðrendiðim gece aðladým. Oðluma ve eþime ne cevap vereceðim diye. Hep dik durdum, hep metanetli oldum. Ne onlarý aðlarken gördüm ne de onlarýn yanýnda ben aðladým. Ayrýca "Geçmiþ olsun" lafýný da hiç kullanmadýk, kullandýrmadýk.

 

Hastalýðý döneminde kendisine destek veren herkese teþekkür eden Göðebakan, hastane odasýnda her gün 8 -10 saat gitar çalýp 4 albümlük bir repertuar hazýrladýðý söyledi.Göðebakan, en büyük üzüntülerinden birisinin þarkýcý Kurtuluþ'un cenaze törenine doktorundan izin alamadýðý için katýlamadýðýný söyledi.

 

PARAM OLMASAYDI BAÞARAMAZDIM

 

Yakalandýðý hastalýðý tedavisinin çok pahalý olduðunu söyleyen Murat Göðebakan " Bu nezle grip gibi bir þey deðil. Çok yoðun bir tedavi gerektiriyor. Bu nedenle çok paranýz yoksa tedavi þansýnýz azalýyor. Eðer benim birikimlerim, dostlarým ve hastanenin desteði olmasaydý çok daha farklý bir durum olabilirdi. Bunu yaþayarak gördüðüm için bir vakýf kurup gerekli tedaviyi yaptýramayanlara destek olmak istiyorum" dedi.

 

Hürriyet, 17.12.2009

 

 

Videoyu izlemek icin:

 

http://medya.moralhaber.net/medyaizle.php?haber_id=5929

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...