Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tarkan'a zemzem verecek ulaþamýyor

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66589.jpg

 

Namaza baþlayýp, eski yaþantýsýný terk etmesi kadar Umre dönüþü de gündem olan Yaþar Alptekin, Tarkan ve Cem Yýlmaz'a özel dua etti. Peki ama neden?

 

Nursel Tozkoporan'ýn röportajý

 

Kendisi için "samimi deðil" dediler, "reklam yapýyor" dediler, dediler de dediler… Ýtiraf ediyorum medyadan çýkan haberlerden ben de etkilenmedim deðil. Aradan zamanýn geçmesini, ortamýn durulmasýný bekledim röportaj yapmak için…

 

Yaþar Alptekin'le bir televizyon programý vesilesiyle ilk kez bir araya geldik. Samimiyetine, içtenliðine yakýndan tanýk oldum. Yaptýðýmýz bu sohbetle kendisine inancým daha da pekiþdi. Oysa yaþanan þaþalý, renkli bir hayattan sonra namazla tanýþan bir insanýn samimi olmamasý mümkün mü?

 

“KARA FATMALARA BAK BAK KARA FATMALARA" DÝYORDUM

 

Yaþar Bey, dönüþümü yaþamadan önce, o renkli hayatý yaþarken inançlý insanlara nasýl bakýyordunuz? Yani diðer tarafta iken þu anda bulunduðunuz tarafa bakýþýnýz nasýldý?

Utanç verici þeyler söylüyordum .Çarþaflý bir bayan görünce Allah günah yazmasýn, Allah’a sýðýnýyorum “Kara Fatma” diyordum.” Kara Fatmalara bak “diyordum. “Þalvarlýlar, takunyalýlar “geliyor diyordum. Mesela gittiðim bir restaurant da baþ örtülü bir bayan olsa kýnýyordum dýþlýyordum .Ya benim yanýmdaki arkadaþ lafý baþlatýyordu ya da ben baþlatýyordum. "Bunlarýn ne iþi var burada“ diye düþünüyordum. Bir çok bilmeyen cahil insanýn düþündüðü gibi düþünüyordum. Ama sonra elhamdülillah namaz kýlmaya baþlayýnca bundan çok utanýr oldum. Yani o aslýnda tenezzül edip de içine girmediðimiz araþtýrmadýðýmýz , dünyada ibadet halinde bulunan insanlarýn ne kadar saf, temiz ve samimi olduklarýný görünce daha da þaþýrdým ve daha da utandým.

 

Ailenizin yapýsý nasýl?

Ailemizde inancýný yaþayan yok.Biz göçmen bir aile olduðumuz için çok geniþ bir sülale deðiliz. Mesela bizim sülalemizde namaz kýlan yoktur, annem ramazanda oruç tutuyor ama baþý açýktýr.Sadece namaz kýlar onun dýþýnda hiçbir þey yok. Ama; þimdi Allah nasip etti tekerlekli sandalyeyle onu umreye götürdüm. Þimdi elhamdülillah iyi.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/yasaralptekin_tozkoparan.jpg

 

ORADA RUHUMUN BEDENÝMDEN AYRILDIÐINI HÝSSETTÝM

 

Cenazeye neden gittiniz, rahmetli Sakýp Bey’le tanýþýyor muydunuz?

