Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Elinde konyakla Kuran böyle dolanýr Ahmet Hakan!

 

 

Piyanist Fazýl Say böyle eleþtirmiþ Hürriyet yazarý Ahmet Hakan’ý, ‘Yalnýzlýk Kederi’ adlý kitabýnda. Devamýný da getirmiþ:

 

“Zekidir, siyasi tespitleri akýcýdýr...

 

Tuhaftýr ama bu adama güvenemezsiniz!”

 

Neden?

 

Çünkü eski bir radikal Ýslamcý ve “AKP’yi kuran akýncýlardan” olmasý.

 

Sonra da bir elinde konyak, bir elinde Kur’an falan filan...

 

Orhan Veli’nin Bir elinde cýmbýz, bir elinde ayna... Umurunda mý dünya dizelerini gönderme yapýyor Fazýl Bey.

 

Þimdi, her þeyden önce, böyle saçma sapan bi eleþtiri olmaz.

 

Ýnsanýn geçmiþteki yaþam biçimiyle bu günkü yaþam biçimini karþýlaþtýrýp, o insana “Sen beþ para etmezsin... Güvenilmezsin!” demekle, benim gibi hayatýnda piyano çalmamýþ birinin kalkýp, “Bu Fazýl Say da piyanonun ‘p’sinden anlamýyor... Hele bestakârlýðý bir felaket ki akýllara ziyan” demesi üç aþaðý beþ yukarý, ayný kapýya çýkar.

 

Ahmet Hakan’ý yýllar önce yaptýðým bi programa çaðýrmýþtým. Program sonrasý üç beþ laf ettik... Ondan sonra da yüzünü bile görmedim. Yazýlarýna da arada bi göz atarým o kadar. Ne geçmiþ yaþantýsýný bilirim ne de bugünkü. Eleþtireceksem, yazdýklarýný eleþtiririm, o kadar!

 

Ýnsanlarýn yaþam biçimlerini eleþtirmek ve de ondan yola çýkarak yazýlarýna kara çalmak, hiç bi anlam taþýmaz.

 

Ha, Ahmet Hakan’ý yýllardýr tanýyan, zamanýnda oýnunla kader birliði yapmýþ sonra da þu ya da bu nedenle yol ayrýmýna gelmiþ insanlar onun yaþam biçimini, dünya görüþündeki sapmalarý eleþtirebilir... Bu, onlarýn en doðal hakkýdýr. Ve de buna saygý duyarým! Çünkü kader birliði yapmýþ insan, aralarýndan biri ayrýlýp gidince ihanete uðramýþ sayar kendini! Bu da son derece insani bir duygudur!

 

Bense, Ahmet Hakan ya da bir baþkasýyla ilgili bi þey yazacaksam, yazýsýný, kitabýný, ekranda söylediklerini ele alýrým... O kadar!

 

Fazýl Say’ýn da yapmasý gereken buydu! Beyefendi, insanlarý inanç ve eylem deðiþiklikleri nedeniyle eleþtirmeye bu kadar meraklýysa eðer, Ahmet Hakan’la birlikte örneðin Doðu Perinçek’i de eleþtirmeli. Neden mi?

 

Zamanýnda ulusalcýlýðýn karþýsýna dikilmiþ, Manifesto’yu baþ ucu bellemiþ bir kiþi, bugün Dugin gibi Nazileri göklere çýkaran bir faþistle el ele yürüyor ve ulusculuðu savunuyorsa sonuna deðin, Ergenekon yapýlanmasýna karþý çýkanlara sür git çamur atýyorsa, insanlarýn geçmiþiyle bugününü sýrf yaþam biçimindeki deðiþiklikler açýsýndan eleþtiren kafa yapýsý, inançlarýndaki yüz seksen derece sapmalar nedeniyle, Doðu Perinçek’e sallar asýl!

 

‘Osmanlý Hanedaný Türk deðildi’ diyenlere

 

Bakýnýz, bir hanedan kendi içinde kutsal (sayýlan) bir kana sahiptir. Ancak bu, Padiþah’ýn yönettiði halkla ayný kandan olmasýný gerektirmez. Örnek mi?

 

Hemen verelim!

 

Gazneli Mahmud ve ailesi yüz yýllarca Hindistan’ý yönetti. Çerkes / Türk kökenli Memluklar (Kölemenler) Mýsýr’da yüz yýllarca hüküm sürmedi mi? Napolyon Fransýz mýydý? Hayýr! Korsikalý! Ýtalyanlar’dan Fransýzlar’a geçen bir adada doðmuþtu yani.

 

Siz hiç bi Fransýzýn kalkýp: “Napolyon Fransýz deðil, Ýtalyan’dýr!” dediðini duydunuz mu? Oysa bizde, soyu sopu belli Osmanlý Hanedaný, yabancý kýzlarla evlendiði için, “Türk sayýlmamalý” diyen cahiller tümen tümen!

 

(Mustafa Armaðan ve Timaþ Yayýnlarýna teþekkürler)

 

 

Aziz ÜSTEL - STAR , 02.08.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...