Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýþ seyahati aþk seyahatine dönüþünce alt üst olmuþtu eþine çok güvenen ve çok seven mavi gözlü haným… Tesadüfen gördüðü eþinin internet adresindeki anlýk iletinin peþine düþünce gerçek su yüzüne çýkmýþtý. Eþinin Ýnternet yoluyla görüntülü ve sesli devam eden haberleþmelerini okudukça içi kan aðlýyordu. Beklemiyordu, ummuyordu. Aslýnda herkesin imrendiði huzurlu bir evleri vardý. Allah onlara üç tane de saðlýklý yavrucak baðýþlamýþtý.

 

Aylardýr gözüne uyku girmiyordu. Mide problemleri ve kramplarý adeta zehir ediyordu geçmek bilmeyen saatleri. Bugüne kadar sürekli kokladýðý evlatlarýna el kaldýrmaya bile baþlamýþtý. Dolayýsýyla çocuklarýnýn davranýþlarý da bozulmaya yüz tutmuþtu.

 

Ýþ gezisi için Çin’e uðurladýðý o çok sevdiði eþi artýk baþka bir sevdanýn peþinde koþuyordu…

 

Evet hayatýn içinden baþka bir kesit daha… Teknolojinin kurduðu duygu tuzaklarýna düþen bir eþ ve parçaladýðý bir yürek…

 

Aidiyet duygusunu besleyemeyen ve zamanla bu duyguyu yitiren eþler malesef teknolojinin kurduðu duygu tuzaklarýna düþmekte…

 

Aidiyet duygusu halattýr

 

Aidiyet duygusunu ‘Kimim ve nereye aitim?’ sorusuna verdiðiniz cevap belirler.

 

Maslov’un ihtiyaçlar piramitinde aidiyet duygusu güvenlikten sonraki basamak. Yani kiþinin birinci ihtiyacý kendini güvende olduðunu hissetmesi, ikinci ihtiyacý ise kendini bir yere ait hissetmesi.

 

Aidiyet duygusuna sahip olan aile bireyleri birbirlerine pamuk ipliðiyle deðil, halatlarla baðlýdýr. Eþiyle çocuðuyla özdeþim kurar adeta bütünleþir. Aile bireyleri aile bütünlüðü çerçevesinde ortak bir hedef için yol alýr.

 

Ailede aidiyet duygusu nasýl beslenir?

 

1. Þeffaf olun.

 

“Bu benim özelim, mesajlarýmý okuyamazsýn” gibi söylemleri terk etmeye çalýþýn. Þayet eþiniz gelince apar topar internet ortamýnda gezindiðiniz sayfayý deðiþtirme ihtiyacý hissediyorsanýz, yaptýðýnýz bir yazýþmayý okumasýndan rahatsýz oluyorsanýz, uçurumun kenarýna yaklaþmýþ olabilirsiniz.

 

2. Önce kendinize sonra birbirinize karþý dürüst olun.

 

Msn adresinizin þifresini, kayýtlý kiþilerin kim olduðunu, konuþmalarýnýzý eþinizin görmesi sizde huzursuzluða yol açýyorsa lütfen, kendinizi iç aleminizde sorgulayýn.

 

Eþinizin sorularý karþýsýnda “Neden bana güvenmiyorsun?”gibi suçlayýcý konuþmak yerine net ve açýk cevaplarla eþinize gerekli açýklamalarý yapýn.

 

3. Deðerlerinizi güncelleyin.

 

Þayet, evliliðinizin monotonlaþtýðýný !!! düþünerek yeni heyecanlar peþinde koþuyorsanýz haz eksenli, haz odaklý bir gidiþat içindeniz demek. Deðerlerinizi, hayata bakýþ açýnýzý, hatta kiþiliðinizi yeniden yapýlandýrmak üzere gerekirse psikoterapi desteði alýn.

 

Sorunun bir parçasý olarak çözümün de parçasý olmak gerektiðini unutmayýn

 

4. Duygu ortaklýðý kurun.

 

Eþinizin hüznüne, sevincine, korkusuna heyecanýna ortak oluyor musunuz?

 

Eþiniz heyecanla bir þeyler anlatýrken siz de heyecanlanýyor musunuz?

 

Eþinizin üzgünken yüzünüzde hüzün bulutlarý görülüyor mu?

 

Eþinizken mutluyken cývýl cývýl bir þeyler söylerken, o mutluluk sizin gözlerinize de yansýyor mu, parlýyor mu bakýþlarýnýz?

 

Hasýlý eþinizle haliyle halleniyor musunuz? Derdiyle dertleniyor musunuz?

 

5. Aile toplantýlarýný sýk sýk düzenleyin.

 

Sorunlarýnýzý ertelemeyin. Birikimler patlamalara sebebiyet verebilir. Aile toplantýlarda çeþitli konularda görüþ alýþveriþi yapmak için güvenli bir ortamdýr. Lakin bu oturumlar kiþisel saldýrýlara dönmemeli.

 

Þayet konuþurken söyleyeceklerinizi toparlayamýyorsanýz yazýn ve bunlarý okuyun. Nasýl ki ailede bir problemin oluþmasý için en az iki kiþiye ihtiyaç varsa, çözümü içinde en az iki kiþiye ihtiyaç var.

 

Aldýðýnýz kararlar tek taraflý olmamalý ve maðduriyete sebep vermeli, karardan her iki taraf da minimum düzeyde bile olsa memnun olmalý

 

6. Konuþun ve dinleyin

 

Birbirinizin ilgi alanlarýný öðrenin. Bunlar hakkýnda konuþun. Sýrdaþ olun, arkadaþ olun. Paylaþýn. Samimi olarak kendinizi vererek dinleyin.

 

7. Ortak aktiviteler planlayýn

 

Ortak olarak hoþlandýðýnýz þeyleri yapýn. Beraber ne kadar çok þey yapabiliyorsanýz evliliðiniz o ölçüde güç kazanýr

 

8. Özür dilemeyi bilin.

 

Sürekli zeytinyaðý gibi suyun üstüne çýkmaya çalýþmayýn. ’Kabul edilen her yanlýþlýk bir zaferdir’ Özür dilemek ve piþmanlýðý hem beden diliyle hem de sözel olarak ifade etmek samimiyetinizi gösterir ve iletiþim kapýlarýný açar.

 

Sanal sohbet yerine eþinizle kahvenizi yudumlarken gerçek sohbetin keyfini keþfedebilmeniz temennisiyle…

 

(Moralhaber, Berrin Göncü, 29.07.2009)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...