100 metre uzaktan bile rahmetliyi görmedim. Ýnanýn niye gittiðimi bilmiyorum.Üstümü deðiþtirmek için eve geldim, ses olsun diye televizyonu açtým. Hani televizyonu açtýðýnýzda ses görüntüden önce gelir ya, ilk gelen ses aynen þuydu:“Ünlü iþadamlarýmýzdan Sakýp Sabancý, Hakk’ýn rahmetine kavuþmuþtur. Öðlen namazýndan sonra cenazesi Fatih Camiinden kaldýrýlacaktýr. “Bu cümleyi duyduðumda içim titredi, bir þey oldu. Kendi kendime bu cenaze namazýna gitmeliyim” dedim. O zamanlar da çok yoðunluk vardý hayatýmda. Fatih Camii nerede bilmiyordum, cenaze namazý nasýl kýlýnýr bilmiyordum.Aklýma kýzýmýn okulunda kantinde çalýþan “Ekrem diye bir arkadaþ” geldi.Bir gün kýzýmý okuldan almaya gittiðimde “Ben bir namaz kýlýcam,sen bekle, namaz kýlýp geliyorum” demiþdi..Aklýmda namaz kýldýðý oradan kaldý.Hemen telefon açtým,yardým istedim.O gün cenaze namazýna birlikte gittik. O akþam bana namaz kýlmasýný öðretti venamaza baþladým.Sakýp Sabancý’yý hiç görmemiþtim ama kendisini çok seviyordum.Mütevazi bir insan olduðu için hep saygý duymuþumdur kendisine.

 

Cenaze namazýnda ne hissettiniz?.

Orada ruhumun bedenimden ayrýldýgýný hissettim, insanlarý gözlemlemeye baþladým. Kimi insanlar saatine bakýyordu, geç oldu bitse de gitsek gibi. Kimi insanlar meþhur insan görür müyüz diye etrafýna bakýyordu. Kimi insanlar birbirleriyle kartvizit alýþveriþi yapýyordu. Hepsi iþadamý ara beni görüþelim tarzýnda. O sýrada gözüm 50 mt. uzakta duran tabuta takýldý. Türkiye’nin en zengin iþadamlarýndan birisi yatýyordu . Sahibi olduðu zannettiði hiçbir þeyi götüremiyordu.Götürebildiði yegane þey kefen, kefenin de cebi yok. Ve düþündüm buradaki insanlar bunun farkýnda deðil. Bu bir ibret bundan hiç kimse bir ders çýkarmýyor. Herkes bir koktey de gibi.Sigara molasý verilmiþ, benzinlikte mola verilmiþ gibiydi.Ölüm diye bir gerçek var.O öldüðüne göre bende öleceðim, bizde öleceðiz diye düþündüm. O ana kadar vallahi, billahi ölümü hiç düþünmemiþtim

 

ÝÇÝMDEKÝ ÞEYTAN BENÝ DÜRTÜYORDU

 

Dönüþümünüzü ilk kiminle paylaþtýnýz?

Semih Abi ile paylaþtým.Cahiliye dönemimde, 26 yaþýnda hacca gitmiþ bir abim. Cenaze namazýný kýldým eve geldim.Gece balkonda oturdum etrafý seyrettim. Þimdi hatýrlamýyorum ama tek hatýrladýðým þey eve yürüyerek gelmiþtim. Hatýrladýðým þey tebessüm ediyordum. Bir ara kendimi yakaladým tebessüm ederken. Korktum,deliriyor muyum, insanlar beni görecek delirdi sanacaklar.Yeni görmeye baþlayan bir insan gibiydim sanki, gözlerim yeni açýlmýþtý. Ameliyat olmuþum, o ana kadar körmüþüm, gözlerim açýlmýþ gibiydi. Etrafýmý yeni açýlmýþ gözlerimle seyrediyordum.Rabbim Semih abiyi aklýma getirdi.Eskiden ona takýlýrdým.”Hacý abi manken kýzlarla diskoya gidiyoruz gel takýl bize hayatýný yaþa”derdim. Ben onu bozmaya çalýþýyordum. Ýçimdeki þeytan beni dürtüyordu. O da ne beni kýrýyordu, ne de kendi bozuluyordu. Beni o kadar güzel baþýndan savýyordu ki daha da sinir oluyordum daha da bozuluyordum daha da ona yükleniyordum.Rabbim aklýma ilk Semih Abiyi getirtti.Beþ vakit namaz kýldýðýmý ilk onunla paylaþtým.Ýnanamadý. Motora atladým iþyerine gittim. Gözümün içine baktý baktý hiç unutmuyorum, elini bacaðýma koydu. “Senin hizmetle tanýþma zamanýn geldi “dedi. “Abi hizmet ne? “dedim.” Sen pazartesi günü saat 7 de Vatan Caddesi’ndeki þu adrese gel” dedi. Pazartesi günü gittim sohbete katýldým. Ýnanýlmaz bir lezzet aldým.Orada çok samimiydi insanlar . Ben orda anladým ki samimiyetin laubalilik olmadýðýný. Çünkü; bizim o kullancamiada herkes samimiyet adý altýnda laubali.Gerçek samimiyetin ne olduðunu o zaman anladým, Allah razý olsun.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/y_alptekin.jpg

