Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ben cuma namazlarýný evde kýlarým...

 

ABD eski Dýþiþleri bakanlarýndan Madeleine Albright, "The Mighty and The Almighty" adýndaki kitabýnda ilginç teklifte bulunuyor.

Amerikan dýþ politikasýnda yapýlan birçok yanýlýþýn Ýslam'ýn yeteri kadar iyi anlaþýlmamýþ olmasýndan kaynaklandýðýný söylüyor ve þu teklifi yapýyor: "Uluslararasý sorunlara çözüm aranýrken dini liderlerin de mutlak olarak sürece dahil edilmesi gerekiyor."

 

Amerikan askerleri Irak'ý iþgal ettikleri zaman bir sütunun alt tarafýnda "El Kaide" yazýsýný görünce paniðe kapýlýp silahlarýný boþaltmýþlar!

 

Ýçlerinde Arapça bilen herhangi bir asker olmadýðýndan "El Kaide" kelimesinin, heykellerin üzerinde durduðu þey ya da kendisine dayanýlacak yaslanýlacak bir þey olduðunu anlamamýþlar. Onlarýn kafasýndaki tek El Kaide Usame Bin Ladin'in El Kaide'si olduðu için baþlamýþlar ateþe...

 

Papa 2006 yýlýnda Türkiye'yi ziyarete gelmiþti. Papa Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiþ ve caminin içinde ellerini birleþtirerek dua etmiþti. Bizim Amiral Gemisi'nin kaptaný ertesi gün "Papa kýyama durdu, Diyanet Ýþleri Baþkaný da haç çýkaramaz mý" diye yazmýþtý.

 

Bu cümleyi yazan kiþinin ne Hristiyanlýk'tan ne de Müslümanlýk'tan pek bihaber olduðunu söyleyebiliriz.

 

Oysa bu türlü yazýlarý yazarken bir dini danýþmaný olsa ya da bu konularý bilen birisine danýþsa hemen kendisine yazdýðýnýn yanlýþ olduðu söylenirdi.

 

Kýyam diye bir ibadet yok bir kere. Kýyamýn karþýlýðýnýn bir Müslüman din adamýnýn istavroz çýkarmasý olmadýðý ortada.

 

Eðer bilinseydi bu cümle yazýlmazdý.

 

Çünkü bir Müslüman haç çýkarýrsa dinden çýkar. Hristiyanlar'a empatik görünmek için haç çýkaran kiþi Diyanet Ýþleri Baþkaný ise durum daha vahim demektir.

 

Bu türden hatalar Türk basýnýnda o kadar çok yapýlýyor ki buna çözüm olarak önerim gazetelerde ve televizyonlarda hatta bütün medya kurumlarýna sadece Ýslam'ý da deðil, bütün semavi dinleri iyi bilen kiþilerin bir þekilde istihdam edilmesi ya da onlara danýþýlmasýdýr.

 

Ýman-itikat mevzularýnda yazýlmadan önce eðer bilinmiyorsa mutlaka danýþýlmalý.

 

Þimdilerde gazetelerde mescit var mý tartýþmalarý yapýlýyor. Bazýlarýnda varmýþ bazýlarýnda yokmuþ.

 

Gazetelerde mescitlerin olmasý güzel. Ýsteyenler ibadetlerini yapabilmeliler.

 

Ama Türk basýnýnda asýl olmasý gereken þey dini konularda yazý iþleri kadrosunun hata yapmasýný önlemek için birer dini danýþman bulundurmalarý gerekliliðidir.

 

Özellikle Doðan Grubu medyasýnda buna büyük ihtiyaç olduðu zaman zaman ortaya çýkýyor.

 

Dini konulardaki yazý ve haberlerde büyük hatalar oluyor bu grupta.

 

Ýlginç baþlýklara rastlýyorsunuz.

 

Mesela bir trafik kazasý haberi verilirken "Azrail dün yine yollardaydý" ya da "Azrail yine mesaide" gibi baþlýklar atýlabiliyor.

 

Azrail sanki adamýn askerlik arkadaþý.

 

Yine Hürriyet'te bir yangýn haberinin baþlýðý þöyleydi mesela: "Cehenneme ilk Hürriyet muhabiri girdi."

 

Meþhur örnektir, bu gazetelerde "Kurban Bayramý bu sene de hac mevsimine denk geldi" örneði.

 

Bazý yazarlar "Ben cuma namazlarýný evde kýlýyorum" diye yazabiliyorlar.

 

Taraf Gazetesi'nde geçenlerde umre ile hac arasýndaki farkýn bilinmemesinden dolayý yanlýþ bir manþet çýktý.

 

Umre dönüþü domuz gribi tehlikesine dikkat çeken haber "Hac dönüþü" diye çýkmýþtý ki, daha hacca aylar vardý.

 

Bazý yazarlar bu yanlýþlýk üzerine köþe yazýlarý yazdý ve konuyu tartýþtý.

 

Bunlar ne ki, basýný taradýðýnýzda ne komik örneklere rastlýyorsunuz!

 

Türkiye dindarlaþtýkça kitle iletiþim araçlarýnýn dini konularda danýþman veya editörlere daha fazla ihtiyacý olacaðý kesin.

 

Hatta öyle bir ihtiyaç olarak belirecek ki bu, istemeseler de yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü sadece Türkiye deðil, okuyucu da medya da fena halde deðiþiyor!

 

Nuh GÖNÜLTAÞ - BUGÜN, 09.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...