Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Fert + Aile = Toplum

 

Yukarýda gördüðünüz iþlem, insan hayatý için önemli olan bir iþlemdir.

Ben tek tek, kýsa ve öz bunun analizini yapmaya çalýþacaðým.

 

Fert; birey demektir. Siz, Ben, O, gibi… kýsacasý fert, „insan“ teki demektir.

 

Aile; Fertlerden oluþur. Anne- baba ve çocuklar gibi.

 

Toplum; Fert + Aile sonucunda ortaya çýkar.

 

Aklýma hemen þöyle bir soru geldi, acaba hangisi diðerine nisbeten daha önemli?

 

Yorumu size býrakýyorum…

 

Þimdi anlatmak istediðim asýl konuya girelim:

 

Yapýlan izdivaçlar“…

 

ve…

 

Mahkeme salonlarýnda biten evlilikler“…

 

‚Hoppala‘, ne alakasý var þimdi demeyin sakýn?

Çok yakýndan alaksý var çünkü.

Konuyu nasýl toparlayacaðýmý bilemiyorum aslýnda, ama niyetim ýsrarla içimdekilerini kaleme dökmek.

 

Olay þu;

 

Bir fert, ne kadar saðlam karakterli olursa, (semavi dinlerde buna „güzel ahlak“da denir), aile kurumunda bi o kadar baþarýlý olur. Aile, ne kadar baþarýlý olursa, bu topluma sirayet eder. Ve toplumda, saðlýklý fertlerin yetiþmesini saðlar.

 

Örneklendirelim;

 

Bir insan düþünün þu karaktere sahip olan; idealsiz, hýrçýn, sabýrsýz, kaba, saygýsýz, sorumsuz v.b.

 

Ve, bu insanýn bir gün evlendiðini düþünün birde…

 

Aslýnda hemen sonuca vardýðýnýzý tahmin edebiliyorum. Mahkeme salonundan bahsediyorum…

 

Peki nasýl olur da olay mahkeme koridorlardýnda son bulur?

Pekâla, konuyu biraz daha açmaya çalýþalým.

Aileyi fertler oluþturur demiþtik. Karakteri (ahlaký) hayli bozuk olan bir insanýn, evlilik yaptýðýný düþünmenizi rica etmiþtim sizden, ve sizde yaptýnýz sanirim.

 

Þimdi devam düþünelim, veya mahkeme salonuna nasýl vardýðýmýzýn yolunu çizelim.

 

Sabýrsýz, hýrçýn veya sorumsuz bir eþ düþünmenizi istiyorum sizden þimdi.

Sorumsuzluðu ele alalým isterseniz. Evlilikte önemli yeri vardýr „sorumluluðun“.

 

Veya farklý yönden ele alalým konuyu. Sorumluluk sahibi olmak nasýl olur?

 

Ýnsanýn üzerine düþen görevini yapmasý, kendisinin sebebiyet verdiði sonuçlarý üstlenmesi ve baþkalarýnýn hakklarýna riayet etmesi, sorumluluk demektir.

 

Þimdi dönüp kendimize bir bakalým, ne kadar sorumluluk sahibiyiz?

 

Eþimize, çocuklarýmýza, anne-babamýza olan sorumluluklarýmýzda ne kadar ciddiyiz?

Elimizden geleni yapýyor muyuz acaba?

 

Bunu birde evlilikte düþünün. Eþinizin sizden beklentileri olabilir, sizinde eþinizden tabii ki. Bu beklentilere cevap verebilmek bile bir nevi, sorumluluk sahibi olduðunuzun göstergesidir.

 

Eþiniz sizden para kazanmanýzý bekleyecektir, sizde ona karþýlýk vererek ne kadar sorumluluk sahibi olduðunuzu gösterirsiniz.

 

Bu yetmiycek…

 

Esiniz sizden saygý bekleyecektir, ona saygý göstermeniz ile ne kadar sorumluluk sahibi olduðunuzu, bir kez daha göstermiþ olursunuz.

Kýsacasý her insanýn baþlý baþýna kendinden baþlayarak ta yan evde oturan komþusuna kadar sorumluluðu vardýr.

 

Sorumluluðun bilinçinde olan insaný bu davranýþý, maddi-manevi yükseltir. Çünkü bu duyguya sahip olan kiþi, elini yanlýþlardan çeker, kimseyi incitmez, kimsenin canýna malýna kýyamaz.

 

Hele eþinin duygularýný asla incitmez!

 

Ýslâm bu yüzden sorumsuzluðu kesin ve kes redder. Konuyu daha iyi idrak edebilmek ve sorumluluðun ne kadar önemli olduðununu anlaya bilmek için bakýn Efendimiz (as) ne buyuruyor: “Hepiniz çobansýnýz, idarenize verilenlerden sorumlusunuz. Aile reisi aile fertlerinden sorumludur. Kadýn kocasýnýn evinden, malýndan ve çocuklarýndan sorumludur. Hizmetçi efendisinin malýný korumaktan sorumludur. Hülasa hepiniz çobansýnýz ve elinizin altýndakilerin haklarýndan ve görevlerinden sorumlusunuz.“

 

Keza, sorumluluklarýmýzý bilmez isek, hem dünya hem ahirette bunun hesabýný bizden sorarlar ve ayrýyetten cezada keserler.

 

Ve… dünyadaki cezasý ise, mahkeme salonlarýnda biten bir çok evliliklerdir.

Allâh (c.c) bizleri sorumsuzlardan eylemesin. Âmin

 

Pýnar

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Aklýma hemen þöyle bir soru geldi, acaba hangisi diðerine nisbeten daha önemli?

 

Fert + Aile = Toplum

 

bence hepsi birbirine bagli fert olmadan aile olmaz aile olmadan toplum olmaz

 

 

 

süper yazi olmus ablacim :Applaus:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...