 

NAMAZ KILAN NE ÝÇKÝ ÝÇER NE SATAR

 

Dönüþümünüz basýna nasýl yansýdý?

Benim namaz kýlmamýn Türkiye’de bu kadar ses getireceðini, insanlarýn bu kadar ilgileneceðini aklýmýn ucundan bile geçirmiyordum.Suadiye’de Kýzýldereli diye kafem vardý.Cahiliye dönemimde kýzýlderi hayranlýðý vardý bende.Bir gün Yakamoz programýnýn sunucusu Haluk Kurtoðlu röportaj yapmak için kafeye geldi.” Ne güzel kafe, içki olarak ne veriyorsun” dedi? Ben de “içki içmediðim için satmýyorum da haramdýr” dedim.” Niye “dedi.”Ben namaz kýlýyorum ,namaz kýlan insan ne içki içer, ne satar” dedim.”Vay! Sen namaz mý kýlýyorsun “dedi. “Evet “dedim. Bu program yayýnlandý, yayýnlandýðý günün ertesi günü Kanal 7’den telefon geldi. Haber merkezinden Taha Daðlý, benimle röportaj yaptý. Sonra ne oldu ben de anlayamadým. Bir anda raðbet görmeye baþladým

 

Namaz kýlmaya baþladýktan sonra eski çevrenizle iletiþiminizi kopardýnýz mý? Ne oldu?

Ýnsanlar bana ulaþmasýn, ben o insanlara ulaþamayayým diye bütün cep telefonlarýmý kapattým, Telefon hattýmý deðiþtirdim. Fihristimi de bayan arkadaþlarýmýn numaralarýný da yýrttým. ilk namaza baþladýðýmda, Türkiye’de ne kadar cemaat varsa hepsine girdim çýktým. Herhalde oralardan etkilenmiþ olacaðým ki,sakal býrakmaya baþladým. Eyüp Sultan’da sakalla, cüppeyle dolaþmaya baþladým.Bir gün hiç unutmuyorum feshanedeyiz. Bende sakal, cüppe sarýk var Eyüp’e gidiyorum. Beni cahiliye dönemimden 2-3 arkadaþ gördü.” Aaa Yaþar! pardon abi çekimde misiniz “dedi. Yok dedim. “Abi bu ne hal, çekim filan yapmýyorsunuz deðil mi”dedi. Çekim yapýyoruz da çekimin içine girdiklerini zannetmiþlerdi.

 

EVLENMEYECEÐÝM BÝR BAYANLA DOLAÞMAM CAÝZ DEÝL

 

O dönemde bir bayan arkadaþýnýz var mýydý?

Vardý, fakat hemen ayrýldým.

 

Aaaa! Neden?

Ona söylemeye cesaret edemedim.2-3 ay sonra bir yerde karþýlaþtýk,durumu izah ettim. “Seninle evlenemem ve þu durumda evlenmeyeceðim bir bayanla dolaþmam caiz deðildir” dedim. "Kendimi toparlamam ve Ýslamiyet’teki sorumluluklarýmý tam anlamýyla yerine getirebilmem ve piþebilmem için benim süreye ihtiyacým var. Bende gönlün varsa beklersin, yoksa sen yoluna ben yoluma" dedim. O da kendi yoluna gitmeyi tercih etti.

 

Peki, aileniz nasýl bir tepki gösterdi?

