Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Adým Fatma! Daima Fatma! Hep Fatma

 

Þimdiye kadar “karþý mahalle”nin röportaj yoluyla yönlendirdiði pekçok þiddetine maruz kaldým.

 

Örnek vermeye kalksam sayfalar yetmez.

 

Ama birini bile bu köþede yazmadým.

 

Merakýnýzý gidermek için söylemiþ olayým. Mesela kliþe bir sorusu oluyor kadýn muhabirlerin bulduklarý her baþörtülü kadýna sorduklarý: “A cildiniz ne kadar güzel nasýl baþarýyorsunuz?” Belli ki bu soru çeþit çeþit krem isimleri, bakým teknikleri açýklanarak cevaplanacak. Beklenti bu. Bana da sordular. Haftalýk bir haber dergisinden. “Hiçbiryer” adlý romanýmý çýkardýðým yýl. Roman üzerine söyleþi yapmak için randevulaþmýþ iken.

 

Hangi kadýn yazar romaný üzerine konuþmak için randevulaþmýþ iken cildinin rengi üzerinden sorulan sorulara maruz kalmýþtýr? Muhabirin “aklýna” veriyorum sorduðu o tuhaf sorularý. Kaliteli bir söyleþi olsun derdiyle onun soramadýðýný düþündüðüm sorularýna felsefi anlamlar yükleyip cevaplýyorum. Çünkü söyleþiyi TÝMAÞ'ta yaptýðýmýz için sevgili editörüm Seval de bana eþlik ediyor. Seval çok iyi dinlediði için muhabirin hiç dinlemeyen tavýrlarý ile mücadele etmem zor olmuyor.

 

Bir günüm gitti bu söyleþi için.

 

Söyleþi yayýnlanmadý.

 

Yayýnevinin giriþimleri sonucu aldýðýmýz cevap þu: “Fatma Haným namaz propagandasý yaptýðý için…”

 

Namaz propagandasý?

 

Namaz propagandasý dediði þey cildiniz nasýl bu kadar güzel olabiliyor sorusuna verdiðim cevap. “Biz günde beþ defa abdest aldýðýmýz için günlük hayatýn kiri ve tozu fazla barýnamýyor. Makyaj yapmadýðýmýz için cildimiz sürekli nefes alýyor.”

 

Güya söyleþiyi yayýnlamama sebepleri bu. Hayýr. Esas sebep hafife alabilecekleri çarpýtabilecekleri cevaplarý bulamamýþ olmalarý idi. O gün anladým ki “karþý mahalle” asla benim edebiyatçýlýðýmý ciddiye almayacak. Karþý mahalle ile fazlasýyla el ele göz göze olan muhafazakar köþe yazarlarý da ciddiye almayacak. Ýslami kesim ile ilgili olarak günde en az iki programa davet edilip edabiyatçý kimliðim üzerinden þimdiye kadar tek bir programa davet edilmemiþ olmamý nasýl açýklayacaðýz. Elli liralýk banknot gündemini hatýrlayýn. Fatma Aliye romanýný ben deðil de baþka bir kadýn yazmýþ olsa idi programlarýn arkasý kesilmezdi. Ama ben tek bir davet almadým. Karþýlaþtýðýmýzda pek mültefit davrananlar, söz konusu edebiyatçý kimliðim olunca yokmuþ muamelesini uygun gördüler.

 

Sosyologluðumu ciddiye alýyorlar mý? Alýyorlar. Ne zaman “kendi mahallemi” eleþtirdiðim zaman. Onlar ýsrarla beni mahalle sosyologu yapmaya çalýþýrken ben Türkiye'nin sosyologu olma çabamý sürdürüyorum.

 

Her yediðim çelmeden sonra bir ilke edindim. Demek ki kime söyleþi verdiðim önemli dedim. Demek ki sorularýn kalitesi muhatabýnýn kalitesi ayný zamanda dedim. Haftada en az iki söyleþi teklifi ile karþýlaþtýðým halde, sýnýrlý sayýda söyleþi verdim. Ve bunu sadece yerli basýna uygulamadým Batý kökenli pekçok medya mensubuna da ayný ilkeyi uyguladým.

 

Habertürk'e gelince…

 

Ýyimserliðimin kurbaný oldum.

 

Demek ki Türkiye'de çok da fazla bir þey deðiþmemiþ. Demek ki benimkisi aptal bir iyimserlikten ibaretmiþ. Verdiðiniz söyleþide sizi azaltacak bir þey bulamazlarsa isminize müdahale ederlermiþ. Fatma olan isminizi Fatoþ yaparak etrafýnýzda bir gülme efekti oluþturmaya kalkarlarmýþ: “Sýra dýþý yazar Fatoþ Barbarosoðlu.”

 

Baþkalarý için sýra dýþý olmak pek makbul bir þey olabilir. Kendilerini cemaatlerinden ayýrmak için, benliklerini yüceltip salon salamanje ego inþalarý için iyi bir kelimedir sýra dýþý.

 

Ama bendeniz ne “sýradýþý”yým ne de “sýrabaþý”.

 

Yýllarca “baþörtülü yazar” kontenjanýna isyan ettim. Kadýn yazar kontenjanýný, baþörtülü yazar kontenjanýný reddettim.

 

Ne oldu?

 

Demokrasilerde çareler tükenmiyor.

 

“Karþý mahalle”nin Müslüman kimliðini ille de bir gülme efekti eþliðinde sunma gayretleri yöntemleri de tükenmiyor. Onlar ziyadesiyle gayretli “bizimkiler” ziyadesiyle hevesli olunca.

 

(Bkz Cübbeli Ahmet Hoca haberleri)

 

Sonuç: Çarpýtýlacak söz bulunamayýnca isminiz çarpýtýlýyor.

 

Yeni Þafak

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...