Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alýr?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66564.jpg

 

Konsensus Araþtýrma Danýþmanlýk Þirketi ve Habertürk tarafýndan yapýlan anketten ilginç sonuçlar çýktý: "Halk gidiþten memnun deðil ama AK Parti hala yüzde 42.7"

 

Konsensüs Araþtýrma Danýþmanlýk Þirketi'nin Temmuz ayýnda HABERTÜRK Gazetesi için yaptýðý "Türkiye Gündemi Araþtýrmasý"nda, vatandaþýn yüzde 70'i "Ýþsizlik, hayat pahalýlýðý ve ekonomide kötüye gidiþ var" dedi.

 

YÜZDE 35 MEMNUN DEÐÝL,

 

HABERTÜRK Gazetesi'nde yayýnlanan araþtýrma sonuçlarýna göre AK Parti'nin iki senelik icraatýndan da yüzde 35'lik kesim hiç memnun deðil. Ancak her þeye raðmen, AK Parti 42.7'lik oy oranýyla yine birinci parti. Araþtýrmaya göre yüzde 10 seçim barajýný da sadece üç parti geçebiliyor.

 

Buna göre, AK Parti'nin 42.7'lik oy oranýna karþý, CHP yüzde 24.3'le ikinci, MHP 15.9'la üçüncü parti oldu.

 

AK Parti, 29 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 38.4 oy almýþtý. Bu sonuçlara göre 4 ayda AK Parti'nin oylarý yüzde 4 oranýnda arttý.

 

Baraj altýnda kalan partiler ise; DTP yüzde 5.8, DP yüzde 3.7, SP yüzde 3, 1 ve "diðer" seçeneði yüzde 4.8.

 

Ergenekon ve Deniz Feneri karþý karþýya

Türkiye'nin gündemini belirleyen "Ergenekon" ve "Deniz Feneri e.V." davalarýyla ilgili katýlýmcýlarýn çoðunluðu "hiç inandýrýcý bulmuyorum" görüþünde birleþti.

 

Ergenekon davasýný ne kadar inandýrýcý buluyorsunuz sorusuna yüzde 39'u hiç inandýrýcý bulmuyorum yanýtýný verirken, yüzde 29.2'si çok inandýrýcý buluyorum dedi. Deniz Feneri davasýyla ilgili ise yüzde 36'sý hiç inandýrýcý bulmadýðýný, yüzde 31.3'ü çok inandýrýcý bulduðunu bildirdi.

 

Terör, AB ve adalette sýnýfta kaldý

Seçmen AK Parti'nin ilk dönemlerde en güçlü atýlýmý yaptýðý AB konusunda, 2 yýllýk süreçte geriye gittiði görüþünde. Türkiye'nin AB iliþkileri konusunda kötü diyenler yüzde 63.8, iyi diyenler yüzde 19.3, deðiþmedi diyenler 19.9 oldu. Terörde ise kötüye gidiþ var diyenlerin oraný yüzde 55.1 olarak ortaya çýktý. Ýyiye doðru gitti diyenler yüzde 23.7, deðiþmedi diyenler yüzde 21.2 oldu. Adalet sistemiyle ilgili çoðunluðun görüþü iþlerin iyi gitmediði yönünde. Katýlanlarýn yüzde 48.6'sý kötüye gittiðini, yüzde 29.8'i iyi geliþmeler olduðunu söylerken, yüzde 22.2'si adalet sisteminde bir deðiþiklik olmadýðýný bildirdi.

 

AK Parti saðlýk ve demokrasiden sýnýfý geçti

AK Parti'nin geçer not aldýðý iki baþlýk, saðlýk sistemi ve demokrasi oldu. Saðlýk sisteminde son iki sene içinde iyiye gidiþ var diyenlerin oraný yüzde 64.2 olurken, kötüye gitti diyenler yüzde 24'te kaldý. Saðlýk sisteminde deðiþiklik yok diyenler yüzde 13.8 olarak belirlendi. Türkiye'deki demokratikleþme sorunlarýnýn iyiye gittiðini düþünenlerin oraný yüzde 35.3, kötüye gitti diyenler yüzde 33.4, deðiþmedi diyenler yüzde 31.3 olarak belirlendi.

 

2 yýllýk icraatý, yüzde 35'i hiç memnun etmedi

AK Parti'nin iki yýllýk icraatýyla ilgili soruya, yüzde 35.4 "hiç memnun deðilim" yanýtýný verirken, yüzde 20.3'ü "çok memnunum" dedi. Katýlanlarýn yüzde 9.4'ü "pek memnun deðilim", yüzde 20.3'ü "biraz memnunum" derken, kararsýzlarýn oraný yüzde 14.5 oldu. Memnunlarýn toplamý yüzde 40.6 olurken, AK Parti'ye oy verenler yüzde 42.7 ile bu sayýnýn üzerinde.

 

Yüzde 74 "Ýþsiz, aþsýz kaldýk" dedi

Ýþsizlik sorununda yüzde 73.8'i kötüye doðru gitti, yüzde 12.5'i iyiye doðru gitti, yüzde 13.8'i ayný yerde duruyor yanýtý verdi. Hayat pahalýlýðý sorununda yüzde 68.4'ü kötüye, yüzde 12'si iyiye, yüzde 19.6'sý "Durum deðiþmedi" dedi. Türkiye ekonomisiyle ilgili ise yüzde 63.8'i kötüye gidiþ, yüzde 19.3'ü iyiye gidiþ, yüzde 19.9'u ayný yerde kaldý görüþünü açýkladý. Gelir daðýlýmýndaki adalet konusunda kötüye gidiþ var diyenlerin oraný yüzde 63.3, iyiye doðru gitti diyenler yüzde 15.4, ayný yerde duruyor diyenler yüzde 21.4 oldu.

 

 

Moral Haber, 02.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...