Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

7 bin kiþi tarafýndan iþgal edilen ülke!

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/66390.jpg

 

 

 

Avrupa’nýn minik ve zengin ülkesi Liechtenstein’ý iþgal planý yaptýlar.

Facebook’ta toplanan 7 bin kiþi, eðlence olsun diye Avrupa’nýn minik ve zengin ülkesi Liechtenstein’ý iþgal planý yaptý. Grubu ciddiye alan ülkenin en büyük gazetesi, haberi manþetten “Korkunç iþgal planý” diye verdi.

 

En büyük arkadaþlýk sitesi Facebook’ta her gün kurulan binlerce gruptan biri, Avrupa’nýn “yükte hafif, pahada aðýr” ülkesi Liechtenstein’da kriz çýkardý. Herþey, Ýngiliz öðrenci Lizzie Palmer’ýn can sýkýntýsýndan “Facebook Ordusu - 1 Milyon Kiþi Toplanýp Liechtenstein’ý Ýþgal Edelim” grubu kurup kendisini de geleceðin ‘Liechtenstein kraliçesi’ ilan etmesiyle baþladý. Birkaç hafta içinde gruba, ülkenin 35 bin kiþilik nüfusunun 5’te birine denk gelen 7 bin 200 kiþi üye oldu. Grupta, ülke için yeni bir bayrak tasarlandý, iþgalin nerelerden yapýlacaðýna dair planlar hazýrlandý. “Facebook ordusu” sonunda Liechtenstein’ýn en büyük gazetesi Die Liechtensteiner Vaterland’a manþet oldu. Gazete, doðuda Avusturya, batýda Ýsviçre’den ülkenin istila edilmesini öngören “korkunç” saldýrý planýný yayýnladý ve kiþi baþýna düþen 145 bin dolar milli gelirle dünyanýn en zengin ülkesinin vatandaþlarýna “Liechtenstein iþgal edilecek mi” diye sordu. Vaterland, 160 kilometre karelik ülkenin boyutunun onu “kolay bir hedef” haline getirdiðini yazdý.

 

Yanlýþlýkla iþgal edilmiþti

 

2003’te komþu ülke Ýsviçre’nin 171 askeri, bir tatbikat sýrasýnda kaybolarak, Liechtenstein’a girmiþti. Liechtenstein, 1868’de 80 askerden oluþan ordusuyla Avusturya-Prusya Savaþý’na katýldýktan sonra “fazla masraflý” olduðu için ordusunu daðýttý. Ülkeyi dýþ güçlere karþý Ýsviçre ordusu koruyor.

 

KRALÝYET SARAYI’NA FACEBOOK BAYRAÐI ÇEKÝLDÝ

 

Lizzie Palmer’ýn liderliðindeki Facebook ordularý için “Liechtenstein’ý özgürleþtirin” afiþi bile hazýrlandý. Ayrýca grup, photoshop ile baþkent Vaduz’daki Kraliyet Sarayý’na Facebook bayraðý çekti. Nüfusunun çoðu Alman asýllý olduðu ve resmi dilin Almanca olduðu ülkede 884 Türk yaþýyor.

 

Bugün, 29.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...