Annem-babam dahil olmak üzere herkes bana "delirdi, kafayý yedi" dedi. Hatta; seni bir psikologa götürelim hiç iyi deðilsin dediler. Ýyiyim diyorum ama bana inanmýyorlardý. Hiçbir deli "ben deliyim" demez oðlum zaten sen farkýnda deðilsin, dediler. Ýnanýn hiç birine kýzmadým. Ýçimden yalnýzca “ Allah’ým bana nasip ettin bu güzel kullarýna da nasip et ya Rabbim”diye dua ettim.

 

KIZIM BENÝ HEP UZAKTAN SEYRETTÝ

 

Kýzýnýz da delirdiðinizi düþündü mü?

Elhamdülillah çok akýllý bir kýzým var. Asla benimle oturup "baba ne oluyor, nedir bu deðiþiklik" demedi. Hiçbir þey yokmuþ gibi davrandý. Beni hep uzaktan seyretti.

 

Kýzýnýza müdahale etme gereði duydunuz mu?

Bir baba olarak istemez miyim? En iyisi göz görür taklit eder, sonra hakikate dönüþür dedim. Akþam ve yatsý namazlarýný onun yattýðý yerden beni göreceði mesafede bir yerde kýldým.Bütün tavan spotlarýný söndürdüm bir tek kendi tepemdeki spotu açýk býraktým. Orada beyaz kýyafetlerimle namazlarýmý kýldým ve yüksek sesle dualarýmý okudum.”Allah’ým ne olur bana nasip ettin kýzýma da nasip et Allah’ým” diye dua ettim. Beþ gün sonra bir cumartesi sabahý, kýzým “baba sana bir þey söyleceðim”dedi.” Buyur kýzým” dedim. “Bana namaz kýlmasýný öðretir misin, bende namaz kýlmak istiyorum “dedi. O zaman çok heyecanlandým. Hemen bana namaz kýlmasýný öðreten Ekrem’e telefon açtým. O bir kýz arkadaþýný getirdi. Kýz arkadaþý ona öðretti. Ama; evde baþ örtüsü yoktu. Gece saat 11 gibiydi. Bizim motorcularýn bandana dediði, boyna sarýlan ya da baþa baðlanan, üzerinde Harley Davidson motor resmi olan üçgen bir örtü vardý. Zar zor düðüm atarak baþýný örttük. Çizgi film kahramanlarý gibi bir þey oldu. Bir de kýz çocuklarýný bilirsiniz, süse çok düþkün olurlar, "baba nasýl oldu bir bakayým aynaya” dedi. “Ya çok güzel oldu namazdan sonra bakarsýn” dedim. Aynaya baktýrmadým, baktýrsaydým eminim baþ örtüsünü çýkaracaktý.

 

SABAHLARA KADAR AÐLAYARAK NAMAZ KILDIM

 

Hacca gitmeye nasýl karar verdiniz?

Hacca gitmeye, namaza baþladýktan bir ay sonra karar verdim. Ama; benim kimseyle paylaþamadýðým sorunum vardý. "Cahiliye dönemi"mden kalmýþ vergi borcum vardý. Vergi borcumdan dolayý da yurt dýþýna çýkýþ yasaðým vardý. Gittiðim konferanslarda “umreye gittin mi, hacca gittin mi?” diye soruyorlardý. "Yurt dýþýna çýkýþ yasaðým" var diyemiyordum, utanýyordum. Baktým olacak gibi deðil en iyisi ben yazýlayým dedim. Nasýlsa yazýlýp üç-beþ senedir gidemeyen insanlar var. "Valla çok gitmek istiyorum, yazýldým çýkmadý" derim dedim Yüce Rabbim kýsmet etti yazýldýktan 20-25 gün sonra çýktý.

 

ALLAHIM SEN BENÝM ÝÇÝN YASAYI DEÐÝÞTÝRDÝN

 

Yurtdýþý yasaðý ne oldu?

