Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aman efendim sormayýn geçenlerde bir rüya gördüm ki ne rüya ne rüya… Ter içinde kaldým. Hayýrdýr inþallah, Türkiye’de miyim yoksa baþka bir ülkede mi? Yoksa aradan 20–30 yýl geçti de ben görmedim mi? Uyku sonrasý kendime gelmeye çalýþýrken gözüme akþamki gazete baþlýðý takýldý. Haberi okuyunca gördüðümün rüya olduðunu o zaman anladým… Gazete baþlýðý þöyleydi Baro, YÖK’ün katsayý adaletsizliði ile ilgili aldýðý kararý kabul etmeyerek Danýþtay’a baþvurduðu yazýyordu… Evet, bunu okuyunca dedim ki yine üstüm açýk yattým da böyle rüya gördüm. Yaz günü iþte üstü açýk yatmaya gelmiyor böyle garip garip rüyalar görüyorum…

 

Efendim, çok mu merak ettiniz rüyamý? Ýyi madem öyle anlatayým. Ama bu sadece rüya sakýn yanlýþ anlama olmasýn sabah sabah baþtan söyleyeyim de. Rüyamda, Baþbakan Erdoðan Cumhurbaþkaný olmuþ ve TBMM’de yemin ediyor. Yýllardýr tüm seçilen Cumhurbaþkanlarý da öyle yapýyormuþ ki Erdoðan Kuran-ý Kerim’den bir ayet seçiyor. Baþkanlýðý dönemince o ayeti kendisine dustur yapacaðýný beyan ediyor. Bundan önceki Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül’de bir ayet seçmiþ. Onun ayeti Fussilet 34. “Sen kötülüðü Ýyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüðü en güzel bir þekilde sav. Bir de bakarsýn ki, seninle arasýnda düþmanlýk bulunan kimse sanki sýcak bir dost oluvermiþtir….” Gül, Cumhurbaþkanlýðý dönemince bu ayetin sýrrýnca hareket etmiþ… Gelelim Erdoðan’a o da Kuran-ý Kerim’den Ali Ýmran 159.Ayeti seçiyor “O zaman, Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuþak davrandýn. Ve eðer sen, kaba, katý yürekli olsaydýn, mutlaka senin etrafýndan daðýlýrlardý. Artýk onlarý affet ve onlar için maðfiret dile ve iþler konusunda onlarla müþavere et (danýþ). Azmettiðin zaman, artýk Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri (Allah'a güvenenleri) sever…” Evet, Sayýn Erdoðan bu ayeti seçiyor ve Baþkanlýðý döneminde bu ayetin sýrrýnca yaþayacaðýný beyan ediyor…

 

Ama tabii ki rüya bu… Hiç olur mu? Ýmam Hatipli Baþbakan’ý istemeyen, Ýmam Hatiplerin kapatýlmasýný isteyen bir Türkiye’den bir kalkýp diyoruz ki yeminler böyle yapýlsýn. Tabii bu rüya deðil de ne ya?

 

Ama deðerli okurlarým ABD Baþkanlarý ne yapýyor biliyor musunuz? Amerikan Kehaneti adlý Mýchael D.Evans’ýn yazdýðý kitabý okudum geçenlerde. Kitapta ABD Baþkanlarý’nýn baþkanlýk öncesi yemin etmeden önce Ýncil’den bir ayet seçtiklerini bu seçtiði ayeti okuduktan sonra yemine baþladýklarýný yazýyor. Hatta Baþkan Clinton Ocak 1993’de Ýncil’den Galatyalýlar 6:8 bölümünü okudu. Yine 30 Nisan 1789’da George Washington Ýncil’den yaratýlýþ 49.bölümünü okuyor ve bunun üzerine yemin ediyor. 20 Ocak 1981 de Reagen ise Ýncil’in 7.14 bölümünü okuyup onun üzerine yemin ediyor… Evet, Obama dahil tüm baþkanlar yemin ederek baþlýyor ve Ýncil’den bir bölüm seçip onun üzerine yemin ediyorlar…

 

Þu ABD’de politikacýlara haddini bildirecek yargýçlar, savcýlar, avukatlar yok mu Allah aþkýna… Örnek aldýðýmýz ülkeye bak ya… Baþkanlar, Valiler, Kamu görevlileri yemin ederken hem Ýncil üzerine yemin ediyor, hem de oradan bir ayet seçiyor… Keþke birileri çýksa da haddini bildirseydi ABD’ye… Gerçek Laiklik nedir, nasýl olur bir izah etseydi…

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...