Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bekir Coþkun'u da Umreye götürün!

 

Roger Garaudy yahut Seyyid Hüseyin Nasr'ý okumasý þart deðildi; kendisi gibi “ulusalcý” Cengiz Özakýncý'nýn “Ýslam'da Bilimin Yükseliþi…” hakkýnda yazdýklarýna göz gezdirse yeterdi.

 

En azýndan, 1940'larýn “söylemine” saplanýp kalmaz; hâlâ “o soru”yu sormazdý.

 

Ama…

 

Bekir Coþkun bu; hem okumaz, hem sorar! Daha da vahimi, cevabýný merak ettiði sorularý deðil, cevabýný bildiðini sandýðý sorularý sormayý maharet zanneder!

 

Yoksa…

 

“Neden koca Ýslam âleminin 'insanlýða hizmet sayýlan bir tek buluþu- icadý – keþfi' yok?..” þeklindeki “o soru”nun cevabýný gerçekten merak etseydi, þimdiye deðin çoktan öðrenirdi.

 

Yazýk ki yazýk, bildiðini vehmettiði için de, hiçbir zaman öðrenemeyecek!..

 

Bekir Bey'imiz evvela haberi aktarýyor dünkü yazýsýnda:

 

“Dünya Saðlýk Örgütü' domuz gribi nedeniyle yaþlýlara ve çocuklara haccýn sakýncalý olduðuna dair bir açýklama yapmýþ. Ýngilizler Eylüle kadar aþýyý bulamazsa hac iþi yatacakmýþ.

 

Sonra salvoya baþlýyor: “Ýngilizler aþýyý bulamazsa?... / Hacca gidemeyecekler…”

 

Ve…

 

“AKP iktidarý ile onun eteðine yapýþmýþ YÖK üyeleri, katsayýlarý deðiþtirerek imam-hatiplerin önünü açtýlar…” diyor.

 

Alakayý da þöyle kuruyor: “Ýmam yetiþtirip ondan doktor, mühendis, vali, yargýç, bilgisayar mühendisi yapmaya kalkarsanýz böyle olur… / Beklersiniz; ibadet etmek için Ýngilizin aþýsýný…”

 

Demek ki…

 

Katsayý deðiþmeseymiþ yahut Ýmam Hatipler hiç olmasaymýþ, Ýngiliz aþýsýný falan beklemeyecektik! (Belki aspirini de bulurduk ha?! )

 

Hey Allah'ým ya!

 

Sanki dersin Sabih Kanadoðlu domuz gribi aþýsýný bulmuþ da, Ýmam Hatipli Abdurrahman Dilipak engel olmuþ!

 

Caným ben de biliyorum Sabih Kanadoðlu'nun týbbî aþýlarla ilgilenmediðini.

 

Adýyla sanýyla tanýnan baþka bir Türk mucidi bilmediðim için mecburen onu örnek verdim.

 

Zaten ayrandan baþka icadýmýz yok! Aziz Nesin'e soracak olursak, onu da, yoðurdu çalkalarken tesadüfen bulmuþuz.

 

Üstelik ayraný bulan Türkün kim olduðu da bilinmiyor.

 

Dolayýsýyla…

 

“Erke Dönergeci”ni saymasak, adýyla sanýyla bilinen tek icadýmýz, Sabih Kanadoðlu'nun hukuka “aþý” yapmak için bulduðu 367 rakamýdýr.

 

Ne ki, “Ýmam Hatiplerde katsayýyý deðiþtiren zihniyet” yüzünden bu “aþý” da tutmamýþtýr…

 

Gelgelelim Bekir Bey'imize ne desek boþ!

 

Matbaanýn “kafir icadý” olduðu için Ýstanbul'a sokulmadýðýný zanneden bir kafaya ne diyebiliriz ki?!

 

Taa seksenli yýllarda tartýþýlýp vuzuha kavuþturulan bir “mevzu” bu!

 

Ortodoks Kemalist “retorik”le matbaa hakkýndaki malum tavrýn açýklanamayacaðý üzerine, Murat Belge'den Ýlber Ortaylý'ya kadar bir yýðýn aydýnýn yazýp çizdiklerini okumasýndan geçtik, acaba hiç duymuþ mudur?

 

Matbaaya karþý tepkinin “kâfir icadý”yla alakasýz olduðu, kafasýyla maziye çakýlan bir “anakronik fenomene” nasýl anlatýlabilir?

 

Bence sadece bunu deðil, Bekir Bey'imize bu saatten sonra (maalesef) demokrasi dahil hiçbir þey anlatýlamaz!

 

Lakin Allah'tan ümit kesilmez.

 

Acaba, diyorum, Ahmet Hakan kardeþim ile Ertuðrul Bey'ciðim hazýr Umreye niyet etmiþken, Bekir Bey'imizi de götüremezler mi?

 

Kalpleri bilen, hidayet veren Allah! Bakarsýnýz içlerinde en “makbul” Umreyi o yapar da, gönlü, ”zihni” açýlýr.

 

Nasip iþi bu, belli mi olur!

 

Yalnýz…

 

Ahmet Hakan kardeþimin, “Umrede yapýlacak yaramazlýklar: Mekke Hilton'da Kâbe manzaralý iki oda... Geceleri Cidde'ye kaçýþ... Arap kahvesine dadanma...” gibi ifadelerine bakacak olursak, durum biraz netameli.

 

Yani…

 

“Þeytan taþlama” iþi çetin geçecek gibime geliyor. Ýnþallah bizimkiler (Ahmet Hakan, Ertuðrul Özkök ve þayet götürürlerse Bekir Coþkun) kazanýr.

 

Ya da, bana ne ya!

 

Ýyi olan kazansýn.

 

Salih Tuna, Yeni Þafak, 29.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...