Sabahlara kadar aðlayarak namaz kýldým. "Allah’ým beni huzuruna çaðýrdýn ama sen biliyorsun gelemiyorum ne olur bana bir çýkýþ yolu göster. Bana kapý aç ya Rabb’im ne olur iþimi kolaylaþtýr.” Sabahlara kadar aðlamaktan gözlerim þiþti. Ýki hafta sonra muhasebeciden haber geldi. “Yaþar Bey müjde mi isterim, vergi affý çýktý. 100 milyar aþaðýsý affediliyor, 100 milyar yukarýsýna çýkýþ yasaðý var” dedi. Benim de 53 milyar vergi borcum vardý. O akþam koþa koþa eve gittim, yine ayný þekilde sabahlara kadar aðlayarak, “Allah’ým sen benim için yasayý deðiþtirdin. Benim, Senin huzuruna gelmem için, yasayý deðiþtirdin. Sen, beni seviyorsun ya Rabbi. Sen beni, benim seni sevdiðimden daha çok seviyorsun biliyorum. Benim sana verebileceðim hiçbir þey yok ya Rabbim. Malým mý, caným mý, onlar bende emanet. Benim sana verebileceðim yalnýzca ibadet. Sana yalnýz ibadet edebilirim. Ve ölene kadar sana söz veriyorum, namazýmdan bir an dahi vazgeçmeyeceðim. Allah’ým son nefesime kadar imanlý al canýmý” diye dua ettim.

 

Hac dönüþünüzde magazincilere, habercilere kim haber verdi?

Allah þahidimdir, gazetecileri biliyorsunuz, lafýný esirgemez. Bir gazeteci desin ki, "Yaþar Alptekin bize haber verdi, o bizi çaðýrdý "desin... THY’ye telefon açarak uçak saatini öðrenmiþler. Ne ben, ne abim, ne annem ne kýz kardeþim hiçbir gazeteciye haber vermedik. Tamamýyla kendi imkanlarýyla bulmuþlardýr. Benim hatam Eyüp Sultan’a gideceðimi söylemem oldu.Yoksa sessiz sedasýz gelecektim. Adapazarý’ndan dahi insanlar beni görmeye gelmiþler.Allah’ýn sevdiði kuluymuþum ki, benim uçaðým rötar yaptý.Kalabalýðýn bir kýsmý daðýldý.

 

CAHÝL KADIN ERKEÐÝNÝ KISKANIR

 

Ýlk evliðiniz aþk evliliði miydi?

Önce mantýk sonra aþk. Bütün kadýnlar beni sahiplenme iç güdüsüyle kýskanýyorlardý .Ben de balýk burcuyum. Balýk burcu biraz özgürlükçüdür. Onu sahiplenemezsiniz. O ancak kendi kendine teslim olur. Ben kadýnlara karþý biraz tepkiliydim. Evliliðe karþý olumsuz bakýyordum. Biz eþimle Paris’te tanýþtýk. Paris’te ben defileye gitmiþtim. Orada laf lafý açtý. Bir cümlesi çok hoþuma gitti. Artýk ýsýnma turlarý filan filörte yakýn bir dönemdeyiz."Cahil kadýn, erkeðini kýskanýr. Kendini bilen, kendine güvenen kadýn asla erkeðini kýskanmaz. Kýskançlýk bana göre basitliktir, acizliktir.” dedi. Öyle bir konuþtu ki hoþuma gitti. Kendisi iþ kadýnýydý.Ne kadar derin, güzel düþünüyor dedim.Yavaþ yavaþ mantýk aþka dönüþtü. Benim aradýðým bu dedim. Ve ben bunu kaçýrmamalýyým dedim.

 

4 yýl evli kaldýk.4 senenin bir buçuk yýlýnda maç bitti biz penaltýlarý atmaya baþladýk. Bir buçuk sene sonra her þeyin rengi deðiþti. Kendine güvenmeyen kadýn kýskanç kadýndýr diyen kadýn ne yapmaya baþladý biliyor musunuz? Arabaya biniyordu, Allah þahidimdir, yüzüne karþý da söylerim gýybete girmez bu. Arabanýn emniyet kemerini kokluyordu. Bu arabaya kadýn binmiþ sen bu arabaya kadýn almýþsýn.Sen gel bakayým, senin saçýn sigara kokmuyor,sen yeni yýkanmýþsýn.Sen bugün niye takým elbise giyiyorsun, sen bugün koku sürdün, kadýna gidiyorsun. Sen o kadýnýn niye sigarasýný yaktýn. Sen o kadýnýn niye sandalyesini tuttun. Artýk önlenemez þeylere dönüþtü.

