Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir Zamanlar Neydik Ne Olduk

 

 

19.yüzyilda Almanya’nin Mülheim sehrindeki Ren nehrinin bir yakasinda Almanlar, öbür yakasýnda da Fransýzlar oturuyordu. Fransizlar, her sene nehrin Almanlardaki kýsmýna geçip mahsulün tümünü toplayip götürüyorlardý.

O sýralar, birliðini temin edemeyen güçsüz Almanlar ise buna fazla ses çýkaramiyorlardý tabi. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlý Sultanýna durumu yazýp, imdat istemekte bulurlar. Mektupta þöyle demektedir:

 

“Fransýzlar her sene bize zulmediyor, mahsulümüzü elimizden alýyorlar.

Siz ki, dünyaya adalet daðitan bir imparatorlugun sultaný, Ýslamiyetin de halifesisiniz.

Bizi su zulümden kurtarýn. Asker gönderin.Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkani saðlayýn.” Çöküs faslýna girildiði bir zamana denk gelen yardým isteðini inceleyen padiþah asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez; yalnýzca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur ve cevabý bir mektupla beraber içi askeri elbise dolu üç çuval yollanýr.

Þaskýna dönen Almanlar, çuvalý alýp mektubu okurlar:

“Fransýzlar korkak adamlardýr. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur.Yeniçerimizin kýyafetini görmeleri kafidir. Çuval içindeki Osmanlý askerinin elbiselerini adamlarýnýza giydirin. Mahsul zamaný, nehrin görülecek yerlerinde dolaþtýrýn.

Karþýdan gören Fransýzlar için bu kafidir.”

Bað bahçe sahipleri hemen Osmanli askerinin kiyafetini kapýþýrlar. Hasat vakti büyük bir heyecanla yeniçeri kýyafetinde, nehir kýyýsýnda dolaþmaya baþlarlar.

Ertesi gün, karþýdan gelen haber, Almanlarýn sevinç çýðlýklarý atmalarýna sebep olur:

“Osmanlýlardan imdat geldiðini düþünen Fransizlar, korkudan köylerini de terkederek iç kýsýmlara doðru kaçmaktalar. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermistir.” Bu olay, Mülheimlilarin gönüllerinde taht kurmuþtur.

Giydikleri yeniçeri kýyafetlerini, daha sonra Mülheim’a baðlý Karlsruhe müzesine koyup ziyarete açarlar. Þehrin en yüksek binasýna da Osmanlý bayraðý asarlar.Ayrýca, halen olayýn yýldönümünde de þehirde bir karnaval düzenleyip hadiseyi temsilen kutlarlar.

Bu olay Osmanlý’nýn sadece bir yeniçeri kýyafetýyle Almanlarý Fransizlarýn elinden ve talanýndan nasýl kurtardýðýný gösteren maziden

elmas bir tablo olarak kalmaktadýr…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...