Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kötü düþüncelerden nasýl kurtulabilirim?

 

Bir süredir devamlý aklýmda kötü ve iðrenç düþünceler var. Önce buna uymayý istiyorum, ama sonra kötü olduðunu düþünüp vazgeçiyorum.

Bu kötü düþünceleri tekrar tekrar düþünmek istiyorum, bazen de çok iðrenç þeyleri aðzýmdan kaçýrýyorum. Yemek yerken bile aklýma geliyor. Ne yapacaðýmý þaþýrdým. Konuþmaktan çekiniyorum. Üzerimde o zaman bir inançsýzlýk oluyor, sanki basiretim kapanýyor. Nefsimin þerrinden, þeytanýn vesveselerinden, kötü düþüncelerden ve dilimin þerrinden kurtulmak için dua ve sure var mý? (Rumuz: Þimþek)

 

Kalbinize ve hatýrýnýza gelenler, birer hayal ürününden baþka bir þey deðildir. Hayalden geçen çirkin þeylerin de bir deðeri, bir önemi yoktur. Üstelik insana bir zarar da vermez.

 

Bunun için insanýn küfre iten þeyleri hayal etmesi onu küfre götürmediði gibi, edebe aykýrý bir þeyi düþünmesi de edepsizlik olmaz.

 

Çünkü bir þeyin hayalden geçirilmesi bir karar ve hüküm sayýlmaz. Bundan dolayý insaný baðlamaz, iyiliðinin veya kötülüðünün delili sayýlmaz, hakkýnda bir sonuca götürmez. Oysa edepsizlik, kötü söz ve çirkin bir ke­limenin söylenmesi bir hükümdür.

 

Çirkin bir sözü hayalin­den geçiren insan bunu söylemiþ deðildir ki mes'ul durumda kalsýn.

 

Kalbe gelen çirkin sözler, edebe aykýrý haller kalpten gelmiyor, bunun için kalbe ait deðildir. Çünkü bu sözlerden kalp rahatsýzdýr; sýkýlýyor, daralýyor. Kalbin bir ürünü olmadýðý için bir kuruntu ve evhamdan baþka bir þey deðildir.

 

***

 

Kalpten kaynaklanmadýðýna göre þeytandan kaynaklanýyor, hadiste ifade edildiði gibi kalbe yakýn olan þeytanýn lemmesinden geliyor.

 

Lemme, þeytanýn ve meleðin kalpteki üssü, merkezi, karar­gâhý ve santralidir. Bunlar birbirlerine çok yakýndýr.

 

Þey­tan kendi karargâhýndan kalbe devamlý vesvese oklarý fýr­latarak insaný küfre, isyana ve günaha çaðýrýr, hakký ve hakikati reddetmeye yöneltir; melek de þeytanýn lemmesini bertaraf etmek için karþý ataða geçer, ilham verir, insaný hayra, güzelliklere, sevaba ve hakka çaðýrýr.

 

Ýþte insanýn kalbine gelen, hayal aynasýna yansýyan bu çirkin sözler, þeytanýn santralinden geliyor.

 

Ayný kalpte þeytanýn santrali ile meleðin santralinin birbirine yakýn olmasý, aynanýn parlak yüzü ile mat yüzünün bir arada bulunmasýna benzer.

 

Bir baþka ifadeyle bir kütüphanede insaný yoldan çýkaran kitapla faydalý kitabýn yan yana durmasý gibidir. Bunun için melek il­hamý ile þeytan vesvesesinin birbirine yakýn olmasý insana bir zarar vermez.

 

***

 

Öyleyse nasýl olursa, insan vesveseden zarar görür?

 

Ýnsan vesvesenin zarar vereceði vehmine kapýlýr, zarar verdiðini düþünürse zarar görür. Böylece kalbini sýkýntýya sokmuþ, ýstýraba sürüklemiþtir.

 

Çünkü hayali hakikat san­mýþtý, þeytan iþi olan vesveseyi kendi kalbine mal et­miþtir, þeytanýn vesvesesini kalbinden gelen bir söz gibi ka­bullenmiþtir.

 

Yani vesvesenin zarar verdiði kanaatine var­mýþ, zarar görmüþtür. Tehlikeli sanmýþ, tehlikeye düþmüþ­tür. Zaten þeytan da böyle bir þeyi istemektedir ve þeytanýn dediði olmuþtur.

 

Bundan kurtulmak için ne yapmalý? Hadiste de bildiril­diði gibi hemen þeytanýn þerrinden Allah'a sýðýnmalý, baþta "Eûzü" olmak üzere, Felak ve Nâs surelerini sýkça okumalýdýr.

 

Bu konuda daha geniþ bilgi için "Vesvese, sebep ve kurtuluþ Yollarý" isimli kitabýmýzý okumaya çalýþýn

 

Mehmet Paksu, Bugün, 31.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...