Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þehit aileleri ile PKK'lý aileleri buluþtu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66805.jpg

 

Güneydoðu'daki çatýþmalarda þehit düþen askerlerin yakýnlarý ile öldürülen PKK'lýlarýn yakýnlarý Diyarbakýr'da bir araya geldi.

 

Tunceli'de þehit olan er Burhan Yalçýn'ýn annesi ile güvenlik güçleriyle girilen çatýþmada öldürülen PKK'lý terörist Harfiye Bilgin'in annesi Þýrnak'ta bir araya geldi.

 

Birbirlerine sarýlan evlatlarýný kaybeden acýlý 2 anne, kan dökülmesini istemediklerini söyledi. Þýrnak Ýl Genel Meclis üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Kürt sorunun çözümüne katkýda bulunmak için Tunceli'de þehit olan er Burhan Yalçýn'ýn, güvenlik güçleriyle girilen çatýþmada öldürülen PKK'lý terörist Harfiye Bilgin'in ailelerini ziyaret etti.

 

Heyet, þehit annesi ile ölen PKK'lý teröristin annesini de biraya getirerek, akan kanýn durmasý ve Kürt sorununun barýþ içinde çözülmesi çaðrýsý yaptý.

 

Kürt açýlýmý, tartýþmalarý sürerken, Þýrnak'ta 50 kiþilik heyet, AK Parti ve DTP il teþkilatlarýný ziyaret etti. Ýlk olarak AK Parti'ye geçen heyette bulunan DTP'li Ýl Genel Meclis Baþkaný Eyüp Tanýþ, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile DTP Genel Baþkaný Ahmet Türk'ün görüþmesini umutla karþýladýklarýný söyledi.

 

AKP Ýl Baþkaný Rizgin Bilik de bu görüþmenin çok anlamlý olduðunu belirterek, bu sorunun çözümünün AK Parti hükümetine nasip olmasýný diledi.

 

Heyet, daha sonra DTP Ýl Baþkanlýðý'na geçti. AK Partili Ýl Genel Meclisi üyesi Süleyman Erener, bölgede inlerce yýkýlan köyler ve ölen 50 bin kiþinin olduðunu ifade ederek bu tahribatý izah etmenin mümkün olmadýðýný kaydetti.

 

Heyet daha sonra Tunceli'de 4 Temmuz 2007 tarihinde PKK'lý teröristlerle girilen çatýþmada þehit olan Burhan Yalçýn'ýn evini gitti. 2 yýldýr evlerinden matem havasýnýn gitmediðini baba Yusuf Yalçýn, þehit ailesi olarak var gücüyle bu kanýn durmasý için çalýþacaðýný vurguladý.

 

Heyettekiler son olarak þubat ayýnda güvenlik güçleriyle girdiði çatýþmada öldürülen PKK'lý terörist Harfiye Bilgi'nin annesi Kumri Bilgi'nin yanýna gitti. Heyet üyeleri tüm bu ziyaretlerin ardýndan, Þýrnak Cumhuriyet Meydaný'na gelerek þehit annesi Zeynep Yalçýn ve ölen PKK'lýnýn annesi Kumri Bilgi ile birlikte basýn açýklamasý yaptý. Burada evlatlarýný kaybeden 2 annenin yan yana oturmasý dikkat çekti.

 

Heyet adýna açýklama yapan Ýl Genel Meclisi üyesi DTP'li Leyla Birlik, Baþbakan Erdoðan ile DTP lideri Türk'ün görüþmesinin çok önemli olduðunu ifade ederek, "Bu ve benzeri tüm adýmlar, toplumda çatýþma ortamýnýn sonlanmasý, barýþ ve kardeþliðin egemen olduðu ve eþit yurttaþlýk esasýna dayalý, demokratik hukuk devleti olma ümitlerini güçlendirmiþtir. Diðer yandan bazý siyasi çevreler ise söz konusu çözümsüzlük ortamýndan beslendiði için bu süreci baltalama gayreti içerisindedirler." dedi

 

CÝHAN, 08.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...