Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Milli Görüsten, Ýbrahim Karagül'ü protesto kampanyasý

 

Hafta sonu yoðun e-mail yaðmuruna tutuldum. Onlarca, yüzlerce mesaj geliyordu. Avrupa'nýn ve Türkiye'nin hemen her yerinden. Mesajlarýn ortak özelliði “TRT'yi” ve “Ýbrahim Karagül'ü protesto” içerikli olmasýydý.

 

Kýnamalar, þerefsizlikle suçlanmalar, hainlik yaftalarý, tehditler, “koynumuzda yýlan beslemiþiz” yakýnmalarý… Yahu kim kimi koynunda beslemiþ, ne bu?

 

Önce ne olduðunu anlamadým. Müstear isimler, sloganlar.. Sonra baktým hemen hepsi ortak metin. Bir akýllý, “Ýbrahim Karagül'ü protesto metni” hazýrlamýþ, yüzlerce insan, ne olduðunu, neden olduðunu bile sorgulamadan sahiplenmiþ, iþ kampanyaya dönüþmüþ. Çirkinliðe dönüþmüþ, iftiralarla süslenmiþ çirkefliðe dönüþmüþ.

 

Müthiþ bir þaþkýnlýk ve üzüntü yaþadým.

 

Bu yüzlerce kiþinin bir tanesi bile; “yahu biz bu adamý niye protesto ediyoruz” diye sorma gereði duymamýþ. “Biz neyi protesto ediyoruz” diye merak etmemiþ. Metin mail gruplarýnda çoðalmýþ ve bana yönelmiþ. Gönderenlerin bir kýsmý ortak metne aðýr ifadeler eklemiþ.

 

Kampanya “milligorus-forum” adlý bir yer tarafýndan yürütülüyor. Kampanyayý baþlatan ve ismi bizce bilinen þahýs, kendisine konuyu açýklamaya çalýþan kiþiye karþý son derece aðýr ifadeler kullanýyor. Müthiþ bir öfke… Milli görüþ adý kullanýlarak, milli görüþ camiasý kullanýlarak, aslýnda oyuna getirilerek aslý alakasý olmayan bir iddia üzerinden insanlar galeyana getirilmiþ.

 

Yazýk deðil mi? Konu þu:

 

TRT TÜRK, haftanýn her günü “Gazeteci Gözüyle” adlý bir program yapýyor. Son derece baþarýlý bir program. Haftanýn bir günü yorum yapan iki kiþiden biri de benim. Geçtiðimiz hafta benim katýldýðým program pazartesi günüydü. Güya ben o programda Sayýn Necmettin Erbakan'a iftira atmýþým. Oysa programýn gündeminde öyle bir þey yoktu. Öyle bir konuþma da olmadý. Ama bir zavallý iftira attý dedi ya, yüzlerce insan peþine takýldý. Metinde 22 Temmuz tarihli program diyor ama ben 20 Temmuz'da programa katýldým. Bana bu kadar hakaret edenlerin hiç biri buna bile bakmamýþ.

 

Ayrýca; kampanyayý organize eden hanýmefendinin kendisi bile programý izlememiþ. “Bir arkadaþý izlemiþ” o ve arkadaþlarý protesto kampanyasýný baþlatmýþlar.

 

Forum'a; “Bu akþam TRT TÜRK'te yayýnlanan, "Gazeteci Gözüyle" programýnda hocamýza atýlan iftiralara karþý protesto maili atacaðýz ve bu mailin metnini sizlere sunuyoruz. Bu metini Bu akþam saat 21.00 - 24.00 arasý verilen mail adreslerine yolluyoruz. Tepkimizin kuvvetli olmasý elimizden geldiði kadar duyuruyu yapmalýyýz” diye not yazýp, bir metin oluþturmuþlar.

 

“Ülkemizin önemli kuruluþlarýndan TRT nin TRT TÜRK kanalýnda 22-07-2009 yayýnlanan, camiamýzýn da yakýndan takip ettiði isimlerden olan sayýn Ýbrahim KARAGÜL'ün sunduðu“gazeteci gözüyle” programýnda, sayýn Prof. Dr Necmettin ERBAKAN hakkýnda asýlsýz iftiralarýn büyük bir piþkinlikle dile getirilmesine hayret ve üzüntüyle þahit olduk” þeklinde baþlayan metnin sonuna eklenen “þerefsiz” sözü de bana reva görülmüþ.

 

Ayýptýr arkadaþlar! Gerçekten çok ayýp! Siz ne yaptýðýnýzýn farkýnda mýsýnýz?

 

Ýbrahim Karagül, Yeni Þafak, 29.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...