 

ASLINDA DETAYLAR BÜTÜNLERDE GÝZLÝDÝR

 

Acaba, sizden mi kaynaklandý bu güvensizlik?

Allah þahidimdir ona yanlýþ yapmadým. Meþhur olduðum halde dýþarýya çýkmýyordum. Haným yemek yapmasýný bilmediði için evde yemek yapýyordum. Ýlk baþta hata nerde oluyor biliyor musunuz? Evliliðin baþýnda, herkes gerçek yüzünü göstermiyor, herkes maske takýyor.Ý nsanlar bazý detaylarý küçümsüyor, aslýnda detaylar bütünlerde gizlidir. O küçük küçük detaylar sonra size çýð gibi üzerinize geliyor. Soðuk savaþa baþlýyorsunuz.

 

Boþanmayý siz mi talep ettiniz?

Üç kere boþanma talep ettim. O istemedi. "Baþka bir kadýn mý var?" dedi, yok dedim. "O zaman tekrar deneyelim" dedi. Denedik, yine baktýk olmuyor. "Sen baþka bir kadýnla birliktesin" demeye baþladý.. “Hayýr Nilgün olmuyor” dedim. “Sen çok güzel bir yüzüksün, vitrindeki en güzel yüzüksün. Þimdi bak, parmaðýma olmuyor. Bu, parmaðýn sakat olduðunu göstermez, yüzüðünde kötü olduðunu göstermez.. Sadece uymuyor. Ama bu yüzüðe uyan bir parmak var, bu yüzük o parmaðý bulacak. Biz uymadýk birbirimize bunu anla.” dedim. Yine ýsrarla “ Hayýr deneyelim” dedi. “Dene, dene nereye kadar deneyeceðiz bunu Nilgün, hayat geçiyor, ömür geçiyor kendimize haksýzlýk ediyoruz. Belki sen dýþarýda baþka birisiyle daha mutlu olacaksýn, ben baþka birisiyle daha mutlu olacaðým,ayrýlalým” dedim. Ayrýldýk ama bir hafta akþamlarý gidip dýþardan evi seyrettim.. Salondalar, þu anda mutfakta yemek yiyorlar, þu anda yatak odasýndalar diye düþündüm.Hakikaten bekara boþanmak kolay gözüküyor ama boþanmak zor bir þey. Allah kimseye nasip etmesin.

 

“BU KIZI DÝNCÝ YAPACAKSIN” DÝYE KIYAMETÝ KOPARTILAR

 

Eski eþiniz dönüþünüzden kýzýnýz adýna tedirgin oldu mu?

Kýzýmý bir cemaate baðlý okulda okuttum.Kayýnvalidem ve eþim ”bu kýzý dinci yapacaksýn” diye kýyameti kopartýlar.

 

Hala o okulda mý okuyor?

Hayýr okulu bitirdi, þimdi tiyatro okuluna gidiyor. Kýzýma önce uzun etekler giydirmiþtim. Her þey çok güzeldi. Annesine gide gele, onu doldurmuþ olmalý ki kýzým bir gün aðlayarak “Herkes baban seni dinci yapacak diyor. Ben uzun etek giymek istemiyorum.O okula gitmek istemiyorum” dedi. Anlýyacaðýnýz okulu zar zor bitirdi.

 

NE ÝMANLI KADINLAR BÝLÝRÝM BAÖRTÜSÜ ÖRTMEYEN

 

Peki yeni bir evlilik düþünüyor musunuz? Evleneceðiniz bayanda ne tür kriterler arýyorsunuz?

