Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Din ve dünya dengesi

 

Modern dünyanýn getirdiði imkânlar ile dinî hayatýn uyum süreci önümüzdeki yýllarda dinin ulaþacaðý sosyal yapýnýn geniþliði açýsýndan belirleyici olacak. Artýk en lüks alýþ veriþ yerlerinde mescidler, þehirler arasý yollarda bütün dinlenme tesislerinde namaz ve abdest için imkânlar var. Üstelik çok estetik ve nezih dizaynlý bir þekilde. Bu, dinin dünya ile uyum sürecinde daha dünya aðýrlýklý yaþanan bir dönemde uyum sürecinin de gittiði yönü göz önüne seriyor. Küresel bir ölçüde yaþanacak olan saadet asrýnýn emâreleri de her geçen gün daha belirgin þekilde ortaya çýkýyor.

 

Hayat, anlamýný yaratýlýþ gayesi ile uyumlu þekilde ele alýndýðýnda buluyor. Fert, çevresindeki her þeyi Rabbi ile irtibatlandýrdýðýnda varlýða yüklenen anlam o kadar farklý bir hâl alýyor ki, yaþadýðýnýz her hâlin ve her saniyenin anlamlý olmasýnýn getirdiði güzellikle yaþanan bir hayat elbette çok daha anlamlý ve yaþanmaya deðer bir anlam ifade ediyor. Varlýðýn temel yapý taþý olduðu düþünülen zerrelere yüklenen anlam ve onlarýn anlaþýlmasý, gerek bilimin, gerekse insanlýðýn en önemli problemlerinden biri olagelmiþ. Belki de zerre anlamlý hâle geldiðinde bütün varlýklarýn da anlamlý olacaðý düþüncesi ile bu problem insanlýðýn gündeminde çok farklý bir yerde ve farklý bir önemde gözleniyor.

 

Diðer taraftan 24. Mektub’da kâinatýn Hazret-i Muhammed’in (asm) kabul edilmiþ bir duâsý olduðu ve kâinatýn yaratýlýþ maksadýnýn ya da sebebinin bu güçlü duâ ve o duâya âmin diyen mü’minler olduðu ifade ediliyor. Bu duâ sonsuz bir mutluluðun duâsý. Bu duâ, Rabbi’nin güzel isimlerini hissetme duâsý. Bu anlamda ele alýndýðýnda hayatýn gerçek güzelliði ve anlamý da bu arayýþlarla ortaya çýkýyor olmalý. Gerçek mutluluk ve samimî barýþ ancak Allah’ý ortak duygularla hissedenlerin bir arada yaþadýðý bir dünyada mümkün olabilir. Geçen zaman da insanlýðýn topyekûn bu noktaya doðru adým adým gittiðinin iþaretlerini ortaya koyuyor.

 

Ýnsanlýk ve bilim adamlarý, uzun zamandýr her þeyin anlamýný ve iþleyiþini çözecek bir arayýþ içindeler. Süpersicim gibi teoriler bu arayýþýn sonuna doðru yaklaþýldýðý ümidini doðurdu. Ancak belki de en temel problem, anlam arayýþýný sadece maddî alanda ve fizikî yaklaþýmlarla yürütmek oldu. Her þeyin teorisinin arayýþý içinde her þeyin en temel özelliðinin ‘yaratýlmýþ olmak’ þeklinde ortaya konmamasý, muhtemelen bilimin yaþadýðý en büyük sýkýntý kaynaðý. Bilim de bu anlamda seküler olmak takýntýsýndan kurtulmalý ve eþyanýn gerçek zemininden uzaklaþtýrýlarak anlamlandýrýlmasý zorlamasýndan uzaklaþmalýdýr. Artýk yeryüzünde bulunan bütün idrak sahipleri olarak ortak deðerimiz olan kullukta buluþmalý ve insanlýðýmýzý ortak duygularla hissetmeliyiz. Bu baþarýldýðý an, dünya muhakkak insanlýk onurunun çok daha yükseldiði barýþ ve huzur dolu bir zemine dönüþecektir. Bunun da temelini adalet temsil edecektir. Evet, gerçekten adalet mülkün temelidir.

 

Adaletin en önemli alanlarýndan biri de, din ve dünya dengesi olmalýdýr. Bu dengenin de dinamikliðinden söz edebiliriz. Yani din ve dünya dengesi yaþanýlan zaman ve içinde bulunulan þartlarýn nazara alýndýðý bir zeminde saðlam bir yapý hâlini alabilir. Yani, ata binmenin sünnet olduðu algýsý, içinde yaþadýðýmýz þartlar içinde arabaya binmek þeklinde yorumlanabilmelidir. Zamanýn þartlarý içinde dinin sosyal yapýya ana çerçevesinin bozulmadan oturtulduðu ve sosyal yapýnýn parçasý olan her ferdin yaþayabileceði bir tarz ile ortaya konduðu ölçüde din umuma mal olur. Elbette bu süreç içinde temel meseleler âyet ve hadislerin ortaya koyduðu hükümler en saðlam þekilde muhafaza edilmeli, ana çerçeveyi onlar belirlemelidir. Beþ yýldýzlý bir otelin göz kamaþtýran güzellikte mescidinde namaz kýlan ve çok güzel dizayn edilmiþ abdestliðinde abdest alan, iþ hayatýnýn en yoðun ortamlarýnda yer alýp o koþuþturmaca içinde namazýný ihmâl etmeyen insan modeli, önümüzdeki asrýn Ýslâm modeli olacak gibidir.

 

Hakan YALMAN

Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...