Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

2O KURUÞ

 

Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmiþ. Adam þehire gitmek

için hep ayný otobüse biniyor ve çoðu zaman ayný söföre rastlýyormuþ.

 

Bir Gün, bilet alýrken söför yanlýþlýkla 20 kuruþ fazla vermiþ. Imam

yanlýþlýðý oturunca, parasýný sayýnca fark etmiþ. Kendi kendine

düþünüyormus "20 kuruþu geri versemmi þöföre?"... ama içinden bir ses

diyormuþki "çok gülünç bir sayý, ve söförün umrunda deðil. Otobüs

þirketi çok para kazanýyor zaten... sadece 20 kuruþ onlara biþey

yapmaz." Ve bu parayý saklayabilir diye düþünmüþ Allahtan gelen bir

hediye gibi...

 

Inecegi duraða gelince, imam kalkmýþ ve fikrini deðiþtirmiþ, inmeden

önce söförün yanýna gitmiþ, 20 kuruþu geri vermiþ ve demiþ ki :

"paranýn üstünü fazla verdiniz."

 

þöför gülümsemiþ ve demiþ ki : "siz camii'nin yeni imamýsýnýz deðilmi?

Aslýnda uzun zamandýr sizi ziyaret etmek istiyordum caminizde, islamý

öðrenmek için, ve bilerek size fazla para verdim nasýl tepki

vereceðinizi gömek istedim."

 

Inerken imam artýk bacaklarýný hissetmiyormuþ, yere yýðýlacakmýþ, bir

direðe tutunmuþ ve kendine gelmeye çalýþmýþ, gözlerinden yaþlar

dökülerek gökyüzüne bakmýþ ve demiþ ki: "Allahým az daha islami 20

kuruþa satýyordum!. .."

 

Unutmayin ki siz belkide musluman olmayan insanlar için dinimizi

tanýtan kiþilerdensiniz, bu yüzden hareketlerinize dikkat edin.

Maalesef insanlar sizle birlikte dinimizide yargýlayacaklardýr!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...