Kriter olarak sadece benim gibi Allah yolunda olsun istiyorum. Baþörtülü olmasý þart deil. Ne ihlaslý, ne imanlý kadýnlar biliyorum baþörtüsü örtmeyen. Ben ona bakmam, ben yüreðe bakarým. Yüreði güzel olsun. Bana artýk bu yaþtan sonra, hem arkadaþ, hem eþ, hem hoca olacak biri lazým.Bir de din bilgisinin benden üstün olmasýný isterim.

 

Öyle biri var mý þu anda?

Arýyoruz.

 

O CAMÝADA OLSAYDIM GÖZÜM AK PARTÝYÝ GÖRMEYECEKTÝ

 

Bu deðiþiminizle beraber siyasi görüþünüz de deðiþti mi?

47 yaþýndayým 3 veya 4 kere oy kullandým.A nnemler CHP’liydi. Bizim Trakya Bölgesi hep CHP’lidir. Ben de CHP’ye oy veriyordum. Bir dönem MHP’ye oy verdim. Ama þimdi AK Partiye oyumu verdim.

 

Neden AK Parti’ye oy verdiniz? CHP’nin de Kuran kursu, çarþaf açýlýmý gibi çýkýþlarý oldu. Samimi bulmadýnýz mý?

Kesinlikle, samimi bulmuyorum. Namaza baþlayarak, AK Parti’yi tercih ettiðim anlaþýlmasýn. Takým tutar gibi parti tutmuyorum. Kim doðru, dürüst, samimi çalýþýyorsa ona oy veririm.

 

Eskisi gibi hayatýnýzý yaþasaydýnýz yine AK Parti’ye oy verir miydiniz?

O camiada olsaydým, benim gözüm AK Parti’yi görmeyecekti. Þu anda baþtaki yönetime bakýyorum samimi. Ýstanbul, Ýstanbul olalý bu kadar iyi hizmet gördü mü? Bu kadar park ,bahçe, çalýþma hangi hükümet döneminde yapýldý? Bunu herkesle tartýþýrým. AK Parti’li deðilim. Hiçbir kolunda üye deðilim. Hiçbir AK Parti’li milletvekili, belediye baþkanýyla da görüþmüþ deðilim. Tanýþmýþ da deðilim. Ben AK Parti’nin fahri savunucusuyum.

 

Anladýðým kadarýyla siz partici deðil, Tayyip Erdoðan’cýsýnýz

Aynen.

 

ESKÝDEN HALKIN TAKDÝRÝ ÝÇÝN ÇALIÞIYORDUM,ÞÝMDÝ HAKK’IN TAKDÝRÝ ÝÇÝN ÇALIÞIYORUM

 

Peki, þu anda en samimi arkadaþýnýz kim, kimlerle görüþüyorsunuz?

 

En samimi arkadaþlarým namaz kýlanlar. Sümbül Efendi Camisi imamý Ýbrahim Abi, Topkapý Sanayi Sitesi Cami imamý Ahmet Yuter Abi, Kozyataðý Modern Mehmet Çavuþ Cami imamý Yunus Abi, Faruk Abi, Ekrem Abi, Eþref Abi... Eskiden halkýn takdiri için çalýþýyordum. Þimdi Hakk’ýn takdiri için çalýþýyorum, þimdi daha dikkatliyim. Eskiden serseri mayýn gibiydim ama þimdi hedeflerimi seçiyorum.

 

Kazancýnýzý nerden saðlýyorsunuz?

Katalog çekimi, broþür çekimi yapýyorum. Sunuculuk yapýyorum. Onun dýþýnda bir de tiþört yaptýrdým. Eskiden daha fazla para kazanýyordum ama; helal para deðildi. Bereketsiz para geliyordu, gidiyordu. Þimdi o kadar az kazanýyorum ki, yetiyor bir de biriktiriyorum. Mankenliðe geri döndüm ama eskisi gibi teklif gelmiyor. Namaz kýldýðým için olabilir ya da istedikleri gibi medya maymunu yapamýyacaklarý için. Ya da "içimize girer bizi de bozar" diye düþünüyor olabilirler. Bilmiyorum, birazda gerçekçi olmak lazým. Bazen kendimle yüzleþiyorum. Her þeyin son kullanma tarihi vardýr. Benim son kullanma tarihim geçti demek ki. Nasýl benden önce insanlar vardý, geldi, geçti, gitti. Bende geldim, geçtim, gidiyorum.

