Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kuþhan'ýn zayýflama kampýnda can veren Dila için öldüðü gün 3 tane fatura kesilip, bavuluna konulduðu ortaya çýktý. Acýlý anne 'Bu nasýl çirkinlik, bu nasýl vicdan' diye isyan ediyor.

 

 

Kilo vermek için gittiði Dr. Muzaffer Kuþhan'ýn Polonezköy'deki merkezinde yaþamýný yitiren Dila Kurt'a (19) iliþkin ortaya çýkan detaylar isyan ettirecek türden.

Galatasaray eski Asbaþkaný Ali Dürüst'ün yeðeni, Mimar Sinan Üniversitesi öðrencisi Dila, 7 Eylül 2008'de merkezde fenalaþarak yaþamýný yitirmiþti. Dila için öldüðü gün 3 adet fatura kesilip bavuluna konulduðu ortaya çýktý. Faturalardan biri 7 Eylül, diðerleri ise 10 ve 31 Aðustos tarihli. Anne Þule Kurt olaya isyan ediyor: 'Bu nasýl bir çirkinlik, nasýl bir vicdan böyle.'

 

ÝLAÇ KULLANMASI BÝLE ÖNEMSENMEDÝ

Dila'nýn merkeze giriþte doldurduðu form da dikkate alýnmamýþ. Genç kýz, 'Glucophage' (þeker dengeleyici) adlý ilacý kullandýðýný belirtmesine raðmen, kayýtlarda 'hastalýk belirtilmedi' ibaresi yer alýyor. Anne Þule Kurt, 'Thyroxin (troid ilacý) ve Glucophage kullanýyordu. Kuþhan, engel teþkil etmediðini, hemen tedaviye baþlayabileceðini söyledi. Hastanýn saðlýk kontrolü olmadan, nasýl iþlem yapabiliyor' dedi.

 

AÝLEDE ZAMAN AÞIMI KORKUSU

Olayýn 'þüpheli vaka' olarak deðerlendirildiði halde, merkezin koruma altýna alýnmadýðýný belirten anne, 'Orasý neden hemen mühürlenmedi. Kuþhan merkezi kapatýp temizlik yaptýrdý' dedi. Öte yandan sürecin uzamasý, ailenin bakanlýk aleyhine açacaðý davanýn zaman aþýmýna girmesi ihtimalini doðurdu.

 

SÖZDE HASTANE

KUÞHAN'IN merkezine yönelik Saðlýk Bakanlýðý Teftiþ Kurulu raporunda, 2002 yýlýndan bu yana izinsiz ve ruhsatsýz çalýþtýðý belirtildi. Jandarma ise, Kuþhan'ýn zayýflama merkezine 'Yataklý Konaklama Tesisi Ýþletme Ýzin Belgesi' vermiþ. Ancak, iþletmeden 'Kuþan Saðlýk ve Turizm San. Tic. Ltd Þti' adýna kesilen faturalardaki, 'Özel Kuþan Hastanesi Polonezköy' ibaresi dikkat çekiyor. Merkezin, kapýsýnda ambulansý bile olmadan uzun yýllardýr bu þekilde hizmet vermiþ olmasý ise oldukça dikkat çekici.

 

FORMÜLE ÝNCELEME YOK

ANNE Þule Kurt, 'Tesiste, aðzý açýk kaptan suyla karýþtýrýlan bir ilacýn kullanýmý teþvik ediliyordu' dedi. Avukatý Þerifi Deniz Oral ise, 'Dila'yý haftada 2 kilo 300 gr vermeye zorlamýþlar. Bu kiloyu veremeyen daha fazla Kuþhan içeceði ve Magnesie Calcine karýþýmý almaya teþvik edildi. Ýkisinin de kullaným ve sunum þekli kanuna aykýrý. Dila, 44 günde aðýrlýðýnýn 1/6'sýndan fazlasýný verdi. Bu koþullarda bir ölüm doktor için sürpriz olmamalý' diye konuþtu. Kuþhan içeceðinin de Adli Týp'ta incelenmediði öðrenildi.

 

ADLÝ TIP RAPORU HåLå ÇIKMADI

ACILI anne, aradan geçen 10.5 aylýk süreye raðmen Dila'nýn ölüm nedeninin ortaya konulmamasýna tepkili. Savcýlýk da Adli Týp raporu hazýr olmadýðý için dava açamýyor. Münevver Karabulut cinayetindeki 'sperm izi skandalý', Ýsmail Aða cinayetinde 'kan örneklerinin karýþtýrýlmasý' anneyi daha da öfkelendiriyor. 'Adli Týp Kurumu'na olan güvenimiz kökünden sarsýldý' diyen Þule Kurt, olasý hata ihtimalinin tedirginliðini yaþadýðýný belirtiyor.

 

 

 

Bülent ÞANLIKAN - AKÞAM

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...