Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Obama'nýn çeliþkileri

 

ABD Baþkaný Obama, Türkiye'den sonra Suudi Arabistan ve Mýsýr'a giderek Arap ve Ýslam alemi ile yeni türden iliþki geliþtirmek istediðini söylemiþti. Obama, Ýran ile Suriye'ye de olumlu mesajlar göndererek Ortadoðu'da barýþ ve istikrar istediðini açýklamýþtý.

Söylemekle yetinmeyen Obama, temsilcilerini bölge ülkelerine göndererek barýþ için neler yapabileceðine bakýyor, barýþa direnen Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'ya baskýlarýný yoðunlaþtýrýyor.

Cumartesi günü Þam'da Baþkan Esad ile görüþen Obama'nýn Ortadoðu Temsilcisi George Mitchell, Tel Aviv'e geçerek Ýsrailliler'den barýþ yolunda adým atmalarýný istedi. Bu baskýlardan bunalan Netanyahu, Ýsrail hahamlarýndan yardým talep etti. Dinci Þas Partisi kurucusu Hahambaþý Afodya Yasef, Amerika'daki Yahudi örgütlerine mektup yollayarak ''Ýsrail'e sahip çýkýn ve Obama'nýn önünü kesmek için gereken her þeyi yapýn' dedi. Bunun üzerine Yahudi lobileri Washington'daki yandaþlarýný harekete geçirerek Ýsrail lehine farklý adýmlar atmalarýný saðladý.

Geçen hafta Ýsrail-ABD ortak yapýmý Arow -2 füzelerinin ilk denemesi Amerika'da yapýldý. Peþinden Amerikan Savunma Bakaný Robert Gates önceki gün Ýsrail'e geldi.

Gates, Netanyahu ile Ýsrail'in ABD'den almayý düþündüðü dünyanýn en geliþmiþ uçaðý F-35'leri ve Ýran'ýn nükleer dosya konusunu konuþtu. Ayný konularý perþembe günü Ýsrail'e gelecek olan Ulusal Güvenlik Sekreteri James Jones konuþacak. Gates ve Jones savaþ konularýný konuþurken, Mitchell ve cuma günü Ýsrail'e gelecek olan Clinton'ýn Ortadoðu Koordinatörü Denis Ross barýþ konularýný görüþecek.

Hani deyim yerindeyse bu ne turþu bu ne lahana!

Yani Baþkan Obama bir yandan Ýsrail'i barýþ için ikna etmeye çalýþýrken öbür yandan Ýran ya Arap ülkelerini vurabilmesi için Tel Aviv'e F-35'leri ve Arow-2'leri vermeyi planlýyor.

Oysa bölgeden gelen haberlere bakýlýrsa Obama bölgesel barýþ için yeni bir Ortadoðu Konferansý'nýn hazýrlýklarýný yapýyor.

Bu konferansa Mýsýr, Ürdün, Ýsrail, Filistin, Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, Fransa, Ýspanya, Ýngiltere, Rusya'nin yaný sýra Arap ve Avrupa'dan baþka ülkeler çaðýrýlacak.

Ama bu konferansýn olabilmesi için öncelikle Ýsrail'in ikna edilmesi gerekiyor. Ýsrail'in ikna edilerek ya da zorla 'evet' demediði bir barýþýn doðal olarak hiçbir anlamý olmayacak. Baþkenti Doðu Kudüs olan ve Gazze ile Batý Þeria'nýn tüm topraklarý üzerinde kurulacak baðýmsýz bir Filistin devletine 'evet' denmesi ve Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi ise Siyonist hareketin sonu olacaðý için hiçbir Ýsrailli bunu kabul etmeyecektir.

Ýþte bu nedenle ve inandýrýcýlýðýný kanýtlamasý için Obama'ya düþen görev Ýsraillilere uçak ve füze vermek yerine onlarý zorla barýþa yanaþtýrmaktýr. Ýkili oynamak ve bildik Amerikan taktiklerini kullanarak barýþýn saðlanmayacaðýný Obama da artýk anlamalýdýr. Örneðin; Pakistan ordusunu Taliban üzerine süren ve bu ülke üzerinden Afganistan'ý iþgal eden ABD, geçen hafta Pakistan'ýn can düþmaný Hindistan ile çok kapsamlý askeri iþbirliði anlaþmasý imzaladý. Hindistan'ýn nükleer bombaya sahip olmasý için Ýsrail ile birlikte her türlü destek veren ABD yeni anlaþma ile silah sanayinde iþbirliði yapacak. Bu iþbirliði ile Pakistan'ý mý yoksa Çin'i mi hedef alacaðý belli olamayan ABD ayný günlerde Güney Kore'de çok kapsamlý askeri tatbikat yapýyordu. Rusya ve Çin ise buna karþýlýk olarak son 50 yýlýn en geniþ askeri tatbikatýný yaptý.

ABD'nin Ýran ve dolayýsýyla Irak planlarý ise henüz netlik kazanmadý.

Ýþte böylesi karmaþýk veri ve denklemlerin egemen olduðu bölgesel ve uluslararasý iliþkilerde Baþkan Obama Ortadoðu'da barýþý gerçekleþtireceðini söylüyor.

Söylediðim gibi önce Ýsrail'i ikna edecek ya da zorlayacak sonra da bu coðrafya ile ilgilenen diðer dengelerin aktörleri ile uzlaþarak sonuca gidecek.

Obama'nýn gerçekten iþi zor. Her an karþýsýna yeni bir Monica Lewinski çýkabilir!

Baksanýza New Jersey'de Ýsrail baðlantýlý hahamlar bile bir çete kurarak Türkiye'den 10 bin dolara aldýklarý böbrekleri 150 bine satýyor ve Yahudi hayýr kurumlarý üzerinden milyonlarca dolarlýk para aklama operasyonu yönetiyor.

 

Hüsnü Mahalli, Aksam, 29.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...