Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakan, AK Parti'ye oy verenleri haþladý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66504.jpg

 

 

 

ESKÝ Baþbakanlardan Necmettin Erbakan, AK Parti'ye destek veren vatandaþlarý fena haþladý. Erbakan ``Bu zihniyetleri nasýl oluyor da destekliyorsunuz arkadaþlar. Bu sözleri söyleyenlerin arkasýndan nasýl gidersiniz? Bu ne hayret edilecek bir manzara. Bu ne þuursuzluktur'' dedi.

 

Balýkesir'in Edremit Ýlçesi'ne baðlý Altýnoluk Beldesi'ndeki yazlýðýnda dinlenen Necmettin Erbakan, Ayvalýburun Camii´nde kýldýðý Cuma namazý sonrasýnda, kameriyede oturup geleneksel cuma sohbetini gerçekleþtirdi. Türklerin Selçuklu ve Osmanlý imparatorluðu döneminde dünyaya adil bir nizam getirdiðini söyleyen Erbakan, tarihten örnekler vererek süslediði konuþmasýnda AK Parti'ye yüklenmeyi de ihmal etmedi. Erbakan, AK Parti'nin, Hýristiyan Birliði olarak tanýmladýðý AB'ye girme ýsrarýný anlamakta güçlük çektiðini belirtti. AK Parti hükümetinin Irak savaþý sýrasýnda TBMM´den tezkereyi geçiremeyince, Ýncirlik'te konuþlanan Amerikan jetlerine dört bin sorti yapma izni verdiðini vurgulayan Erbakan, AK Parti´ye oy verenlere de yüklendi. Erbakan, ``Bu zihniyetleri nasýl oluyor da destekliyorsunuz arkadaþlar. Ben de sizinle beraberim diyorsunuz. Irak savaþýnda meclisten tezkere geçmeyince dört bin sortiye müsaade ettik diyorlar. Türkiye´deki hava üslerinden kalkacaklar gidecekler, Irak´taki Müslüman yavrularý, kardeþlerimizi imha edecekler. Bununla iftihar ediyorlar. Bunlarý duymuyor musunuz yahu? Bu sözleri duyduðunuz halde, bu sözleri söyleyenlerin arkasýndan nasýl gidersiniz? Bu ne hayret edilecek bir manzara. Bu ne þuursuzluktur'' dedi.

 

Osmanlý'dan örnekler veren Erbakan, ``Osmanlý´nýn askerlerinin elbisesiyle dahi dünyaya hakim oluþundan bahsediyorum. Ýþte böyle bir milletin evlatlarýyýz. Þimdi gelmiþiz, gelmiþiz gelmiþiz, tarih þuuruna sahip olmayan; milletimizi, kimliðini, inancýný tanýmayan bir takým zihniyetlerin elinde Avrupa´nýn kapýsýnda köle gibi bekler hale dönmüþüz. (Efendim, bizi ne olursunuz içinize alýn) diyorlar. (Hayýr, almayýz) diyor. (Belki bir gün vazgeçersiniz de bizi içinize alýrsýnýz, biz burada beklemeye devam edeceðiz) diyorlar. Bu ne zihniyettir, Allah aþkýna? Bu hangi millet, biz miyiz, deðil miyiz?. Ne iþimiz var bizim Avrupa Birliði'nin içerisinde? Avrupa Birliði bir Hýristiyan birliðidir. Hýristiyan birliði hiçbir zaman insanlara saadet getirmez. Çünkü hak nedir tanýmaz. Saadetin unsurlarýnýn hiç birinden haberi yoktur. Temizlik nedir bilmez. Tevhid nedir bilmez. Bunlar olmadan saadet olmaz. Bunlarýn arkasýna düþerek saadet bulmak mümkün deðildir. Çünkü kendileri zaten çöküyor. Aile kalmamýþ, toplum kalmamýþ. Ekonomileri iflas etmiþ. Böyle bir toplumun içerisine ille gireceðiz diye ýsrar etmek ne büyük bedbahtlýk. Bu zihniyetleri nasýl oluyor da destekliyorsunuz arkadaþlar. (Ben de sizinle beraberim) diyorsunuz. Kendini bilmiyor, tarihini bilmiyor. Ne yaptýðýný bilmiyor. Ýþte bunlar bizi yok etmek isteyenler istifade etmeye çalýþýyorlar'' diye konuþtu.

 

Erbakan, Türkiye'nin ancak milli diriliþ sayesinde, özüne dönerek sýkýntýlarýndan kurtulabileceðini savunarak, þöyle dedi:

 

``Bir iktidar partisi var, bir de muhalefet partisi var bunlarýn ikisi de IMF'ci. Ýkisi de faizci kapitalist nizamýn temsilcileridir. Ýkisinin arasýndaki fark ne Allah aþkýna yav? Bunlarýn iddialarý ne; (Ben siyonizmi, faizi, nizamýný sömürü düzenini ben senden daha iyi kullanýrým. Sen benden daha iyi kullanýrsýn). Bu nasýl ülke Allah aþkýna? Nereden nereye gelmiþiz? Uyanmanýn vakti gelmiþtir. Nasýl bir baský altýnda, nasýl bir ezilme, nasýl bir sömürü içinde bulunduðumuzu bilmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de þuurlanmak mecburiyetindeyiz, bunun için de vücudun saðlam hücrelerinin çalýþmasý lazým. Bir vücutta saðlam hücreler çalýþýrsa vücut saðlam olur, çürük hücreler çalýþýrsa vücut çürük olur, hasta olur.''

 

Erbakan, daha sonra dinlenmek için korumalarý eþliðinde yazlýðýna döndü.

 

DHA, 01.08.2009

Link to comment
Share on other sites

AK Parti'ye destek veren vatandaþlarý fena haþladý.

 

inanmiyorum ya Sayin Erbakan hocam, haslaya haslaya bir hal oldunuz yani. Birakin artik ya! :)

 

Ýkisi de faizci kapitalist nizamýn temsilcileridir

 

hayret birsey...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...