 

GÜNAH ÝÞLEMEKTEN ZÝYADE GÜNAHA YAKLAÞMIYORUM

 

Eski arkadaþlarýnýzla görüþüyor musunuz?Ya da karþýlaþýyor musunuz?

Hayýr karþýlaþmýyorum. Çünkü onlarla karþýlaþabileceðim yerlere gitmiyorum. Günah iþlemekten ziyade, günaha yaklaþmama taraftarýyým. Bana göre; günaha yaklaþmakla günah iþlemek eþit. Çünkü; günaha yaklaþtýðýn an, gidiþat oraya doðru gidiyor.Cahiliye dönemimdeki arkadaþlarýn yanýna gidersem bozulurum. Zaten onlar beni kendilerine çevirmek için uðraþýrlar.Katýldýðým konferanslarda gençlere nasihatlarda bulunuyorum. "Sakýn kendinize güvenmeyin.Sakýn bana bir þey olmaz demeyin,temkin ve tedbiri elden býrakmayýn”. Dünyanýn en tehlikeli kelimesi “bana bir þey olmaz” dýr.

 

Gençlere ne tavsiye ediyorsunuz?

Þunu söylüyorum. Ölmek ve namaz kýlmak yaþlýlara özgü bir þey deðil. Ölmeyi ve namaz kýlmayý yaþlý iþi zannediyorsanýz, gidin mezarlýklara doðum ve ölüm tarihlerine bakýn. Kaç yaþýnda ölmüþ. Gazeteleri okuyun, TV’leri seyredin.Ölmenin ve namaz kýlmanýn yaþý yoktur. Þuaný iyi deðerlendirin. Nasýl bir arkadaþýn sana bir þey hediye edince 10 defa teþekkür ediyorsun, Rabbim sana nimetler vermiþ, senin teþekkürün ne olacak? Þükür…Þükürün ne olacak? Ýbadet… Ýbadetin ne olacak? Namaz. Trafik kurallarýna uyuyorsun. Sola dönme, saða dönme, park yapma gibi. Ya da okula giderken, kýyafetlerine dikkat ediyorsun. Rabbim sana içki içme diyor, içki içince ne yapýyorsun, zinaya yöneliyorsun. Zina yapýnca ne yapýyorsun, ne çocuðun ne karýn kimse kimseyi tanýmýyor.

 

TARKAN’LA ÇOK GÖRÜÞMEK ÝSTEDÝM

 

Cem Yýlmaz ve Tarkan için neden özel dua ettiniz? Niye baþka isimler deðil de bu iki isim?

Tarkan’da ve Cem Yýlmaz’da bir þeyler hissediyorum. Tövbe haþa! Yanlýþ anlaþýlmaktan da çok korkuyorum. Ýnsanlar benim için "kendini medyum mu?" zannediyor demesinler. Ayný þeyi Seda Sayan’da da Hülya Avþar’da da hissediyorum. Hepsi için özel dua ettim. Rabbim inþallah dualarýmý kabul eder.

 

Ne hissediyorsunuz?

Tarkan’ýn özellikle boþ bir dönem geçirdiðini hissediyorum. Ruh halinde bir arayýþta olduðunu hissediyorum. Aslýnda Tarkan’la, Cem Yýlmaz’la tanýþýklýðým yok. Elhamdülillah o his geldi bana. Tarkan’la çok görüþmek istedim. Defalarca menejerini aradým en sonunda “ne görüþüceksiniz” dedi.. O çevre de Allah hakký yoktur.Hep bir menfaat vardýr .“Kabe’den zemzem getirdim, hurma getirdim onlarý vermek istiyorum” dedim. Aylar oldu, hemen hemen belli aralýklarla telefon açýyorum, ulaþamýyorum. Ve hala da görüþemedim.

 

tozkoparan@haber7.com

 

Haber7.com, 03.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...