Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Özkök’ün umresi

 

Hürriyet Gazetesi Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök, Ahmet Hakan’la birlikte umreye gidiyormuþ.

 

Uzun süre önce alýnan bir kararýn yaþama geçirilmesi bu.

 

Ýnanç ve ibadetin kimsenin tekelinde olmadýðýný göstermesi açýsýndan olumlu.

 

Dinle ilgili bir eylemin kendiliðinden gericilik olmadýðýný göstermesi açýsýndan da olumlu.

 

Santa Clara Üniversitesi Din Bilimleri öðretim görevlisi Rýza Aslan’ýn ‘No God But God’ (Allah’tan baþka tanrý yoktur) kitabýný yeni bitirdim.

 

Hz. Muhammed’i, devrimci, reformcu, kadýn haklarýna saygýsý yönüyle anlatan ve Hz. Muhammed’in ölümünün ardýndan Ýslam dininin kurumsallaþmasý sýrasýnda yaþanan çatýþma sýkýntýlarý anlatan çok güzel bir kitap.

 

Özellikle ‘Peygamber’in þehri Medine’ isimli bölümü çok etkileyici.

 

Kadýnlarla erkeklerin yanyana namaza durduklarý, kadýnlarý elde kýlýç Hz. Muhammed’in yanýnda savaþa katýldýklarýný anlatan bu bölüm çok çarpýcý.

 

Türkiye, Aydýnlanma felsefesinin etkisiyle dine mesafeli bir tavýr aldý.

 

Aydýnlarýn inanmasalar bile dinle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmamalarý durumun vehametini artýrdý.

 

O nedenle Özkök’ün umre ziyaretini önemsiyorum.

 

Kökten-laikçi bir gazetenin en üst düzey yöneticisinin umre ziyareti yapýyor olmasý bir takým duvarlarýn yýkýlmasýna yol açabilir.

 

Ancak bunun için ziyaretten bir takým kazanýmlarla dönülmesi ve Öteki’ni anlamak, inançlarýný içselleþtirebilmek gerekir.

 

Hürriyet geçmiþinde ‘kaçak Kuran kurslarý’ baskýný manþetleri ile bilinen bir gazete. (Epey eskilerden bahsediyorum.)

 

Bugün de keskin laik tavrýyla öne çýkýyor. ‘411 el kaosa kalktý’ manþeti, AK Parti’nin kapatýlmasýna yolaçacak bir sürecin iþaret fiþeði olmuþtu.

 

Þimdi yeni bir döneme giriliyor gibi geliyor bana. Bunda son dönemde yaþanan kimi dünyevi sýkýntýlarýn da etkisi olmuþ olabilir elbette...

 

Özkök’ün birinci sayfadan yayýnlanacak ihramlý fotoðrafý, kýlýk kýyafet özgürlüðünü anlama ve savunma yolunda atýlmýþ dev bir adým olabilir.

 

Hürriyet sonbahardan itibaren üniversitede baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için ateþli bir mücadeleye baþlayabilir.

 

Hürriyet’e kuþkuyla bakan kesimler de artýk kendilerini daha iyi anlayan birileri olduðuna inanarak gazeteye daha sýcak bakabilir.

 

Toplumun farklý kesimlerinin birbirini anlama, ayný þeye inanmamakla birlikte, saygý gösterme yolundaki çabalarýnda mesafe kazanýlabilinir.

 

Umrede ruh temizliði Türkiye’nin yararýndadýr açýkçasý.

 

Ergun Babahan, STAR, 28.07.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...