Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Domuz gribinden ölen þehit sayýlsýn'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66822.jpg

 

 

 

Suudi Arabistan’da Adalet Bakanlýðý’nýn danýþmanlarýndan Þeyh Muhsin el-Ubaikan, “Domuz gribinden ölen insanlara þehit mertebesi verelim” deyince, muhafazakâr ülkede yeni bir tartýþma baþladý.

 

Söz konusu savýna gerekçe olarak, giderek yayýlan domuz gribi salgýnýnýn “musibet” olmasýný gösteren þeyh, bu musibetten ölenlerin de þehit sayýlabileceðini savunuyor. Ancak þeyhin açýklamalarý ülkede tepki çekti. Suudi din adamlarý, El Ubaikan’ýn önerisini saçma bularak onaylamadýlar.

El Ezher Üniversitesi’nin kolu Ýslam Araþtýrma Merkezi üyelerinden Abdul Moati Bayoumi, “Hac ibadeti sýrasýnda domuz gribinden öldüðü takdirde kendisinin þehit sayýlacaðýný düþünen insan aptaldýr. Ýslam, müminlerin kendini riske atmasýný yasaklar” diye konuþtu. Suudi Arabistan’da domuz gribi salgýnýndan þimdiye dek yedi kiþi öldü.

 

 

 

Hürriyet, 09.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...