Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sabah'ta açýlan mescide verdiði destekten sonra Akþam'da da mescit isteyen Nagehan Alçý, Hürriyet çalýþanlarýnýn Yeni Asya'da namaz kýlmak zorunda kaldýðýna dikkat çekti.

 

Nagehan Alçý'nýn köþe yazýsý

 

Mescit tartýþmasý

 

Bu ülkede namaz kýlmak isteyip de kýlamayan ne çok insan varmýþ meðer! Türkiye'nin dört bir yanýnda binlerce kiþi, iþ yerlerinde ibadet edecekleri bir yer gösterilmemesine hayýflanýp duruyorlarmýþ.

 

***

 

Nereden mi biliyorum? Çarþambadan beri bana gönderdiðiniz sayýsý neredeyse bini bulacak mailllerden, ettiðiniz telefonlardan... Ýtiraf etmeliyim ki bu kadarýný beklemiyordum. 'Sabah'a mescit' baþlýklý yazýnýn tartýþýlacaðýný tahmin etmiþtim ama bir yazý üzerine bu kadar çok sayýda homojen tepki ile karþýlaþmamýþtým hiç.

 

***

 

Yazý sayesinde yakýn çevremi de daha iyi tanýdým. Meðer bizim gazetede namaz kýlmak isteyenler sadece çaycý ve kat görevlileri deðilmiþ. Bodrum katýný kullanan ya da kullanmak isteyen gazeteciler de varmýþ. (Bu bilgiyi çaycý ve kat görevlilerini aþaðýlamak ya da gazeteci namaz kýlmaz demek için vermemiþtim, bana gelen istihbarat böyleydi.)

 

***

 

Sabah'taki mescit ise öyle damdan düþer gibi yapýlmamýþ. Çalýþanlar 1,5 yýldýr bu konuda üst yönetime dilekçe veriyorlarmýþ. Ciner zamanýnda idare müdürü öneriyi reddetmiþ. Gazeteyi Çalýk Grubu alýnca çalýþanlar talebi tekrarlamýþlar ve üzerinden 9 ay geçtikten sonra istekleri kabul edilmiþ.

 

***

 

Gelelim Hürriyet'e... Orada namaz kýlmak isteyenler alt katlarda kendilerine kuytu köþeler buluyorlarmýþ. Bazýlarý ise yakýndaki Yeni Asya gazetesinin mescidine gidiyorlarmýþ.

 

***

 

Kýsacasý ortada ayan beyan bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacý karþýlamak neden politik bir hamle olsun? Gerçi bazýlarý 'iþyerlerinde mescide gelene kadar baþka büyük eksiklikler var, onlarý neden yazmýyorsun?' diyorlar ama meselelere böyle yaklaþmak, ihtiyaç hiyerarþisi yapmak, çözümden uzaklaþtýrýcý bir tavýr deðil mi?

***

Üstelik önümüz Ramazan. Ramazan ayýnda insanlar dine daha çok yaklaþýr. Gazete yönetimleri her gün iftar veriyor. Ýsteyene namaz için yer göstermeyi de uygulamaya geçirseler, ibadet eden çalýþanlara moral vermiþ olmazlar mý?

 

AKÞAM'daki bar

 

BÝZÝM gazetede tek eksikliði duyulan yer mescit deðil. Üst katta güzel bir bar vardý. Ýþlerimiz bitince oraya çýkýp, birkaç kadeh bir þey içer, günün dedikodusunu yapardýk. Ancak...

 

***

 

Bundan birkaç ay önce ekonomik sýkýntýlar gerekçe gösterilerek bar kapatýldý. Artýk sadece iþ yemeklerinde ve toplantýlarda kullanýlýyor. Oysa yapýlmasý gereken tek þey akþamlarý çalýþacak bir eleman daha almak.

 

***

 

Buradan yayýn yönetmenimiz Ýsmail Küçükkaya'ya sesleniyorum: Mescidin yaný sýra þu bizim bar da gündeme alýnsýn!

 

 

Nagehan Alçý, Akþam, 07.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...