Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gül ailesi için hazýrlanan þok rapor

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66491.jpg

 

Taraf'ýn haberine göre Genelkurmay'ýn, Abdullah Gül Cumhurbaþkaný seçilmesinden iki ay sonra resepsiyon ve törenler için yeni bir protokol kuralý hazýrladýðý ortaya çýktý.

 

Tüm birliklere gönderilen protokol kuralýnda, Cumhurbaþkaný Abdullah Güi'ün eþi Hayrunnisa Gül ima edilerek, türbanlýlarýn askerî hastane ve tesislere alýnmamasý isteniyor. Protokolde, türbanlý eþlerin ve DTP'lilerin davet edileceði belirtilerek, 29 Ekim, 23 Nisan ve 19 Mayýs resepsiyonlarýna gidilmemesi emrediliyor.

 

TÜRBANI HATIRLATIN

 

Taraf, Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan 14 Ekim 2007'de hazýrlanan yeni protokol kurallarýnýn yer aldýðý rapora ulaþtý.

 

Raporun en önemli kýsmý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve eþi Hayrunnisa Gül'ü ilgilendiriyor. Raporda, herhangi bir askerî hastane ve rehabilitasyon merkezindeki gazi, hasta veya bir yakýnýný ziyaret talebinde bulunduðunda þunlarýn yapýlmasý isteniyor: "Çaðdaþ kýyafetli olmayanlarýn giriþine izin verilmemesi, bir yakýnýný ziyaret edecekleri zaman türban konusunun kendilerine hatýrlatýlmasý, kabulün çok zorunlu olduðu durumlarda en alt seviyedeki protokol görevlisi ile refakat edilmesi."

 

ASKERÎ TESÝSLERE GELMESÝN

 

Raporda Gül çiftinin, karayolu üzerindeki askerî tesislerden mola maksadýyla yararlanýlmasý halinde devreye yaverin girmesi emrediliyor: "Ani durumlar için baþyaverin bu tür molalarýn önüne geçmek üzere, güzergâh üzerindeki daha uygun mola yerlerini önermesi. Planlý bir faaliyet ise koordinasyon aþamasýnda olumsuz cevap verilmesi."

 

Bilindiði gibi baþyaver Cumhurbaþkaný ve eþine eþlik ediyor. Türkiye'de sadece cumhurbaþkanlarý askerî tesislerden yararlanabiliyor.

 

EÞSÝZ GÝDÝN, HEMEN AYRILIN

 

Raporda en geniþ bölüm, Köþk ve valiliklerde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna ayrýldý. Eþli ve eþsiz davet olmak üzere iki bölüme ayrýlan raporda, eþli davetlerde askerî personele dört hareket tarzý emrediliyor.

 

Bunlardan ilki "Resepsiyona Garnizon Komutaný dýþýnda hiçbir seviyede katýlým olmamasý ve garnizon komutanýnýn eþsiz (Bu kelimenin altý raporda çizilmiþ) olarak kýsa bir süre için katýlýp ayrýlmasý." Bu maddenin hemen yanýna "Bu hareket tarzýnýn uygun gerekçelerle halka izah edilmesi" gerektiði notu da düþülmüþ.

 

DÝKKAT TÜRBANLI ÇIKABÝLÝR

 

Rapordaki ikinci hareket tarzý ise; "Sadece Genelkurmay Baþkaný, kuvvet komutanlarý ve orgenerallerin eþli (Bu kelimenin altý da raporda çizilmiþ) olarak çok kýsa bir süre için katýlmalarý ve tebriði müteakip ayrýlmalarý."

 

Üçüncü hareket tarzý da "Cumhuriyet'e sahip çýkýldýðýnýn göstergesi olarak, davetli bütün askerî personelin eþli (altý çizili) olarak geniþ katýlýmýn saðlanmasý ve personelin kýsa süre sonra topluca resepsiyondan ayrýlmasý."

 

Bu üç hareket tarzý için rapora bir de not düþülmüþ: "Yukarýdakilerin hepsinde el sýkma sýkýntýsý yaþanýr."

 

Raporun en ilginç bölümü ise dördüncü maddede belirtilen hareket tarzý. "Hiçbir seviyede katýlýmýn olmamasý" maddesinin hemen yanýnda parantez içerisinde "Karargâhýn teklifidir" uyarýsý yer alýyor.

 

AMAN HA DTP'LÝLERÝ UNUTMAYIN

 

"Eþsiz davetler" baþlýklý bölümde de yine dört hareket tarzý belirlenmiþ. "Akþam resepsiyonu veya gündüz Cumhuriyet Kokteyli'nde, DTP'lileri de göz önüne almalarý" gerektiði hatýrlatýlan hareket tarzlarý ise þu þekilde sýralanmýþ:

 

"Sadece Garnizon Komutaný seviyesinde katýlým olmasý, Garnizon Komutaný'nýn tebriklerini sunup kýsa sürede ayrýlmasý.

 

Garnizon Komutaný ile birlikte Genelkurmay ve kuvvet komutanlarý personel baþkanlýklarýnýn da katýlmasý. Hiçbir seviyede katýlým olmamasý (Karargâhýn düþüncesi). Eþsiz sýnýrlý katýlým ve kýsa süre katýlýp ayrýlma."

 

MECLÝS'TEKÝ RESEPSÝYONA GÝTMEYÝN

 

Yeni protokol kurallarý arasýnda "Sivil makamlarýn sorumluluðunda stadyumlarda icra edilen bayram kutlamalarýna eþli davet edilme, 23 Nisan/19 Mayýs" baþlýklý bir bölüm de yer alýyor.

 

Raporda þöyle deniyor: "Meclis'teki tebrikâta az sayýda personelin iþtirak etmesi (%10-15). Stadyumdaki törenlerde katýlýmýn, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý törenlerinde uygulanan H/T (Hareket Tarzlarý) ile ayný olmasý. TBMM'deki resepsiyona gidilmemesi."

 

Bu bölümdeki "Düþünceler" kýsmýnda da yine bu törenlere "Türbanlý eþlerin yaný sýra DTP'li milletvekillerin de davet edileceði" uyarýsý yapýlýyor.

 

TÜRBANLI EÞLERÝ ÝÇERÝ ALMAYIN

 

"Türk Silahlý Kuvvetleri sorumluluðunda icra edilen törenler" baþlýklý bölümde ise þu ifadeler dikkat çekiyor: "Eþi türbanlý olanlara eþsiz davetiye gönderilmesi. Buna raðmen eþli gelenlerin kesinlikle eþleri ile içeri alýnmamasý. Sadece yemin törenlerinde baþý kapalý ailelerin, baþ örtülerini çene altýndan baðlamalarýnýn saðlanmasý. Diðer törenlerde baþörtüsüne/türbana hiçbir þekilde izin verilmemesi."

 

TARAF, 31.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...