Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sigara içme alýþkanlýðýnýn en temel özelliði psikolojik olmasýdýr…Baþlangýçta psikolojik faktörlerin etkisiyle baþlanýlan sigara daha sonralarý ciddi baðýmlýlýk seviyelerine ilerler. Bu süreçte sigaradan kurtulmak hakikaten milyonlarca insan için artýk bir kabus haline dönüþür…

 

 

 

19 Temmuz 2009 tarihi itibarýyla baþlayan kapalý alanlarda sigara içme yasaðý ülkemize ve insanlýða kuþkusuz çok faydalý olacaktýr…Bu kararý alanlara sonsuz teþekkürler...Zira bu yasaklama sigaraya karþý ciddi bir psikolojik üstünlük baþlatmýþtýr.Artýk sigara içmek býyýklarý yeni terleyen genç ergenler için kendini ispatlama aracý olmaktan çýkmýþtýr…

 

 

 

Ergenlerin maalesef çoðunluðu sigara içerek toplumda kendilerinin varlýðýný ispatlamaya çalýþýyorlardý…Gençler birbirlerine sigara ikram ederek alýþkanlýk boyutunu arttýrýyorlar ve sigara içenleri kendi aralarýnda eleþtirip ayýplayacaklarýna ne yazýk ki önemsiyorlardý. Þimdi bu olumsuz deðerlendirmelerin hepsi ortadan kalkmýþtýr…

 

 

 

Ýnsanlarýn sigara içerek varoluþsal gerçekliklerini derin bir tatminle yaþamalarý normal görülmeyebilir.Ýnsan ruhunun gizemini kavramak kolay iþ deðildir.Kuþkusuz her insanýn tatmin olma vasýtalarý farklýdýr ve kimilerine göre sigara bu konuda bir çoklarý için psikolojik doyumu saðlayan ciddi bir araçtýr…

 

 

 

Son yýllarda yapýlan araþtýrmalarda orta öðretim sýnýflarýndaki gençlerde sigara içimiyle birlikte kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissettiklerinin tespit edilmesi konuya verilen önemi arttýrmýþtýr…Bu yasakla birlikte psikolojik iyi hissetme hali önemli miktarda kýrýlacaktýr…

 

 

 

Sigara saðlýklý düþünen bir insanýn içmeyi kabullenebileceði bir alýþkanlýk deðildir…Ýçinde bulunan beþ bine yakýn kanserojen kimyasal maddelerle birlikte insan saðlýðýný bugün ülkemizde ve dünyada en ciddi boyutlarda etkileyen alýþkanlýktýr.Bu yüzden böylesine kapsamlý bir yasak çok yerinde ve faydalýdýr.

 

 

 

Bir hatalý alýþkanlýðýn yaygýnlýðýný önlemek için yapýlmasý gereken en önemli davranýþ onun yasaklanmasýdýr. Bu elbette tek çözüm deðildir. Fakat önemli bir aþama saðlayan ciddi bir çözümdür. Zira pek çok alýþkanlýklar kanunen aðýr suçlarý olmasýna raðmen tamamen engellenilememiþtir…Eroin, afyon vs. gibi…

 

 

 

Alýþkanlýklarýn verdiði geçici zevke odaklanan insan kýsa süren zevkler uðruna yaþamýný uzatmaktan ve saðlýklý bir yaþamdan kendisini mahrum býrakýr.Bunu zaman zaman saðlýðýnda yaþadýðý sýkýntýlarla anlasa da baðýmlýlýðýn verdiði zevk aklýnýn önüne geçer…Aklýn önüne geçen her zevk sakýncalý ve yasaktýr…

 

 

 

Sigaranýn psikolojik cazibesi artýk asla eskisi gibi olmayacak…Þimdi sigara içicileri kendilerini ikinci sýnýf insanlar olarak hissetmeye baþlayacaklar. Hakikaten insanlar arasýnda alýþkanlýklara ve akýl durumuna göre bir deðerlendirme yapýlacak olursa sigara içenlerin ikinci sýnýf olmalarý bile imkansýzdýr…Çünkü sigara içmek intihar etmekten farksýzdýr…

 

 

 

Konuyla ilgili Saðlýk Bakanýmýzýn harika bir açýklamasý var. Artýk idari kadrolarda baþhekimlik, baþhekim yardýmcýlýðý, saðlýk müdürü ve müdür yardýmcýlarý gibi görevlerde bulunanlarda sigara içmeme þartý arayacaðýna dair. Önemli görevlerde bulunan ve sigara baðýmlýsý olan bürokratlarý yavaþ yavaþ daha pasif görevlere kampanya öncesinde çekmeye baþladý bile. Bakanýmýz nadiren hekimleri üzse de hakikaten çok baþarýlý ve akýllý bir icraatla çalýþmalarýný sürdürüyor.Tarafsýz ve objektif deðerlendirmede bulunan her akýllý insan bunu kabul ediyor…

 

 

 

Bazýlarý Prof. Dr. Recep Akdað için Cumhuriyet tarihinin en baþarýlý Saðlýk Bakaný deyiþimize karþý çýkýyorlar. Peki o zaman onlarýn adayýný soralým. Hangi Saðlýk Bakaný bu ülkeye saðlýk alanýnda bu kadar katkýda bulundu. Bu kanaatin iç politikayla bir alakasý yoktur…Oy verin vermeyin Ak Parti hükümetinin saðlýk sisteminde yaptýðý bu devrimi kabul etmiyorsanýz at gözlüðünüzü çýkarýn lütfen…

 

 

(Moralhaber, Recai Yahyaoglu, 27.07.2009)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...