Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘Mesih beni Ýslam’a çaðýrdý’

 

Geçtiðimiz günler gazeteler bir haberle çalkalandý ve yankýlandý.

 

Gazetelere düþen bir habere göre, Ýsrail’de her yýl en azýndan 100 kadar Yahudi Ýslamiyeti seçiyor. Ýsrail’de günlük olarak çýkan Maariv Gazetesi’nin yaptýðý araþtýrma okuyanlarý ve duyanlarý þoke etti. Gazeteye göre, yüzlerce Yahudi dinlerini býrakýp Müslüman oluyor. Ýsrail mahkemelerinin verileri, son iki yýlda 250 Yahudi’nin Müslüman olma talebiyle mahkemelere baþvurduðunu gösteriyor. Baþvuranlar nüfus cüzdanlarýnda yazan Yahudi ibaresini Ýslam’a çevirmek istiyor. Gazetenin haberine göre, Yahudiler arasýnda artan ‘Müslüman olma’ olgusu son beþ yýlda gözle görülür biçimde arttý ve yaygýnlaþtý.

Neden? Ýslamiyet muzaffer ve galip bir din olduðu için mi? Kestirmeden hayýr. Zahiri olarak böyle bir durum yok. Bununla birlikte, Ýslamiyet yenik göründüðünde dahi o muzafferdir. Zira, Ýslamiyetin deðerleri yenilmez. Sadece onun mensuplarý yenilir. O da muvakkaten ve yenilenmek için. Bediüzzaman, ‘kimse Risale-i Nuru yenemez’ derken iþte bu gerçeðe iþaret ediyor ve bu gerçeðin köklerine ve aslýna vurguda bulunuyordu. Moðollar zaferlerinin zirvesindeyken Müslüman oldular. Müslümanlarýn yenilgiden yenilgiye koþtuklarý 19’uncu asýrda Senusiler Afrika’da milyonlarý Ýslam’a kazandýrdýlar. Dolayýsýyla Ýslamiyetin dýþýndaki bir terkiple günümüzdeki ruhi boþluklarý doldurmak tek kelime ile imkansýz. Yahudiler de Hýristiyanlar da, ayný bozulmamýþ berrak kaynaða muhtaçlar. Bir gün muhakkak fevc fevc yani grup grup Ýslamiyete dahalet edecekler. Zira aradýklarýný onda bulacaklar. Ýslamiyet beþeriyet için son reçetedir ve güneþ Batý’dan tulu edene kadar bu reçete geçerliliðini ve salahiyetini muhafaza edecektir. Yahudiler gibi Hýristiyanlar da birer ikiþer Müslüman oluyorlar. Biz efalimizle Ýslamiyetin deðerlerini izhar etsek ve gerçek manada ona ayna ve ayine olabilsek belki de bütün beþeriyet kýsa zamanda Ýslamiyetle þereflenecektir. Lakin bizim kötü örnekliðimiz ve usve-i hasene olamamamýz Ýslamiyetin yayýlmasýný da muvakkaten perdeliyor ve engelliyor. Son sevindirici bir geliþme ‘Ýsevi Müslümanlar’ baðlamýnda, siyah bir Amerikalý rahibenin Müslüman olmasý ve onun ötesinde hizmet verdiði kilisede beþ vakit namaz kýlmasýdýr. Rahibe ve arkadaþlarý, kilisenin bir bölümünü mescid haline getirmiþler ve oraya yaygýlar ve kilimler sermiþler ve topluca ve ferdi olarak orada beþ vakit namazlarýný eda ediyorlar. Homes Reden, bu hususta insaný çarpan bir ifade kullanýyor: Beni Ýslamiyete çeken Mesih oldu veya Mesih beni Ýslamiyete çekti ve çaðýrdý. Sanki onun rehberliðinde ve onun delaletiyle Ýslamiyete girdim.

*

Gerçekten de rahibenin serüveni inanýlýr gibi deðil. Al Arabiya Kanalý’nýn söz konusu siyah rahibe Homes Reden’le konuþmasý insanýn tüylerini diken diken ediyor. Hemen bir ahirzaman müjdesiyle daha karþýlaþtýðýnýzý anlýyorsunuz. 25 yýldýr rahibelik yapan Reden annesini kaybediyor ve hüzünlü ve kederli bir atmosfere giriyor. Sonra da teselli bulmak için çocuklukta öðrenmiþ olduðu bazý Ýslami þiarlarý/ritüelleri ve ibadetleri yerine getirmeye baþlýyor. Bununla teselli buluyor. Keder kapýsý hidayet kapýsýna dönüþüyor. ‘Bir sevdiðimi kaybederken ebedi saadetimi ve sevincimi kazandým’ diyor. Reden’in durumu tam da bir ilahide dile getirilen durum gibi: Dermân arardým derdime. Derdim bana dermân imiþ. Burhân arardým kendime. Aslým bana burhân imiþ.

Ýslamiyetin cezbesine kapýlýyor ve kuvvetli bir gücün kendisine çektiðini ve direnemediðini ifade ediyor. Bunu þöyle izah ediyor: “Kuvvetli bir biçimde kanaat getirdim ki, Ýslamiyete beni çeken ve ona çaðýran ve ikna eden ve rehber olup önüme düþen bizzat Mesih’in kendisiydi...” Hâlâ içinde bulunduðu durumu izah edemediðini ve bazen de þaþýrdýðýný söylüyor. Gerçekten de Homes Reden’in hikayesi ibretlik bir hikaye. Binlercesi gibi. Daha önce de ABD’de benzerleri yaþanmýþtý. Yine o benzerleri gibi Reden de bir Ýsevi asýllý Müslüman olduðunu söylüyor.

*

Gerçekten de Mesih nasýl taraftarlarýný ve tabilerini Ýslamiyete çaðýrmasýn ki? Zaten kendisi de Ýslam peygamberleri silsilesinden birisi. Muhammed Ataurrahim’in yazdýðý gibi o bir Ýslam Peygamberi. Peygamberimiz, peygamberleri; þeriatlarý ayrý dinleri bir veya analarý ayrý babalarý bir kardeþlere benzetmiþtir. Bu yönüyle, Hazreti Ýsa diðer peygamberlerden de ayrýlýyor. Ýlk bi’setinde Hazreti Musa’nýn þeriatýna tabi olan ve o þeriatý manevi nefesiyle tadil ve tashih eden Hazreti Ýsa, ikinci geliþinde ise Ýslam þeriatýna tabi olacaktýr. Dolayýsýyla hadis tabiriyle ifade edecek olursak, hem ana hem de baba yoluyla bir; Hazreti Peygamberimizin öz kardeþi (þeriat olarak tabii) olacaktýr. Diðerlerinin þeriatý ayrý iken Hazreti Ýsa’nýn þeriatý da ayný olacak. Homes Reden’in tek üzüntüsü eskisi gibi çocuklarý vaftiz edememesi ve bu görevin elinden alýnmasýymýþ (Haber için bak:http://www.alarabiya.net/articles/2009/07/29/80196.html).

 

 

Mustafa ÖZCAN - Vakit, 30.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...